ZŠ T. G. Masaryka
ZŠ T. G. Masaryka,Pyšely

Koncepce rozvoje školy

Strategický plán rozvoje školy na léta 2018 -2024

Analýza současného stavu vychází ze:

 1. SWOT analýzy 2018
 2. Dotazníkového šetření Klima školy realizované portálem Proskoly.cz v roce 2018
  (rodiče, učitelé, žáci)
 3. Výsledky evaluační činnosti
  (vlastní testy, znalostní testy společnosti Scio, výsledky celostátního testování)

Vize a poslání školy vycházejí z tradic předchozích let a reagují na požadavky moderního vzdělávání v souvislosti se sledováním a realizací evropských trendů ve vzdělávání v základním školství. Chceme i nadále:

 1. Pokračovat ve snaze být základní školou, kam chodí všichni rádi.
 2. Nadále budovat školu jako informační, kulturní a sportovně relaxační centrum pro děti a zaměstnance a dále se podílet na společném dění města a jeho okolí.
 3. Připravit děti do budoucího života v demokratické společnosti jednadvacátého století.
 4. Vybudovat školu s dobrou image, o kterou bude z řad rodičů dětí i nadále zájem.

Cílem školy je v prostředí přátelského a tvořivého klimatu a otevřeného partnerství:

 • vychovávat sociálně silné osobnosti schopné života v moderní občanské společnosti
 • připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení
 • vybavit je znalostí cizího jazyka (cizích jazyků) a schopností ovládat a účelně využívat informační a komunikační technologie
 • vybavit je dovedností umět vyhledávat a zpracovávat informace potřebné pro život
 • umožnit jim realizovat se v širokém okruhu zájmové činnosti a rozvíjet svůj talent a nadání

SWOT Analýza současného stavu

Silné stránky

 • Kvalifikovanost ped. sboru
 • Materiálně technický stav budovy
 • Multifunkční hřiště
 • Zázemí pro žáky i zaměstnance
 • Samostatné prostory pro školní družinu
 • Vybavení učeben
 • Výchovně-vzdělávací výsledky žáků
  (přijímání na víceletá gymnázia, testování SCIO)
 • Výsledky školy v soutěžích a olympiádách
  (Pythagoriáda, Matematický klokan, Soutěž v AJ, Vybíjená a další)
 • Spolupráce mezi učiteli
 • Péče o děti s SVP
 • Široká nabídka volnočasových aktivit
 • Spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy při ZŠ Pyšely

Slabé stránky

 • Neaprobovaná výuka fyziky
 • Individualizace výuky
 • Mezinárodní spolupráce s jinými školami
 • Absence vlastní tělocvičny

Příležitosti

 • Vnitřní i vnější informační systém
  Škola online apod.
 • Vedení školní dokumentace v elektronické podobě
 • Dotace na dovybavení odborných učeben
 • Lektoři technických zájmových útvarů

Hrozby

 • Úbytek kvalifikovaných učitelů vzhledem k současné situaci ve školství
 • Časté legislativní změny - obtížné plánování

Jednotlivé oblasti školy:

 1. Image školy
  Prezentace školy je na dobré úrovni - široká nabídka zájmové činnosti pro děti, spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy.
  Informovanost veřejnosti je celkem dobrá, ale ještě ne ideální - webové stránky školy je třeba častěji aktualizovat, vhodné by bylo dávat více příspěvků o dění ve škole do Pyšelských listů či regionálního tisku.
  Pověst školy u veřejnosti je poměrně dobrá, rodiče mají o školu zájem - nárůst žáků 1. ročníku, návrat žáků, kteří dříve ze školy odešli.
  Škola zatím nenavázala spolupráci se zahraniční školou podobného typu.
   
 2. Oblast výchovně vzdělávací
  Okruhy činností, ve kterých škola dosahuje velmi dobrých výsledků:
  • Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči a dalšími osobami na vzdělávání
  • Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům (více než roční pobyt v náhradních prostorách v době rekonstrukce školy)
  • Úroveň podpory ze strany vedení školy
  • Průběh vzdělávání žáků
  • Výuka anglického jazyka
  • Úspěchy v soutěžích a olympiádách
  • Aktivity školy (poznávací zahraniční zájezdy, školy v přírodě, plavání, exkurze, výlety, školní i mimoškolní soutěže)
  • Charitativní akce – sběr víček od PET lahví, sbírka Život dětem
  • Široká nabídka zájmové činnosti
  • Prevence před jevy rizikového chování
  • Péče o žáky s SVP
  • Podpora pěti asistentek pedagoga ve třídách, kde se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
    
  Okruhy činností, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit:
  • Vzdělávací program školy – škola má vypracovaný ŠVP s názvem Škola pro děti, který je třeba průběžně aktualizovat (vždy 1x za rok)
  • Motivace, hodnocení – ve výuce se objevují problémy s motivací žáků a problémy se zpětnou vazbou při hodnocení
  • Využívání informačních technologií ve výuce je velmi rozdílné a závisí na vztahu vyučujícího k příslušné technice
  • Výsledky vzdělávání žáků na 2. stupni – nejsou adekvátní vynaloženému úsilí a podmínkám
  • Rozvíjet spolupráci s ostatními školami
  • Využívání nově vybavených odborných učeben
    
