Prevence rizikového chování

2020

Naše primární prevence je zaměřena na všechny žáky naší školy, kteří se svém životě setkávají s neobvyklými situacemi, jež se pak výrazně odrážejí v jejich chování a jednání.
Našim úkolem je pomáhat vytvářet správné postoje u žáků tak, aby byli schopni adekvátně reagovat na vzniklé negativní situace. Vzděláváním a výchovou směřujeme naše žáky ke zdravému životnímu stylu, osobnostnímu a emočně sociálnímu rozvoji a komunikačním dovednostem.

Celý dokument zde:

minimalni-preventivni-program-20192020.pdf

 

Tato strategie vychází z předchozí Národní strategie rizikového chování na období 2013-2018 a navazuje na její vyhodnocení.
Vymezuje základní pilíře primární prevence (systém, koordinaci, legislativu, vzdělávání, financování, monitoring, hodnocení, výzkum)

Celý dokument zde:

strategie-primarni-prevence-skoly-zs-pysely--1-.pdf

 

2019


Kliknutím na plakát se dostaneš na webovou stránku, kde můžeš anonymně pomoci sobě nebo někomu jinému, kdo to potřebuje. Nenech to být, jestliže jsi přesvědčený, že se někomu děje něco špatného. Oznam to, ať se to může napravit.Naše primární prevence je zaměřena na všechny žáky naší školy, kteří se svém životě setkávají s neobvyklými situacemi, jež se pak výrazně odrážejí v jejich chování a jednání. 
Našim úkolem je pomáhat vytvářet správné postoje u žáků tak, aby byli schopni adekvátně reagovat na vzniklé negativní situace. Vzděláváním a výchovou směřujeme naše žáky ke zdravému životnímu stylu, osobnostnímu a emočně sociálnímu rozvoji a komunikačním dovednostem.

Celý dokument ve fromátu PDF:

minimalni-preventivni-program-2018_19.pdf

 

2018

Naše primární prevence je zaměřena na všechny žáky naší školy, kteří se ve svém životě setkávají s neobvyklými situacemi, které se pak výrazně odrážejí v jejich chování a jednání. 
Našim úkolem je pomáhat vytvářet správné postoje u žáků tak, aby byli schopni adekvátně reagovat na vzniklé negativní situace. Vzděláváním a výchovou směřujeme naše žáky ke zdravému životnímu stylu, osobnostnímu a emočně sociálnímu rozvoji a komunikačním dovednostem.

Celý dokument zde:

minimalni-preventivni-program-2017_18.pdf

 

Zpráva z programu primární prevence 2017/18

Detaily projektu naleznete na samosttné stránce (druhý článek na stránce):

2015

 1. Nikdy nenos viditelně klíče od bytu (domu)
 2. Pokud jsi doma sám/sama, neotvírej cizím lidem
 3. Nechoď nikam s neznámými lidmi
 4. Dávej si pozor na cizí lidi v domě
 5. Neboj se požádat o pomoc dospělého člověka
 6. Při odchodu z bytu (domu) zkontroluj, zda jsi řádně uzamkl/a dveře
 7. Od cizích lidí si neber žádné sladkosti
 8. Pokud ti někdo vyhrožuje nebo ubližuje, svěř se rodičům nebo  učitelům
 9. Máš-li starosti nebo strach, svěř se se svým trápením někomu, komu  důvěřuješ
 10. Pamatuj si dobře důležitá telefonní  čísla:
  158   POLICIE ČR
  150   HASIČI
  155   ZÁCHRANKA (RZ)
  112   INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS)

2014


Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

naše škola využila nabídky organizace Cesta integrace, o. p. s., zapojit se do grantového projektu OPVK, který se týká vzdělávání dětí na školách v oblasti zdravého životního stylu, dopravní a zdravotní výchovy. Konkrétně jsou programy zaměřeny do čtyř bloků: Obecná prevence rizikového chování 1, Obecná prevence rizikového chování 2, Zdravotní výchova a Dopravní výchova. Projekt se týká 4. až 9. třídy. Podmínkou je, aby každá třída absolvovala všechny 4 bloky v průběhu roku. Jednotlivé lekce povedou dva odborní lektoři přímo ve třídách za přítomnosti třídního učitele. Programy jsou vedeny výukovými metodami zážitkové pedagogiky, které jsou dětem blízké a umožňují s lehkostí otevírat i závažnější témata. Děti se během programů aktivně zapojují, učí se vyjadřovat vlastní názory, přemýšlet o daných tématech, diskutovat, pracovat ve skupinách a zároveň se dozvídají konkrétní informace o prevenci rizikového chování. Součástí programů jsou i pracovní listy.

