ŠABLONY II. PRO ZŠ PYŠELY
PROJEKT CZ. 02. 3. X/0.0/0.0/18_063/0013481
Zahájení projektu: 1. 8. 2019
Ukončení projektu:  31. 7. 2021

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, personální podpora.

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063  Šablony II. - Mimo hlavní město Praha

Název projektu: Šablony II. pro ZŠ Pyšely

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013481

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, personální podpora.

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2019

Datum ukončení projektu: 31. 7. 2021

Celková výše dotace: 846 338,- Kč

Vybrané aktivity, které budou realizovány na naší škole:

 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků - Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze, Osobnostně sociální rozvoj, Polytechnické vzdělávání, ICT, Projektové vyučování a Cizí jazyky
 • Personální podpora: Školní kariérový poradce
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ZŠ:
  Zapojení odborníka z praxe do výuky - rodilý mluvčí


Primární prevence na ZŠ Pyšely

Specifikace projektu: Realizace programů primární prevence
Předpokládané náklady na realizaci: 46 200,- Kč
z toho dotace Středočeského kraje: 36 200,- Kč

Zahájení: září 2017
Ukončení: duben 2018

 

Přehled programů dlouhodobé primární prevence, které byly v rámci projektu realizovány:

1.třída:
Moje třída a já
Dopravní výchova - já jsem chodec, a ty?
První pomoc - odřené kolínko, to nic není!

2. A:
Moje třída a já - komunikace a spolupráce
První pomoc - odřené kolínko
Stravovací návyky, denní režim

2. B:
Moje třída  a já - komunikace a spolupráce
Zdravý životní styl - můj zdravý den
Bezpečná cesta domů

3. třídy 3. A, 3. B
Sebepoznání, nastavení pravidel spolupráce
Komunikace – odpovědnost - spolupráce
První pomoc - co mám dělat, když to bolí

4. třída:
První pomoc
Bezpečně po virtuálním světě
Zdravý životní styl - můj zdravý den

5. A
Vztahy ve třídě – spolupráce a komunikace
Bezpečně po virtuálním světě, prevence netolismu
Problematika užívání legálních návykových látek

5. B
Bezpečně po virtuálním světě

6. třída
Vztahy ve třídě – nastavení pravidel, spolupráce, komunikace
Bezpečně po virtuálním světě
Problematika užívání legálních návykových látek

7. třída
Vztahy ve třídě – nastavení pravidel, spolupráce, komunikace
Problematika užívání nelegálních návykových látek
Bezpečný internet – prevence kyberšikany

8. třída
Vztahy ve třídě – komunikace, spolupráce, respekt
Bezpečně po virtuálním světě
Právní povědomí mládeže – trestní odpovědnost, právo x morálka

9. třída
Právní povědomí mládeže – trestní odpovědnost, právo x morálka
 


Šablony pro ZŠ Pyšely


PROJEKT CZ. 02. 3. 68/0.0/0.0/16_022/006752
Zahájení projektu: 1. 8. 2017
Ukončení projektu:  31. 7. 2019

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ

Název projektu: Šablony pro ZŠ Pyšely

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006752

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

Celková výše dotace: 492 409,- Kč

Vybrané aktivity, které budou realizovány na naší škole:

 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a rozvoje deskových her pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků - Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze a Cizí jazyky
 • Tandemová výuka

 


Zhodnocení projektu EU Peníze školám


Projekt byl na naší škole realizován v období od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2014.

Cílem projektu byla inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím nových výukových materiálů vytvořených pro své potřeby jednotlivými vyučujícími pomocí ICT, dále individualizace výuky, další vzdělávání pedagogických pracovníků, prevence rizikového chování.

V rámci realizace klíčových aktivit projektu byly jeho cíle naplněny. Individualizací výuky se vyučující mohli s podpořenou skupinou zaměřit na oblasti, které chtěli rozvíjet či prohlubovat, nebo naopak pomoci slabším žákům jinými metodami a formami práce zvládnout dané učivo. Výstupy této aktivity byly naplněny a pokračovalo se v nich i nadále do termínu ukončení projektu. V rámci rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoje individualizace výuky cizích jazyků byly žákům zakoupeny učební materiály v tištěné i digitální podobě. V oblasti inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT byly pedagogy vytvořeny sady vzdělávacích materiálů pro žáky, které byly následně ověřeny ve výuce. Bylo vytvořeno celkem 180 materiálů, které budou využívány i v budoucnu svými tvůrci a jistě i dalšími učiteli na naší škole nebo i jinde v rámci sdílení výukových materiálů na Internetu. Ke zlepšení podmínek vzdělávání prostřednictvím ICT přispěla i inovace vybavení počítačové pracovny. Pedagogičtí pracovníci absolvovali v rámci projektu různá metodická školení vztahující se k vybraným aktivitám. Na podporu prevence sociálně-patologických jevů proběhly v 7. – 9. třídě čtyři osmihodinové bloky primární prevence. Celkově lze říci, že došlo k naplnění cílů stanovených v projektovém záměru. Kladná odezva byla nejen od samotných pedagogů účastnících se na realizaci projektu, ale také od rodičovské veřejnosti. Zvláště individualizace výuky byla přijímána velmi pozitivně. Projekt přinesl finanční přínos pro učitele a také pro materiální vybavení školy, na které by rozhodně v takové míře v blízké době nebyly finance z jiných zdrojů. Zastaralé počítače v pracovně výpočetní techniky byly nahrazeny repasovanými s novým operačním systémem a byla vytvořena nová počítačová síť. V ostatních učebnách lze nyní využívat připojení k Internetu, což učitelé vnímají jako velký přínos zvláště pro oživení výuky. Velkým kladem tohoto projektu byla jeho nenáročná administrace. Podpora webová, mailová i telefonická fungovala bez problémů. Podobně připravený projekt s takto jednoduchou administrací bych ráda v budoucnu pro školu využila.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy