Vítejte na stránkách školy T. G. Masaryka Pyšely

Nepřehlédněte

Dne 9. 3. 2021 bude celý den uzavřena škola z důvodu výpadku elektrického proudu.
Pokud někdo vyučuje v tuto dobu ze školy, musí si hodiny zrušit  a informovat rodiče žáků, kterých se  ten den distanční výuká týká. Hodiny lze i přesunout na jiný den, a to po domluvě s žáky, rodiči tak, aby nebyly narušeny hodiny distančního vzdělávání v rozvrhu, který je  stanovený.
vedení školy

ze dne 26. února 2021 č. 200 

o přijetí krizového opatření 

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.: 

 1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na: 

  1. účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

  2. účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,

  3. účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),


 2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,

 3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

  1. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

  2. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,

  3. praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,

  4. individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),

  5. konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,

  6. konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,

  7. konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,

   s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů,


 4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

  1. základní školy při zdravotnickém zařízení,

  2. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

  3. individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),

   s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,


 5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení,

 6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky; státní jazykové zkoušky je možné konat za účasti nejvýše 10 osob,

 7. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

 8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

 9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,

 10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou:

  1. mateřských škol,

  2. oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu,


 11. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:

  1. mateřských škol,

  2. oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,


 12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení. 


Ing. Andrej Babiš, v. r. 

předseda vlády 

priloha_878064508_0_INFORMACE K PROVOZUŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final.pdf

 

Vážení rodiče,
od čtvrtka 25. 2. 2021 platí nová bezpečnostní opatření i ve školách.

Děti mohou používat pouze jednorázové chirurgické roušky, nikoliv roušky látkové.
Povinnost nosit respirátor se na děti do 15 let nevztahuje.

Prosím vás, aby vaše děti měly dostatečný počet těchto roušek na 1 den.

Pokud chodí do ŠD, minimálně 3 ks roušek/den.  Také dětem přibalte sáček na roušky.

Zároveň žádám rodiče, kteří vyzvedávají děti ve škole, ŠD, aby byli chráněni respirátorem FFP2 při vstupu do budovy školy nebo alespoň dvojitou chirurgickou rouškou.

Moc děkuji za spolupráci
Mgr. Prášková, řed.školy

priloha_876341732_0_Informace pro školy a školská zařízení - roušky.pdf