Pracuje se s dynamikou třídního kolektivu, vznikají společné zážitky s třídním učitelem i externím odborníkem. Vedení výuky je inovativní, vedené jiným způsobem než frontální výukou, což opět přispívá k upevňování kolektivu, k vytváření bezpečného prostředí a prevenci před rizikovým chováním ve třídách, jako je šikana a podobně.

Jednotlivá témata, se kterými se děti v rámci programů setkají, jsou: pravidla, záškoláctví, hodnoty, legální návykové látky, nelegální návykové látky, netolismus, kyberšikana, šikana, trestný čin, týrání, zneužívání, stravovací návyky, rizikové sporty, rasismus, xenofobie, pohlavní choroby AIDS, HIV, partnerství, poruchy příjmu potravy, ideál krásy, dopravní nehody, první pomoc. Konkrétní témata v jednotlivých třídách jsou přizpůsobena věku dětí, ne všechny děti projdou všemi tématy. Setkání jsou naplánovaná v každé třídě čtyři, což také umožní lektorům pružněji zareagovat na potřeby jednotlivých tříd a z daných oblastí vybrat ta témata, které jsou pro danou třídu aktuální.

Hlavním realizátorem projektu je Magdalena, o. p. s. Partnery projektu: Cesta integrace, o. p. s.,emiramis, o. s., Prostor plus, o. p. s. Plánovaným výstupem z projektu je metodika, která bude dostupná pro školy, které se do projektu zapojily.

Další informace o projektu a rozpis témat pro jednotlivé ročníky naleznete na webových stránkách Cesty integrace, o. p. s. www.cestaintegrace.cz

 

První setkání ve třídách proběhnou v týdnu od 24. 11. 2014.


Na internetu děláme často věci, které bychom v reálném světě neudělali nikdy. Nepodceňujte svou bezpečnost, chraňte se a braňte se.

Kyberšikana se netýká jen dětí, ale kohokoliv, kdo pracuje s informačními technologiemi. Agrese na internetu se dopouští ženy i muži. Oběťmi kyberšikany se mohou stát ženy i muži. Šikana je společenským jevem, který se klasifikuje mezi formy násilí.

Co je kyberšikana (šikana na internetu):

 • Kyberšikana = zneužití informačních a komunikačních technologií ICT za účelem záměrného poškození ostatních.
 • někdo vystupuje na sociálních sítích pod vaší identitou (kybergrooming)
 • někdo vám manipuluje s vaším profilem na sociální síti
 • někdo pověsil na internet vaše fotografie, videa bez vašeho vědomí
 • někdo se vám naboural do e-mailové schránky
 • někdo vás obtěžuje, sleduje po internetu (stalking)
 • někdo záměrně umisťuje urážlivé nebo provokativní vzkazy na internet s cílem vás vyprovokovat k hádce (flaming)

Prevence proti kyberšikaně:

 • chraňte si své osobní údaje, neuvádějte je ve svých veřejných profilech, jen tam, kde jsou nezbytné
 • nesdílejte své soukromí s osobami, které dobře neznáte
 • používejte důmyslně vybraná hesla všude, kde to jen jde, s nikým je nesdílejte
 • nikdy se nezapomeňte odhlásit ze svého PC, e-mailu nebo jiného účtu
 • neodpovídejte na neslušné nebo vulgární e-maily a vzkazy
 • když si domlouváte schůzku přes internet s cizí osobou, řekněte o tom i další osobě
 • vždy ověřujte informace získané na internetu a nevěřte všemu, co na něm najdete nebo zjistíte
 • přijímejte do svých přátel (na sociálních sítích) jen lidi, s kterými chcete opravdu komunikovat
 • nezapomínejte na to, že internet lze vypnout, agresory zablokovat nebo nahlásit za nevhodné chování, e-mail zrušit atd.

Jak se bránit kyberšikaně:

Pokud vás nebo někoho z vašeho okolí trápí násilné útoky přes informační a komunikační technologie, neváhejte kontaktovat náš tým právníků a právniček.

Právní poradna: 774 433 077, každé pondělí od 12h do 18h
 

2013

2012


Odbornou publikaci s názvem Děti a online rizika vydalo Sdružení Linka bezpečí (SLB). Aktuální publikace se zaměřuje na online aktivity dětí a dospívajících a důsledky, které na jejich život i vývoj mohou mít. Jejím cílem je proto předat čtenářům nejen obecné informace či odborné závěry, ale seznámit je také s příklady z praxe a přinést inspiraci pro výchovné či vzdělávací působení. Publikace je určena jak rodičům, tak učitelům, výchovným pracovníkům a všem, jimž není lhostejný vývoj dětí. Slouží jako forma prevence sociálně patologických jevů ve společnosti a finančně ji podpořilo MŠMT. Z textů je možné citovat, avšak pouze s použitím zdroje.

 Další číslo časopisu Linky bezpečí nazvané Osamostatnění završuje sérii témat věnovaných v tomto roce dospělosti. V odborné příloze se dozvíte, jak se vlastně stáváme dospělými a jaké faktory ovlivňují pomyslný přechod z dětství do dospělosti. Dočtete se také o tom, jak období osamostatnění prožívají mladí lidé, kteří své dětství prožili v dětských domovech, a zároveň přinášíme i osobní zkušenost s touto zlomovou životní etapou.

Všechny doposud vydané publikace a časopisy s odbornou přílohou jsou ke stažení na www.linkabezpeci.czv sekci Časopisy a publikace.

Iveta poncová | produkční odd. komunikace

Sdružení linka bezpečí
A: ústavní 95, 181 02 praha 8
E: i.poncova@linkabezpeci.cz
T: +(420) 266 727 923
M: +(420) 725 807 737
F: +(420) 266 727 976
http://www.linkabezpeci.cz

http://www.pomoconline.cz
http://www.116111.cz

 

2011

Sdružení Linka bezpečí | SLUŽBY A PROJEKTY / Rodičovská linka

Rodičovská linka 840 111 234 nebo 606 021 021 nebo
pomoc@rodicovskalinka.cz

Telefonicky se lze na linku obracet každý všední den odpoledne:
pondělí, středa a pátek: 13–16 hod. úterý a čtvrtek: 16–19 hod.
Emailem nepřetržitě s odpovědí do tří pracovních dnů

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká dětí, dospívajících a mladých dospělých. V případě E-mailové poradny slouží klientům z celé České republiky i ze zahraničí, kteří píší v českém jazyce a nemohou nebo nechtějí využít telefonické služby a mají přístup k internetu.

V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta. Pokud klienti sami nechtějí, nemusí sdělovat své osobní údaje.

Kdy vytočit číslo nebo napsat e-mail Rodičovské lince?

Na Rodičovskou linku se převážně obracejí rodiče, popřípadě ostatní členové rodiny:

 • jejichž děti mají problémy s učením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužíváním návykových látek, trestnou činností apod.,
 • kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jako je např. rozvod, úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova apod.;
 • jejichž děti mají psychické a osobnostní problémy, jako je např. zvýšená úzkostnost, nespavost, problémy v kontaktu s vrstevníky apod.,
 • jejichž děti se staly obětí šikany či mají jiné školní problémy,
 • poměrně často kontaktují Rodičovskou linku občané s dotazem, jak mají postupovat v případě, že mají podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ve svém okolí.

Kdo sedí na druhém konci?

Krizovou intervenci a poradenské služby po telefonu či na e-mailu zajišťují psychologové a odborní pracovníci. Pracovníci Rodičovské linky s volajícím či píšícím klientem problém konzultují a dále ho mohou odkázat na daná odborná pracoviště v okolí jeho bydliště, neboť disponují celorepublikovou databází příslušných státních a nestátních institucí.

Odborní pracovníci na Rodičovské lince mají mnohaleté praktické zkušenosti a znalosti z oblasti rodinného a výchovného poradenství. Nezbytnou součástí jejich odborné kompetence je absolvovaný akreditovaný výcvik v telefonické krizové intervenci nebo v internetovém poradenství. Konzultanti E-mailové poradny Rodičovské linky odpovídají na dotazy v nejkratším možném termínu, zpravidla do 3 pracovních dnů.

 


Sdružení Linka bezpečí | SLUŽBY A PROJEKTY / Linka vzkaz domů

Jsi na útěku, či vyhozen z domova?
Zavolej nám na Linku vzkaz domů
– volej zdarma z pevné linky nebo za peníze
z mobilního telefonu každý den od 8 do 22 hodin.