 3. Klima školy
  • Je třeba zlepšit spolupráci třídních učitelů s metodikem prevence v oblasti problémových žáků
  • Je třeba zlepšit propojenost mezi 1. a 2. stupněm.
  • Většina pracovníků hodnotí vzájemné vztahy jako přátelské, pracovníci si předávají zkušenosti
  • Ne všichni učitelé mají dostatečný zájem o účast na DVPP
  • Vyskytují se problémy ve vztazích mezi žáky
  • Větší výskyt probl.mových žáků a jevů rizikového chování zvláště u dětí umístěných v dětském domově (kouření, alkohol, ojediněle i drogy)
  • Vztah učitel – žák není vždy na dobré úrovni
  • Důvěra žáků, učitelů a rodičů k vedení školy je na dobré úrovni
  • K dispozici je schránka důvěry
  • Pozitivně je hodnoceno vydávání školního časopisu
    
 4. Organizace a řízení
  • Úroveň řízení je hodnocena jako velmi dobrá
  • Celkem kladně je hodnocen systém stravování – ale nutná změna dosavadního způsobu úhrady stravného, kvalita jídla výborn.
  • Pro děti zajištěn program Školní mléko, Ovoce do škol
  • Nutno zlepšit organizaci DVPP
  • Někteří učitelé by přivítali větší podíl na řízení školy
    
 5. Ekonomika a materiální vybavení
  • Stávající škola prošla celkovou rekonstrukcí, došlo díky její nástavbě a přístavbě k navýšen. kapacity školy zhruba na dvojnásobek
  • Některé nové odborné učebny jsou i vybavené (školní kuchyňka, učebna fyziky a chemie), další čekají na vybavení z prostředků v případě získané dotace, případně z vlastních zdrojů
  • Škola je bezbariérová díky výtahu a plošiny pro handicapované osoby
  • Hospodaření školy je vyrovnané, je čerpáno příležitostně z fondů
  • Na škole probíhá doplňková činnost, která je přínosem pro školu
  • Fond učebnic je třeba postupně obměňovat a rozšiřovat
  • Na školních budovách funguje 7 interaktivních tabulí, všechny další bílé tabule lze zinteraktivnit pomocí přídavného zařízení eBeam Edge nebo StarBoards
  • Dle finančních možností dochází k postupné modernizaci didaktické techniky, odborných pracoven, sboroven
  • Zavádění informačních technologií je celkem na slušné úrovni, nově bylo pořízeno 23 repasovaných notebooků
  • Škola nemá tělocvičnu, ale má nové multifunkční hřiště zbudované na místě školního dvora
  • Prostory školní kuchyně a stravovací části jsou zrekonstruované a zmodernizované
  • Vybavení školním nábytkem je zcela nové
  • Učebny jsou prostorově dostačující, osvětlení splňuje požadavky př.slušných norem
  • Sociální zařízení jsou nová a splňují požadavky hygieny
  • Bezpečnost žáků a ochrana majetku školy a šatních prostor je v hlavní budově sledována kamerovým systémem
  • Prostory pro ŠD jsou samostatné čtyři místnosti, což naprosto vyhovuje současným požadavkům
    
 6. Personalistika
  • Kvalifikovanost učitelů na prvním i druhém stupni je celkem dobrá (kolem 85 %), výrazn. většina hodin je odučena aprobovaně
  • V loňském roce byla fluktuace pedagogů značná, ale dochází ke stabilizaci pedagogického sboru, průměrný věk se snižuje
  • Na škole přibýv. počet tříd (12), počet žáků se pomalu zvyšuje
  • Průměrný počet žáků ve třídách zůstává stejný (18 žáků)
  • Kapacita ŠD je stále naplněná
  • Někteří členové pedagogického sboru se podílejí na tvorbě projektů a hledání sponzorů
  • Péče o žáky mimo vyučování je na velmi dobré úrovni – doučování, besídky, čtenářský klub, kroužky, školní akademie, atd.
    
 7. Strategie rozvoje školy
   
  1. Image školy
   • Dosáhnout maximálně možné informovanosti veřejnosti.
   • Posílit vztah rodičů a školy, veřejnosti a školy.
   • Podporovat tradice školy (např. dny otevřených dveří, akademie, vystoupení, dětské dny, vánoční sportovní turnaje, výstavy výtvarných prací a keramiky, zahraniční zájezdy, školy v přírodě, lyžařské kurzy, maškarní karnevaly, mikulášské nadílky, besídky, znalostní soutěže a další).
   • Hledat a nalézat cesty k zapojení školy do mezinárodních projektů a do hlubší spolupráce se zahraniční školou.
   • Klást důraz na webové stránky školy, jejich včasnou a pravidelnou aktualizaci, maximálně informovat širší veřejnost prostřednictvím článků v tisku. Podporovat další spolupráci s ostatními školami v regionu.
     
