Související dokumenty


Poskytování informací


(zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

 1. Zveřejněné informace v dokumentech školy

Škola zveřejňuje informace pro veřejnost především prostřednictvím:

b) výroční zprávy o činnosti školy,

c) školního řádu,

d) pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e) koncepčního záměru rozvoje školy,

f) rozpočtu školy na kalendářní rok,

g) inspekčních zpráv České školní inspekce,

 2.Údaje o jmenování ředitelky školy do funkce

 V souladu s dikcí § 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, na základě výsledku konkurzního řízení , jmenoval starosta Městského úřadu Pyšely, pan Stanislav Vosický,  dne 1. listopadu 2010 do funkce ředitelky školy Mgr. Ivu Niklesovou.

 3.Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy

§ 164 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

(1) Ředitel školy a školského zařízení

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,

b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,

c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,

d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,

e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,

f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,

g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,

h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

 (2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

 § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

 

(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,

b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,

c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

 

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

Přeřazení žáka do vyššího ročníku (§ 17 odst.3) a povolení individuálního vzdělávacího plánu (§ 18).

O odkladu školní docházky (§ 37).

O přijetí k základnímu vzdělávání (§ 46) a přestupu žáka (§ 49).

O převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy (§ 39 odst.2).

O snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb (§ 123 odst. 4).

O podmíněném vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení (§ 31 odst.2 a 3).

O povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka (§ 41).

 

§ 183

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti státní správy podle tohoto zákona správní řád.
(2) Správní řád se nevztahuje na rozhodování podle § 27 odst. 1, § 74 odst. 9 písm. c), § 80a odst. 4, § 82, § 90 odst. 12, § 102 odst. 9 a § 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g).

4. K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ŠKOLE (V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM) JE OPRÁVNĚNA ŘEDITELKA ŠKOLY MGR. IVA NIKLESOVÁ

Informaci, kterou je škola povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky působnosti ředitele školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod. Zákonem jsou jmenovitě určeny informace, které škola nesmí poskytnout.

5. Pracovník vyřizující stížnosti

Jméno a příjmení pracovníka, který je určen k poskytování informací, případně k přijímání a vyřizování stížností: ředitelka školy Mgr. Iva Niklesová

 6. Odvolání proti rozhodnutí ředitele

Proti rozhodnutí ředitele lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka v Pyšelích, a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

 7. Vyřizování stížností

1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

- podává se řediteli školy,

- odvolacím orgánem je krajský úřad.

2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání.

- podává se učitelům jednotlivých předmětů, třídním učitelům, výchovnému poradci, řediteli školy, zřizovateli, České školní inspekci.

- Česká školní inspekce předá výsledky šetření zřizovateli a zřizovatel informuje Českou školní inspekci o přijatých opatřeních.

3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích.

- stížnost je povinen projednat ředitel školy se zaměstnancem,

- zaměstnanec se může domáhat svých práv u soudu.

8. POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ:

Žádost o poskytnutí informací se podává ústně (osobně nebo telefonicky 323 647 185) nebo písemně (doručena poštou, osobně nebo elektronickou poštou).

Ústní žádost lze vyřídit ústně (jen s výslovným souhlasem žadatele). Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, bude vyzván k podání písemné žádosti.

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu nebo na paměťových mediích.

Požadovanou informaci poskytne ředitelka školy nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje proti škole a kdo ji podal, je žádost odložena.

Pokud je žádost formulována nesrozumitelně, je žadatel vyzván ve lhůtě 7 dnů, aby žádost upřesnil.

Neučiní-li tak do 30 dnů, je jeho žádost odmítnuta.

Pokud škola odmítne poskytnout žadateli požadované informace, doručí o tom žadateli ve lhůtě 30 dnů správní rozhodnutí, obsahující poučení o možnosti odvolání.

9. Přehled nejdůležitějších právních norem

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:

- Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 563/2004 Sb. ze dne 24.září 2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 500/2004 Sb. ,správní řád

- Vyhláška č. 48/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 o základním vzdělávání a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění

- Vyhláška č. 14/2005 Sb. ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání,

- Vyhláška č. 16/2005 Sb., ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku

- Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění - Zákona č. 101/2000 Sb.

 Všechny zákony a předpisy, kterými se ředitelka školy při výkonu své působnosti řídí, jsou uloženy v ředitelně školy a jsou v pracovní den k nahlédnutí v době od 7.20 hod. do 7.40 hod..

 

Mgr. Iva Niklesová

ředitelka školy