LINKA VZKAZ DOMŮ
800 111 113
724 727 777

Kdo může zavolat?

Na Linku vzkaz domů můžeš volat, pokud je ti méně jak 18 let (tedy pokud si ještě neoslavil svoje 18 narozeniny) a to tehdy, když:

 • tě vyhodili z domova
 • utekl/a jsi z domova
 • utekl/a jsi z ústavu
 • bojíš se vrátit domů
 • přemýšlíš o útěku

Na Linku vzkaz domů se také můžete obrátit, pokud jste rodiče (či vychováváte) nezletilého dítěte, které se nevrátilo domů, či z domu uteklo. V takovém případě Vám pracovníci Linky nabídnou, že můžete dítěti zanechat vzkaz a to jen pro případ, že by se samo na Linku obrátilo (děti tedy nekontaktujeme). Také Vám předají kontakt na linku důvěry pro dospělé, kdy můžete o své situaci více mluvit a hledat možná řešení. Můžete se také obrátit na Rodičovskou linku, 840 111 234, která funguje ve všední den odpoledne.

Další informace na této stránce jsou určené dětem a dospívajícím do 18ti let věku.

Co ti nabízíme?

Rozhovor po telefonu –v rámci rozhovoru s tebou budeme mluvit o tom, co se stalo, co by sis přá/al, aby bylo dál, a pomůžeme ti najít nějaké řešení, které by bylo pro tebe vhodné. Budeme k tomu potřebovat, abys nám s hledáním řešení pomohl/a, aby ti co nejvíce vyhovovalo. Pro to, abys s námi mohl/a mluvit, se nemusíš představovat ani nám říkat, kde jsi.
Předání vzkazu tvé mámě, tátovi nebo někomu z dospělých příbuzných, kdo by ti na útěku mohl pomoci. Vše proběhne tak, že po domluvě s pracovníkem Linky řekneš, co bys chtěl/a rodičům vyřídit. Pracovník jim potom zkouší zhruba každých 30 minut volat a vzkaz předat. Pro to, abychom toto mohli udělat budeme potřebovat znát tvoje jméno a příjmení, jméno a příjmení táty nebo mámy a mobilní číslo, na které se jim dovoláme.
Spojíme tě s mámou, tátou nebo pracovníky městských úřadů, kteří ti mohou v situaci útěku nebo vyhození pomoci.
Jak předání vzkazu, tak telefonní spojení s rodiči má svoje pravidla, která ti osvětlí pracovník Linky.

Co budeš platit?

Nic, zavoláš-li z pevné linky (např. budka, nebo pevná linka u kamaráda či kamarádky) na číslo 800 111 113. Volání je ZADARMO. Z mobilu na toto číslo volat nejde.
Platíš, pouze pokud budeš volat z mobilu na číslo 724 727 777. Tarif je stejný, jako když voláš na mobil komukoliv jinému.

Když budeš potřebovat na Linku vzkaz domů volat, využij prosím telefonní budky ve svém okolí, abys měl/a dostatek času na hovor a zároveň ti neubýval kredit na tvém mobilním telefonu.

Kdy se dovoláš?

Linka vzkaz domů je v provozu každý den, a to od 8:00 hodin do 22:00 hodin. Pokud se ti na Linku nepodaří dovolat třeba proto, že je obsazeno nebo protože je už po 22:00 hodině večer, můžeš určitě i v situaci útěku nebo vyhození z domova zavolat na Linku bezpečí 116 111, kam je volání z mobilu i z pevné linky zcela ZADARMO.

 1. Nechte se dítětem poučit o službách, které používá, a ujistěte se o jejich obsahu. Tím zlepšete svou znalost internetu.

 2. Nikdy svému dítěti nedovolte setkání o samotě s někým, s kým se seznámil na internetu, bez Vaší přítomnosti. Pokud k setkání svolíte, své dítě doprovoďte.

 3. Zajímejte se o internetové kamarády svých dětí stejně jako se zajímáte o jejich kamarády ve škole.

 4. Základem při komunikaci rodiče s dítětem je otevřenost. Při nepříjemných zkušenostech dítěte s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem není řešením trestat dítě nebo mu dokonce bránit používat internet, ale poradit mu, jak se v budoucnu nepříjemným zkušenostem vyhnout. Jak se rodič při podobné situaci zachová, určuje, zda se mu dítě svěří i v budoucnu.

