Jídelníček leden 2022


Jídelníček leden

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

Organizace: Základní škola T. G. Masaryka, Pražská 168, 251 67 Pyšely

Telefon: 725 836 530

Vedoucí školní jídelny: Iva Pěkná

Vedoucí kuchař: Barbora Hrušková

Platnost: od 1.9.2020

Provoz ŠJ se řídí:

Vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování ze dne 25. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše./

Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví 258/2000,

Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných.

Vyhláškou 490/2000 ze dne 15. 12. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Nařízení ES - od 1. 1. 2006, 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002.

Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

 

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování.

Strávník má ná rok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti.

Oběd si může vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit.

Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy.

Do jídlonosičů se mohou obědy vydat pouze 1. den nemoci dítěte, ostatní dny se musí odhlásit.

Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady.

 

Zaměstnanci školy:

Podle vyhl. č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě § 3 odst. 4 v době nepřítomnosti /nemoc, školení/ musí být oběd odhlášen. Při porušení této vyhlášky bude zaměstnanci účtován oběd za plnou cenu tj. 28,- Kč.

V případě školení mohou zaměstnanci školy odebrat oběd pouze v případě, že neuplatňují nárok na stravné v cestovním příkaze.

PROVOZ ŠJ

Pracovní doba: 6:30 - 14:30 hodin

Provozní doba : 10:45 - 14:00 hodin

Výdej do jídlonosičů : 10:45 -11:00 hodin

Výše stravného :

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. O školním stravování platná od 8. 3. 2005, příloha č. 2.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4.

 

Kategorie :

Oběd :

1. 7-10 let        23,-Kč

2. 11-14 let      25,-Kč

3. nad 15 let    26,-Kč

 

1. Každý žák základní školy má možnost stravovat se ve školní jídelně.

2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:15 hod. do 14:00 hod. v doprovodu pedagogů.

3. Začátek a konec výdeje je od 11:15 hod. do 14:00 hod.

4. Přihlašování a odhlašování je vždy den předem telefonicky.

5. V případě nemoci je možné odhlásit obědy telefonicky během dne u vedoucí školní jídelny /oběd však bude odhlášen až pro následující den/.

6. Placení obědů je možné převodem z účtu. Termíny placení obědů jsou vždy do 10. dne daného měsíce. Přeplatky stravného jsou vyúčtovány v příštím měsíci.

7. Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

8. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny.


VLASTNÍ ORGANIZACE PROVOZU:

1. Strávníci vstupují do jídelny slušně, zbytečně nemluví, ve frontě se nestrkají, zachovávají klid.

2. Strávník si po vstupu do jídelny nalije polévku, po konzumaci odnese použité nádobí do okénka a dojde si pro hlavní jídlo.

3. Po konzumaci odnese nádobí k umývárně nádobí, odloží příbor do připraveného koše. Po obědě je možnost se napít z připraveného termosu a skleniček.

4. Žáci nesmí vynášet jídlo z jídelny.

5. Při rozbití nebo rozlití nádobí požádá strávník personál kuchyně o úklidové prostředky a uklidí po sobě. Za mladší děti na požádání uklidí dohlížející zaměstnanec.

6. Za čistotu stolů během výdeje obědů odpovídá personál kuchyně.

7. Dohled v jídelně zajišťují zaměstnanci školy. Rozpis dohledů je vyvěšen ve školní jídelně.

8. V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na měsíc dopředu, zodpovídá vedoucí jídelny.

9. Veškeré připomínky k provozu ŠJ je možné projednat s vedoucí ŠJ.
 

 

Tento vnitřní řád ŠJ při ZŠ je platný pro všechny strávníky. Vnitřní řád byl projednán se zaměstnanci ŠJ i pedagogickou radou dne 17. 6. 2020.