ZŠ T. G. Masaryka
ZŠ T. G. Masaryka,Pyšely

Poradenské pracoviště

Poradenské pracoviště školy zahrnuje působení výchovného poradce, metodika prevence, školního psychologa, školního speciálního pedagoga a kariérového poradce. Ti v úzké spolupráci reagují na dlouhodobé i náhlé potřeby žáků, rodičů či kolegů pedagogického sboru ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Program poradenských služeb na škole.pdf (115.2 kB)

Výchovná poradkyně:

Konzultační hodiny:  Úterý - 12:00 - 13:30 hodin, jiné hodiny po předchozí domluvě

Plán a náplň práce výchovného poradce 23-24.pdf 

Kariérová poradkyně:

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

Kariérové poradenství na ZŠ T. G. Masaryka Pyšely 23-24 

Školní psycholožka:

Konzultační hodiny:   Středa - 12.00 - 14.00 hodin, jiné hodiny po předchozí domluvě

Metodička prevence:

Konzultační hodiny:  Středa - 12.00 - 13.30 hodin, jiné hodiny po předchozí domluvě

Školní speciální pedagožka:

Konzultační hodiny:  Pondělí - 13:00 - 14.30 hodin, jiné hodiny po předchozí domluvě

Program poradenských služeb na škole

Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění. Školní poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm. Rozsah činnosti je stanoven uvedenými vyhláškami.

Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky školy, s PPP, SPC Benešov u Prahy, Městským úřadem Pyšely, Benešov u Prahy, Policií ČR, zákonnými zástupci žáků.

Součástí tohoto plánu jsou další dokumenty školy, zejména

- minimální preventivní program školy

- školní preventivní strategie

- strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování

1) Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby pro žáky, jejich zákonné zástupce i pedagogy školy jsou ve škole zajišťovány

- výchovným poradcem,

- kariérovým poradcem,

- metodikem prevence,

- speciálním pedagogem,

- školním psychologem,

- dle potřeb dalšími pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole- třídní učitelé, koordinátor školního vzdělávacího programu, vybraní pedagogové školy.

Pracoviště zajišťuje důvěrnost jednání a ochranu osobních dat.

Smyslem a cílem činnosti je zajištění poradenských služeb, systému včasného odhalování rizikových projevů chování ve škole, kvalitní podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných, podporování rovných příležitostí žáků a poskytováním kariérových informací, vytváření důvěryhodného vztahu mezi školou a zákonnými zástupci a vzájemná spolupráce. Veškeré služby jsou pro žáky školy, jejich zákonné zástupce i pedagogy poskytovány zdarma.

2) Personální zajištění

Školní poradenské pracoviště pracuje ve složení, které je pro každý školní rok aktualizováno a uvedeno v ročním plánu práce, pro rodiče zveřejněno na webu školy. Tito pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. Pravidelně jsou realizovány schůzky členů pro vyhodnocení uplynulého období, kontrolu plnění programu pedagogických služeb a plánování další práce.

 • Výchovný poradce, kariérový poradce

Věnuje se problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se SVP, včetně integrace nadaných žáků. Vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, o těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Náplň práce výchovného poradce je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vychází z plánu práce výchovného poradce pro daný školní rok.

 • Školní metodik prevence

Zabezpečuje oblast prevence rizikového chování žáků. Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou. Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy, vede písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce školního metodika prevence je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Prioritním cílem preventivní strategie školy je podpora bezpečného chování, zdravého životního stylu žáků a pozitivních mezilidských vztahů.

 • Speciální pedagog

Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a provádí jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Náplň práce je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 • Školní psycholog

Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. Zajišťuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení. Náplň práce je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 • Třídní učitel

Třídní učitelé vykonávají výchovnou práci se žáky. Činnosti jsou zaměřené především na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Výchovná práce se uskutečňuje formou třídnických hodin.

 • Asistent pedagoga

Asistenti pedagogů spolupracují s dalšími členy týmu poradenských pracovníků školy.

3) Rozsah dokumentace vedené školním poradenským pracovištěm je stanoven uvedenými vyhláškami a je pravidelně kontrolován vedením školy.

4) Časová dostupnost poradenských služeb

Pracovníci školního poradenského pracoviště mají pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, jsou uvedeny v plánu práce na školní rok a zveřejněny na webu školy.

5) Ochrana údajů

Informace získané činností školního poradenského pracoviště jsou ochraňovány v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

Pyšely, 20.11.2023

Mgr. Milena Prášková

 ředitelka školy

Digitalizace přijímacího řízení na SŠ

VLÁDA ODSOUHLASILA DIGITALIZACI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ

Praha, 4. října 2023 - Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše by měla přinést chystaná digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Umožnit to má novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a s níž dnes vyjádřila souhlas vláda. Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce.

