Vítejte na stránkách školy T. G. Masaryka Pyšely

Nepřehlédněte

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 18.11.2020

— Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol

 • Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

  — Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Tyto konzultace je nutné předem domluvit s konkrétním vyučujícím daného předmětu tak, aby nebyla narušena distanční výuka dalších žáků, která nadále trvá. Konzultace mohou probíhat i formou on – line, jako doposud, kdy se opět domluví žák a učitel na datu, hodině a obsahu konzultace. U učitelů je nutné dodržet stávající rozvrh pro synchronní vzdělávání, tj. rozvrh videohodin!

 

      -   Prezenční  výuka probíhá v homogenních skupinách

            (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

 • Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • TU si svoji třídu vyzvedne v čase 7.40 – 7.55 před vchodem do budovy školy.

—-    

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další zaměstnanci pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, při výuce ve třídách i v ostatních prostorech školy, ŠD, ŠJ.

—        Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností    školy.

 

—        Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz ŠD.

(1 třída je 1 oddělení ve ŠD). Za rozdělení dětí do oddělení odpovídá vedoucí   vychovatelka ŠD. TU předají své třídy konkrétní paní vychovatelce.).

 

 Školní stravování

—  Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

— Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • je nutné udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů v čase dle rozpisu).

— Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

—Časový harmonogram vydávání obědů:

 

11.15 – 11.40 – MŠ

 1. 40 – 12.15 – žáci 1. třídy
 2. 15 - 12. 45 – žáci 2. třídy
 3. 45 – 13. 30 – žáci, kteří se nadále vzdělávají distančně

 

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky -  s výjimkou doby konzumace stravy!

On-line by se mělo učit maximálně tři hodiny za sebou, vzkazuje Plaga

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se v krátkém spotu na sociálních sítích vymezil proti některým rozšířeným nešvarům v pojetí distanční výuky. Zdůraznil, že školy by neměly veškerou výuku soustředit přes počítač, ale také by ji neměly zúžit na pouhé zadávání týdenních úkolů. Poznamenal také, že na dálku se nedá vycházet z běžného rozvrhu hodin.

 Ministr uvedl, že při distančním vzdělávání je třeba kombinovat práci s počítačem, samostatnou práci, týmovou práci a projektové činnosti.

„Správně nastavená distanční výuka není o tom, že se překlopí prezenční rozvrh 1:1, ale také není o tom, že jsou úkoly zadávány jenom jednou týdně mailem,“ řekl.

Upozornil, že je třeba hledat rovnováhu v přístupech, a také, že se má uzpůsobit výuka podmínkám dítěte a rodin.

„Možná vám to přijde, že to je málo, ale online výuka jako taková je skutečně obtížná, a i druhý stupeň se jí má věnovat pouze maximálně tři hodiny za sebou a zbytek toho času, kdy se učí, tak má být věnován skutečně samostatné práci a věcem, o kterých jsem mluvil,“ sdělil učitelům.

„Nejde jen obsah učiva“

V případě prvního stupně Plaga vyzdvihl roli virtuálních třídnických hodin, během nichž si žáci sdělují své pocity, informace a zážitky. „Nejenom o tom obsahu to má být, protože tato doba není lehká,“ podotkl ministr.

Jako zásadní pak označil to, aby školy před tím, než nastaví online výuku a distanční výuku, zjistily podmínky v jednotlivých rodinách.

„Samozřejmě budu rád, pokud využijí i počítače, které mohly pořídit díky intervenci ministerstva školství,“ uzavřel Plaga.

Hlavně matematiku, češtinu a cizí jazyk

V souvislosti s tím přibývá stížností rodičů, že jsou děti občas zavaleny učivem ze všech předmětů. Přitom doporučení ministerstva pro dálkovou výuku klade důraz na základní předměty, tedy matematiku, češtinu a cizí jazyky s tím, že více se má procvičovat a opakovat, vyučovat další předměty bez výchov.