  2. Výchovně vzdělávací oblast
   • Vést kvalitní, rozvíjející, motivující a metodicky spr.vný výchovně vzdělávací proces, který je přínosem pro naše žáky.
   • Ve výchovně vzdělávacím procesu klást důraz na jazykové dovednosti, logické uvažování, ekologickou gramotnost, čtenářské dovednosti, kritické myšlení, schopnost využití ICT a tělesnou zdatnost.
   • Vést výuku různými a propojenými učebními styly, používat moderní technické vybavení, účastnit se kurzů a dále se vzdělávat.
   • Usilovat o zlepšování týmov. spolupráce, především na přechodu mezi 1. a 2. stupněm.
   • Podporovat účelné využívání ICT technologií pro zvýšen. efektivity vyučovacího procesu.
   • Mít pestrou nabídku volitelných předmětů.
   • Zavést nepovinné předměty.
   • Testovat naučené schopnosti a dovednosti.
     
  3. Klima školy
   • Dosažení kvalitního profesionálního vztahu mezi vedením školy, pedagogy, rodiči a žáky.
   • Udržovat otevřené vlídné klima s autoritou učitele, zachovat si profesionální přístup.
   • Kázeň jako důsledek učitelova stylu práce, důsledná a včasná spolupráce všech zúčastněných k minimalizaci negativních jevů.
   • Vtáhnout žáky ke spoluodpovědnosti za stav školního prostředí.
   • Podporovat vzájemnou spolupráci učitelů, zapojit všechny do dalších akcí (např. teambuilding).
     
  4. Organizace a řízení
   • Motivovat pracovníky pro nové nápady, zapojit je do procesu řízení, dále delegovat pravomoci a tím předat odpovědnost za svěřené úseky.
   • Spolupracovat při řešení problémů.
   • Vytvářet společné projekty.
   • Klást důraz na osobní zodpovědnost.
     
  5. Ekonomika a materiální vybavení
   • Získat dostatek finančních zdrojů na zajištění kvalitní, radostné a moderní výuky pro žáky naší školy a radostnou motivující práci pro pedagogy.
   • Pokračovat v modernizaci vybavení učeben a kabinetů.
   • Snažit se o získání finančních prostředků a dotací na vybavení odborných učeben.
   • Zahájení hospodářské činnosti s cílem získat pronájmem prostor a jinou činností další finanční prostředky.
     
  6. Personalistika
   • Pedagogický sbor je stabilní, plně kvalifikovaný a stále se vzdělávající.
   • Pokračovat v proškolování pedagogů v oblasti ICT a ovládání multimediálních programů prostřednictvím školení i vlastními silami.
   • Podporovat DVPP v oblasti moderních metod a forem práce, dále pak v oblasti vzdělávání se v cizím jazyku.
     
  7. Zájmová činnost na škole a mimoškolní činnost
   • Vést děti k vhodnému využití volného času, což zkvalitňuje jejich život.
   • Neustále zkvalitňovat náplň jednotlivých kroužků, prezentovat jejich činnost na veřejnosti.
   • Vyhledávání lektorů dalších z.jmových útvarů zejména v oblasti vědy a techniky.
     
  8. Spolupráce s Městem Pyšely
   • Udržení stávajícího stavu spolupráce se zřizovatelem, která je na výborné úrovni. Podpora kvalitní a bezkonfliktní spolupráce se zřizovatelem školy je cestou k rozvoji školy.
   • Prezentovat činnost školy při akcích města a na akcích kraje (různé výstavy, soutěže žáků, vystoupení v MŠ, DD a ŠJ, Domově seniorů, atd.).
     
  9. Spolupráce se školskou radou
   • Podporovat a prohlubovat spolupráci se školskou radou, považovat je nadále za poradní a spolupracující orgán.
   • Ve vzájemné spolupráci podporovat společné hledání finančních zdrojů (společná tvorba projektů, sponzoring, akce pro děti)
     
  10. Spolupráce školy s rodiči a KRPŠ
   • Povýšit vztah rodiny a školy na vztah spolupráce ve vzájemném porozumění.
   • Průběžně zjišťovat názory rodičů na práci školy, zapojit aktivně rodiče do dění školy.
   • Pravidelně připravovat společné akce pro děti, rodiče i veřejnost (vystoupení, akademie, Dny otevřených dveří, Dětské dny a další ).
   • Pokračovat a prohlubovat spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy – zajišťování lektorů pro zájmové kroužky, organizace Dětského dnu, ceny do soutěží, příspěvky na pomůcky a hračky pro žáky, atd.
   • Udržet si stávající a hledat nové dárce a sponzory.

V Pyšelích dne 31. 5. 2018
Projednáno na pedagogické radě dne 20. 6. 2018
Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

Škola

    Vyučovací hodiny:
   1. hod.    8.00 - 8.45 
   2. hod.    8.55 - 9.40 
   3. hod.    10.00 - 10.45 
   4. hod.    10.55 - 11.40 
   5. hod.    11.50 - 12.35 
   6. hod.    12.45 - 13.30 
   7. hod.    13.40 - 14.25 
   8. hod.    14.35 - 15.20 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.