„Návrh již získal podporu zástupců všech parlamentních stran, kteří na tvorbě předpisu spolupracovali, a proto je předkládán cestou poslaneckého návrhu. Byl také podroben i oponentuře na jednání Národního konventu o vzdělávání. Předpokládáme schválení do konce tohoto roku tak, aby bylo možné zavést digitalizaci již pro přijímací řízení na jaře 2024,“ řekl ministr školství Mikuláš Bek.

Hlavním cílem digitalizace přijímacího řízení na střední školy je zjednodušení procesů u všech zainteresovaných stran (uchazeči a zákonní zástupci, školy, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Významnou výhodou pak bude skutečnost, že v okamžiku vydání rozhodnutí o přijetí bude eliminována doba nejistoty, která souvisela s možností podání zápisových lístků v desetidenní lhůtě. Díky prioritnímu seřazení škol na přihlášce budou mít všichni zainteresovaní okamžitou informaci o své škole, a tedy zmizí problém s tzv. velkým počtem neumístěných uchazečů v první fázi přijímacího řízení. Pro první i druhé kolo přijímací řízení už nebudou aplikovány zápisové lístky.

Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese tyto hlavní změny:

 • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak oborů s výučním listem v jednotném informačním systému.
 • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy (až 5 v případě podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s výučním listem.
 • Zachování 2 pokusů možnosti konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • Střední školy nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít.
 • Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.
 • Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) řediteli středních škol na základě prioritizace uchazeče přiřazovat uchazeče ke konkrétním školám.

Dochází ke změně v možnosti podání přihlášky ke studiu. Ta by měla mít v budoucnu výhradně elektronickou podobu. V první fázi digitalizace v tomto školním roce budou mít však uchazeči možnost podat přihlášku buď v písemné formě bez elektronického systému, resp. písemně s podporou elektronického systému, nebo výhradně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity. V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit na určenou školu, bude mít povinnost na dané škole podat „vzdání se“ svého místa (formálně jde o zpětvzetí přihlášky).

Přihlášky do oborů s talentovou zkouškou podají uchazeči letos v listopadu ještě podle stávající legislativy pouze v písemné formě. Počítá se s tím, že každý, kdo podá přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a zároveň následně k 20. 2. 2024 podá elektronicky přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, uvede do této přihlášky také i ty dvě školy, které byly s talentovou zkouškou podány v listopadu 2023. Tak dojde k digitalizaci všech přihlášek. Ty pak ještě překontrolují ředitelé škol.

Úpravy procesu přijímacího řízení do středních škol se neobejdou bez novelizace školského zákona a prováděcího právního předpisu, tedy vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podle časového harmonogramu by během ledna 2024 měly být vyřešeny legislativní úpravy a připraven funkční systém tak, aby mohla začít jeho pilotáž.

Digitalizace procesu přihlášek bude zajištěna informačním systémem, který v souladu s připravenou novelizací školského zákona, spustí Cermat ve spolupráci s MŠMT nejpozději k 15. 1. 2024. Protože z legislativních a časových důvodů není možné stihnout řádné dokončení procesu v červenci zahájené veřejné zakázky, byla tato veřejná zakázka zrušena a Cermat zajistí vývoj systému tzv. „in-house“, tedy vlastními zaměstnanci. Celkové náklady na vlastní vývoj budou výrazně nižší než nejlevnější nabídka ve výběrovém řízení, která nesplňovala podmínky zadávací dokumentace a musela být vyloučena.

Kariérové poradenství - Mgr. Eliška Pilátová

Kariérové poradenství bude probíhat v 8. třídě na jaře - formou přednášky a workshopu.

Zaměříme se na osobnostní rozvoj, sebehodnocení a motivaci k dalšímu vzdělávání.

Seznámíme se s možnostmi a použitím internetových stránek a vyhledávačů přímo určených k mapování možností dalšího profesního rozvoje.

V 9. třídě navážeme individuálním poradenstvím s jednotlivými žáky nebo malými skupinkami.

V tomto školním roce spolupracujeme se středočeskou vzdělávací agenturou VISK.

V rámci projektu IKAP II Středočeského kraje je profesní poradenství pro žáky zdarma.

Navážeme spolupráci s Úřadem práce.

Profesní testování je možné si individuálně dohodnout na Úřadě práce nebo v privátních kariérových poradnách, které se na testování specializují, mají k tomu oprávnění či licenci.

