ZŠ T. G. Masaryka
ZŠ T. G. Masaryka,Pyšely

Zájezd - Chorvatsko - 7. 6. - 16. 6. 2024

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - 19.  6.  2024 od 15:30 hod. 

Poradenské pracoviště

Základní charakteristika služeb

Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří:

 • výchovný poradce
 • metodička prevence rizikového chování
 • školní psycholožka
 • školní speciální pedagožka
 • kariérová poradkyně
 • ředitelka školy
 • zástupce ředitelky školy pro 1. i 2. stupeň
 • a dále v případě potřeby rovněž jednotliví třídní učitelé

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy.

Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v
platném znění.

Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním metodikem prevence nebo
výchovným poradcem příslušnou dokumentaci (o vyšetřeních, jeho výsledcích a poskytnuté
péči individuální i skupinové, IVP, PLPP atd.).

Žák i jeho zákonný zástupce musí být školou předem srozumitelně a jednoznačně informován o:

 • všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,
 • prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,
 • právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb včetně práva
 • žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu.

Program poradenských služeb na naší škole.pdf 

Výchovná poradkyně:

Mgr. Eva Chmelová

Konzultační hodiny:  Úterý - 12:00 - 13:30 hodin, jiné hodiny po předchozí domluvě

Činnosti a náplň práce výchovné poradkyně:

Poradenské činnosti:

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 • Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 •  Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

Metodické a informační činnosti:

 • s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
 • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
 • v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky a žáky ohroženými školními neúspěšností,
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy,
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.,
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy,
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů,
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Dokumenty:

Plán a náplň práce výchovného poradce 23-24.pdf 

Kariérová poradkyně:

Mgr. Eliška Pilátová

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

Činnosti a náplň práce kariérové poradkyně:

 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče
 • informuje o studijních možnostech, zpracovává agendu zpracování a včasného odeslání přihlášek ke studiu
 • spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice
 • organizuje schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků
 • organizuje akce zaměřené k volbě povolání

Dokumenty:

Plán a náplň kariérové poradkyně 23-24.pdf 

Metodický materiál k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři od 1. ledna 2024.pdf 

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.pdf.  Ze dne 19. prosince 2023 s účinností od 1.1.2024

Digitalizace přijímacího řízení na SŠ.pdf 

Projekt - PoznejPovolání.pdf 

Metodička prevence rizikového chování:

Mgr. Jitka Bartošová

Konzultační hodiny:  Středa - 12.00 - 13.30 hodin, jiné hodiny po předchozí domluvě

Činnost školního metodika prevence rizikového chování

Metodické a koordinační činnosti

 • Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně - vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 • Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 • Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi  v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Dokumenty:

Přílohy, dodatky k MPP - ke stažení:

   mšmt

 
 METODICKÁ DOPORUČENÍ A METODICKÉ POKYNY 
(Obsahuje metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování)

Odkaz:  http://METODICKÁ DOPORUČENÍ A METODICKÉ POKYNY

 

Informace k prevenci pro rodiče, žáky:

Bezplatná podpora duševního zdraví - Nadace Twisten Foudation

Letní rozvojové programy

Středočeský kraj - dokumenty:

Letáky ke stažení:

Aktuálně - návykové látky (HHC, HHC-O a THCP)

Nařízení vlády č. 52/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 5. 3. 2024. Do přílohy 4 byly nově zařazeny látky HHC, HHC-O a THCP.

Ke stažení:

Obsah nové právní úpravy lze shrnout takto:

Seznam návykových látek nově zahrnuje látky HHC, HHC-O a THC-P. Jejich zařazení na seznam omezuje manipulaci s danými látkami pouze na právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které získaly povolení od Ministerstva zdravotnictví nebo disponují zákonnou výjimkou. Takové povolení je udělováno pouze pro specifické účely, jako jsou omezené výzkumné, vědecké nebo terapeutické účely, a musí být prokázáno během správního řízení. Fyzické osoby přechovávající tyto látky nebo výrobky obsahující tyto látky v malém množství pro osobní potřebu se dopouští přestupku a mohou být pokutovány až do výše 15 000 Kč. Držení většího množství nebo předání jiným osobám může být klasifikováno jako trestný čin.

[Upozornění: Závazné je pouze znění uvedené v právních předpisech. Vysvětlení výše je informativní.]

Školní psycholožka:

PhDr. Eva Havlíčková

Konzultační hodiny:   Středa - 12.00 - 14.00 hodin, jiné hodiny po předchozí domluvě

Činnosti a náplň práce školní psycholožky:

Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. Zajišťuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení. Náplň práce je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní speciální pedagožka:

Mgr. Andrea Šaňková

Konzultační hodiny:  Pondělí - 13:00 - 14.30 hodin, jiné hodiny po předchozí domluvě

Činnosti a náplň práce školní speciální pedagožky

Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských
služeb ve škole, včetně programu primární prevence. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a provádí jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Náplň práce je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Škola

    Vyučovací hodiny:
   1. hod.    8.00 - 8.45 
   2. hod.    8.55 - 9.40 
   3. hod.    10.00 - 10.45 
   4. hod.    10.55 - 11.40 
   5. hod.    11.50 - 12.35 
   6. hod.    12.45 - 13.30 
   7. hod.    13.40 - 14.25 
   8. hod.    14.35 - 15.20 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Na svatého Antonína každá jahoda je červená.