ZŠ T. G. Masaryka
ZŠ T. G. Masaryka,Pyšely

Zájezd - Chorvatsko - 7. 6. - 16. 6. 2024

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - 19.  6.  2024 od 15:30 hod. 

Kontakty a informace

Přihláška ke školnímu stravování

Vnitřní řád školní jídelny

 • Organizace: Základní škola T. G. Masaryka, Pražská 168, 251 67 Pyšely
 • Telefon: 725 836 530
 • Vedoucí školní jídelny: Iva Pěkná Vedoucí kuchař: Barbora Hrušková Platnost od: 1.1.2016
 • Aktualizace: 30.8. 2023

Provoz školní jídelny se řídí:

zákonem §30/odst.1, zákonem O ochraně veřejného zdraví 258/2000,
Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech Vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování ze dne 25.2.2005m FN/Metodikou spotřebního koše/ Novým školským epidemiologicky závažných.
Vyhláškou 490/2000 ze dne 15.12. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.
Nařízení ES – od 1.1.2006, 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002. Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.
 
Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných
potravin.
Podle §4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování.
Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti – oběd může být vyzvednutý do jídlonosiče.
Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy.
Do jídlonosičů se mohou obědy vydat pouze 1. den nemoci dítěte, ostatní dny se musí odhlásit. Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady.
 

Zaměstnanci školy:

Podle vyhl. č. 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování a jejich úhradě §3 odst. 4 v době nepřítomnosti (nemoc, školení) musí být oběd odhlášen. Při porušení této vyhlášky bude zaměstnanci účtován oběd za plnou celou tj. 40 Kč.

V případě školení mohou zaměstnanci školy odebrat oběd pouze v případě, že neuplatňují nárok na stravné v cestovním příkaze.
 

Provoz školní jídelny:

 • Pracovní doba: 6:30h – 14:30h
 • Provozní doba: 10:45h – 14:00h
 • Výdej do jídlonosičů: 11:00h – 11:30h

Výše stravného:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. O školním stravování platná od 8. 3. 2005, příloha č. 2. Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4.

 

Kategorie/cena:

 • 7-10 let – 33 Kč
 • 11-14 let – 35 Kč
 • nad 15 let – 36 Kč
 1. Každý žák základní školy má možnost stravovat se ve školní jídelně.
 2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 10:45h do 14:00h v doprovodu pedagogů.
 3. Začátek výdeje je od 11:35h konec je ve 14:00h.
 4. Přihlašování a odhlašování je vždy do 7:15h daného dne a to telefonicky.
 5. V případě nemoci je možné odhlásit oběd telefonicky během dne u vedoucí školní jídelny – oběd však bude odhlášen až pro následující den.
 6. Placení obědů je možné pouze přes účet. Termíny placení obědů jsou vždy do 10. dne daného měsíce. Přeplatky stravného jsou vyúčtovány v příštím měsíci. V měsíci červnu na vyžádání rodičů vráceny na účet.
 7. Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
 8. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny.
 

Vlastní organizace provozu:

 1. Strávníci vstupují do jídelny slušně, zbytečně nemluví, ve frontě se nestrkají, zachovávají klid.
 2. Strávník si po vstupu do jídelny nalije polévku, po konzumaci odnese použité nádobí do okénka a dojde si pro hlavní jídlo.
 3. Po konzumaci odnese nádobí k umývárně nádobí, odloží příbor do připraveného koše. Po obědě je možnost se napít z připraveného termosu a skleniček.
 4. Žáci nesmí vynášet jídlo z jídelny.
 5. Při rozlití nebo rozbití nádobí požádá strávník personál kuchyně o úklidové prostředky a uklidí po sobě. Za mladší děti na požádání uklidí dohled.
 6. Za čistotu stolů během výdeje obědů odpovídá dohled.
 7. Dohled v jídelně zajišťují vychovatelé školní družiny, uklízečky a školník všichni poučení BOZP.
 8. V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na měsíc dopředu, zodpovídá vedoucí školní jídelny.
 9. Veškeré připomínky k provozu školní jídelny je možné projednat s vedoucí školní jídelny.
 10. Žáci musí ohleduplně zacházet s vybavením (majetkem) ve školní jídelně.
 

Pravidla vzájemných vztahů a komunikace ve škole

 1. Všichni pracovníci školní jídelny, žáci a zákonní zástupci se vzájemně respektují a snaží se o vstřícnou atmosféru ve školní jídelně.
 2. Všichni pracovníci školní jídelny, žáci školy a všechny další osoby, pohybující se ve školní jídelně dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy.
 3. Úmyslné fyzické i hrubé slovní útoky kohokoliv vůči druhé osobě jsou nepřípustné a neslučují se se zásadami vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků poskytovaných školských služeb.
 4. Zákonní zástupci mohou v případě potřeby kontaktovat pracovníka školní jídelny od 6:00 do 12:00 hodin prostřednictvím telefonátu, emailu, který je uveden na webových stránkách školy. Po vzájemné dohodě je možné sjednat případný termín schůzky.

Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Všechny děti a žáci i zaměstnanci školy jsou povinni předcházet a zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat kteréhokoli učitele či vedení školy.
 
Dítě, žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy. Má právo žádat o pomoc při řešení takových problémů kteréhokoli člena komunity školy včetně metodika prevence, výchovného poradce nebo ředitele školy.
 
Dítě, žák, který se stal obětí diskriminace, šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, ponižování, brutalita apod.), má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoli zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.
 
Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat a respektovat žákova práva a dbají na jejich uplatňování.
 
Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole, školském zařízení i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví, bezpečnost, bezpečí a majetek svůj ani jiných osob. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, šňupání nebo žvýkání tabáku, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
 
Tento vnitřní řád školní jídelny při základní škole je platný pro všechny strávníky. Vnitřní řád byl projednán se zaměstnanci školní jídelny i s pedagogickou radou.
 

Iva Pěkná

vedoucí školní jídelny

Jídelna

    Vyučovací hodiny:
   1. hod.    8.00 - 8.45 
   2. hod.    8.55 - 9.40 
   3. hod.    10.00 - 10.45 
   4. hod.    10.55 - 11.40 
   5. hod.    11.50 - 12.35 
   6. hod.    12.45 - 13.30 
   7. hod.    13.40 - 14.25 
   8. hod.    14.35 - 15.20 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Na svatého Antonína broušení kos započíná.