Žádám rodiče o součinnost a spolupráci v této, pro děti důležité, oblasti.

Přijďte a představte žákům svá povolání.

Vysvětlete dětem náplň práce, prozraďte jak a kdy jste se pro něj rozhodli, co Vás motivovalo a čím Vás Vaše práce přitahuje a proč Vás baví.

V konkrétních případech a lidských příbězích je skrytá motivace pro ostatní.

Přijďte děti nadchnout, zapálit, povzbudit a podpořit v jejich rozhodování.

Kontaktujte mne: eliska.pilatova@zspysely.cz

Projekt PoznejPovolání

ppVážení rodiče,

dovolujeme si oznámit Vám, že naše škola se stala oficiální partnerskou školou v projektu PoznejPovolání.

Jde o odpolední online webinář určený pro žáky středních škol, gymnázií a 7. – 9. tříd základních škol (včetně letošních posledních ročníků, tj. v příštím školním roce již absolventů). V příštím školním roce 2023/24 bude probíhat vůbec poprvé - primárně je určen pro žáky škol v Praze a Středočeském kraji.

Podrobnosti o projektu včetně detailního harmonogramu naleznete na webových stránkách www.poznejpovolani.cz.

Cílem webináře je pomoci žákům ve výběru budoucího oboru, střední či vysoké školy a praktické specializace, otevřít nové obzory, motivovat k dalšímu studiu a přípravě na povolání a usnadnit budoucí vstup na pracovní trh.

Webinář se skládá z jednotlivých online prezentací/setkání, během kterých budou mít žáci možnost každý týden poznat nového zaměstnavatele či zaměstnance z Prahy a širšího okolí napříč různými obory a odvětvími, obsah jejich pracovní činnosti, osobní příběhy a doporučení atd. Do projektu se zapojila i řada osobností např. z oblasti lékařství, vědy či podnikání, mezi prezentujícími je možné nalézt TOP zaměstnavatele v regionu, státní instituce i osoby samostatně výdělečně činné.

K webináři je možné se připojovat z jakéhokoliv zařízení s přístupem k internetu přes aplikaci Zoom, kterou je možné instalovat do osobního počítače, notebooku, telefonu či tabletu.

Žáci naší školy se mohou registrovat již nyní se zvýhodněným registračním poplatkem 250 Kč / školní rok (pondělní/středeční webinář).

Zároveň mají právo přednostní registrace oproti žákům nepartnerských škol, pro které bude registrace otevřena až 5. 6.

Registrace do webináře je možná na stránce www.poznejpovolani.cz – pro zvýhodněný registrační poplatek je třeba v příslušné kolonce registračního formuláře vybrat název naší školy.

Kapacita webináře je omezená, v případě zájmu tedy doporučujeme přihlásit se co nejdříve.

Doufáme, že žákům bude webinář k užitku a pomůže jim zorientovat se v dnešním dynamicky měnícím se profesním světě a učinit co nejlepší rozhodnutí o své budoucnosti.

Poznej povolani.pdf (267.84 kB)

Potvrzování zdravotní způsobilosti pro uchazeče o studium ve středních školách v Přihláškách ke studiu na SŠ.

Potvrzování zdravotní způsobilosti pro uchazeče o studium ve středních školách v Přihláškách ke studiu na SŠ.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Většina oborů vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Obecně platí, že u oborů vzdělání, které nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních

požadavků, je v NV č. 211/2010 Sb. v části Zdravotní omezení podle přílohy č. 2,

 k tomuto NV,uvedená poznámka „28“.

Obecně rovněž platí, že obory vzdělání, které nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků, zahrnují následující skupiny oborů vzdělání:

- 16 Ekologie a ochrana životního prostředí

- 18 Informatické obory

- 63 Ekonomika a administrativa

- 78 Obecně odborná příprava

- 79 Obecná příprava (s výjimkou oboru vzdělání 79-42-K/41Gymnázium se sportovní

přípravou)

 

U ostatních skupin oborů dle NV č. 211/2010 Sb. je nutné individuálně vyhledat, zda konkrétní obor vzdělání zvláštní zdravotní požadavky vyžaduje/nevyžaduje.

 

Škola

    Vyučovací hodiny:
   1. hod.    8.00 - 8.45 
   2. hod.    8.55 - 9.40 
   3. hod.    10.00 - 10.45 
   4. hod.    10.55 - 11.40 
   5. hod.    11.50 - 12.35 
   6. hod.    12.45 - 13.30 
   7. hod.    13.40 - 14.25 
   8. hod.    14.35 - 15.20 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Pranostika na akt. den

Po svaté Barboši střez nosu i uší.