 5. Na místo s nevhodným obsahem se může dítě dostat zcela náhodou. Pro tyto případy neexistuje stoprocentní ochrana a vyplatí se spíše vychovávat dítě tak, aby si podobné skutečnosti interpretovalo způsobem odpovídajícím jeho věku, protože s dítětem nemůžete trávit všechen volný čas.

 6. Riziko vstupu na stránku s nevhodným obsahem lze snížit jednak prostřednictvím možností zabudovaných přímo do internetového prohlížeče, jednak prostřednictvím speciálních programů obsahujících nepřetržitě aktualizovaný seznam stránek pro děti nevhodných. Tyto programy bývají k dispozici zdarma.

 7. Uvažujte o společné e-mailové schránce se svými dětmi.

 8. Dávejte si pozor na soubory, které dítě z internetu stahuje a ukládá je na disk.

 9. Sledujte, kolik času dítě u počítače stráví. Nepohybuje se ve světě virtuálních her častěji než na hřišti? Nepohybuje se víc na chatu a nekomunikuje s anonymními osobami (skrytými za chatovými přezdívkami) častěji než se svými kamarády ? Nepozorujete u něj projevy připomínající závislost na chatování či počítačových hrách? Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila!

 10. O radu při výchově dětí ke správnému užívání internetu můžete požádat pedagoga, psychologa či pracovníky internetových firem.

 

 1. Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy, kam chodíš, jména a adresy rodičů a rodinných příslušníků i jejich telefonní čísla do práce, někomu, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu, jestliže Ti to rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) přímo nedovolí.
 2. Pokud se neporadíš s rodiči, neposílej nikomu po internetu fotografii, číslo kreditní karty nebo podrobnosti o bankovním účtu a vůbec žádné osobní údaje.
 3. Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo nebo přihlašovací jméno své internetové stránky nebo počítače.
 4. Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s někým, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu. Doma musí bezpodmínečně vědět, kam jdeš a proč. I když Ti rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na schůzku sám/sama a sejděte se na bezpečném veřejném místě.
 5. Nikdy nepokračuj v chatování, když se Ti bude zdát, že se tam probírají věci, které Tě budou přivádět do rozpaků nebo Tě vyděsí. Vždy o takovém zážitku řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají).
 6. Nikdy neodpovídej na zlé, urážlivé, nevkusné nebo hrubé e-maily. Není Tvoje vina, že jsi tyto zprávy dostal/a. Když se Ti to stane, oznam to rodičům.
 7. Nikdy neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám (e-mailům), pokud přijdou od lidí nebo z míst, které neznáš. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy, které by mohly zničit důležité informace a významně poškodit software počítače.
 8. Vždy řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají) o všech případech nepříjemných, vulgárních výrazů na internetu, totéž platí pro obrázky s vulgární tematikou.
 9. Vždy buď sám/sama sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího, na osobu jiného pohlaví apod.).
 10. Vždy pamatuj na následující pravidlo a chovej se podle něho: jestliže některá webová stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od určitého věku, musí se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím nemají takovou stránku otevírat.
 11. Domluv se s rodiči na pravidlech používání internetu a poctivě je dodržuj. Především se domluv, kdy můžeš internet používat a jak dlouho.
 12. Provždy si zapamatuj další pravidlo: když Ti někdo na internetu bude nabízet něco, co zní tak lákavě, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu – není to pravda.
 13. Jestliže na internetu najdeš něco, o čem jsi přesvědčen, že je to nelegální, oznam to rodičům.


Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací.

Školní krizový plán se uplatňuje při řešení krizových situací ve škole. Krizovou situací rozumíme situaci, která vyžaduje přerušení vyučování v dané třídě a oddělení jednoho či více žáků od zbytku třídy.

S krizovým plánem jsou obeznámeni všichni pracovníci školy a je k dispozici u ředitelky školy, v kanceláři školy a v obou sborovnách.


Detaily zde:

krizovy-plan-skoly-zs-pysely-.pdf

 

Tento program je určen všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, žákům a jejich rodičům nebo zákonným zástupcům. Zaměřuje se na prevenci šikany a dále nabízí postupy, jak šikanování řešit.

Cílem tohoto programu je vytvořit bezpečné, spolupracující a respektující prostředí zaměřené na oblast komunikace a vztahů mezi žáky na naší škole.


Více zde:

program-proti-sikanovani.pdf