Důležité informace

2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 18.11.2020

— Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol

 • Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

  — Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním

způsobem.

—-   -

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Tyto konzultace je nutné předem domluvit s konkrétním vyučujícím daného předmětu tak, aby nebyla narušena distanční výuka dalších žáků, která nadále trvá. Konzultace mohou probíhat i formou on – line, jako doposud, kdy se opět domluví žák a učitel na datu, hodině a obsahu konzultace. U učitelů je nutné dodržet stávající rozvrh pro synchronní vzdělávání, tj. rozvrh videohodin!

 

      -   Prezenční  výuka probíhá v homogenních skupinách

            (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

 • Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • TU si svoji třídu vyzvedne v čase 7.40 – 7.55 před vchodem do budovy školy.

—-    

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další zaměstnanci pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, při výuce ve třídách i v ostatních prostorech školy, ŠD, ŠJ.

—        Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností    školy.

 

—        Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz ŠD.

(1 třída je 1 oddělení ve ŠD). Za rozdělení dětí do oddělení odpovídá vedoucí   vychovatelka ŠD. TU předají své třídy konkrétní paní vychovatelce.).

 

 Školní stravování

—  Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

— Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • je nutné udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů v čase dle rozpisu).

— Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

—Časový harmonogram vydávání obědů:

 

11.15 – 11.40 – MŠ

 1. 40 – 12.15 – žáci 1. třídy
 2. 15 - 12. 45 – žáci 2. třídy
 3. 45 – 13. 30 – žáci, kteří se nadále vzdělávají distančně

 

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky -  s výjimkou doby konzumace stravy!

Vrtá Vám hlavou, co Vaše dítě na internetu dělá? Sledujete s obavami, jak mizí v kybersvětě a Vám se vzdaluje? Jak s ním o tom mluvit? Jak se s ním propojit? V příloze najdete nabídku webinářů, které Vám s tím pomohou. 

Pozvánka_Kyberdítě.pdf

 

Včerejším dnem skončil provoz školní jídelny. Důvodem je onemocnění personálu kuchyně. Prosíme rodiče, aby stravování svých dětí zajistili jiným způsobem.

Co mají mít děti s sebou: batoh, penál, svačinu, pití, osušku, plavky, mycí gel nebo mýdlo, dívky gumičky do vlasů (alespoň 2) /koupací čepice není potřeba/, čisté pantofle, nebo žabky (nejsou povinné) – děti mohou být u bazénu i naboso, igelitová taška na mokré plavky a ručník, hřeben, papírové kapesníčky, rouška pro všechny případy.

Dále je pouze na vás, zda dáte s sebou dětem malé kapesné (max. 30 Kč), pokud by jim například došlo pití, v areálu plaveckého stadionu je automat.

Doplňující informace - plavky: dívkám jsou doporučeny jednodílné plavky, chlapcům plavky upnuté (nejsou doporučeny plavky typu volné trenýrky toto je novinka, před dvěma lety to ještě nevadilo).

Další novinkou je, že učitelé by s dětmi neměli být v bazénu vůbec. Svým způsobem to chápu. Pokud se bude některý z žáčků ve vodě opravdu bát, bude mě potřeba a domluvím-li se na tom s paní instruktorkou, samozřejmě vypomohu. V opačném případě budu bedlivě hlídat ze břehu.

Lekce: žáky čeká 10 lekcí plavání (lekce/90 min.) a jedná se vždy o středy v těchto datech: 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 14.10., 21.10., 4.11., 11.11., 25.11.2020.

Průběh lekce: 

První hodinu a začátek druhé hodiny věnujeme učivu, pak se děti nasvačí a v 9:45 nás bude čekat autobus před školou. 

Předpokládaný odjezd z Benešova ve 12:40, příjezd ke škole plánujeme do 13:00.

 1. Obecné informace a doporučení k provozu školy
  1. Nevyžaduje se prohlášení o bezinfekčnosti
  2.  Třídní učitelé aktualizují kontakty žáků a zákonných zástupců (telefony, e-maily)
  3. Třídní učitelé hlásí vedení školy onemocnění žáka, zaměstnanci taktéž (údaje o nemocných se tedy budou scházet u paní Sklenářové)
  4. Osoby s příznaky infekční choroby nemají přístup do školy, třídní učitelé o tomto informují žáky a jejich zákonné zástupce
  5. Zákonní zástupci a další osoby mají zakázaný přístup do školy, přístup je povolen pouze k vyřízení nutných záležitostí. Tyto se hlásí ve vrátnici školy.
  6. Zahájení školního roku pro 1. třídy proběhne i letos za účasti rodičů, ale pouze na dobu nezbytně nutnou. Prosím proto všechny rodiče našich prvňáčků, aby si na den 1. 9. 2020 vzali s sebou roušky. Jinak nemohou do budovy školy vstoupit.

 2. Hygienická pravidla a standard úklidu
  1. U vstupu do budovy školy, na WC, v kmenových učebnách, v jídelně jsou k dispozici nádoby s dávkovačem dezinfekce.
  2. Při příchodu do budovy si každý důkladně vydezinfikuje ruce a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu – třídní učitelé upozorní žáky.
  3. Větrání učeben a ostatních prostor se provádí intenzivně, opakovaně, krátkodobě  i během vyučovací hodiny.
  4. Úklid  a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
  5. Úklidový personál byl poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekcí povrchů a předmětů, o jejich časnosti atd. vedením školy
  6. Škola je vybavena bezkontaktními teploměry , rouškami i štíty pro zaměstnance školy.

 3. Ředitelka školy průběžně sleduje vývoj situace v rámci systému semafor

 4. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID – 19
  1. Oddělí žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění , a zajistí dohled zletilé fyzické osoby nad žákem do doby, než si žáka vyzvedne osobně jeho zákonný zástupce.
  2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou pozornost.
  3. Příznaky jsou patrné při příchodu – žák není vpuštěn do budovy školy, pokud jde o nezletilého žáka, musíme tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci, který si své dítě odvede.
  4. Pokud se vyskytnou příznaky v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k nandání roušky. Tuto musí mít každý žák u sebe každý den. Žák je poté umístěn do izolace a současně vyučující – tř. učitel bude informovat zákonného zástupce, který si dítě vyzvedne.
  5. Třídní učitel informuje zákonné zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře.
  6. V případě podezření škola sama KHS nekontaktuje.
  7. Pokud se objeví u zaměstnance příznaky, školu opustí v nejkratším možné době s použitím roušky.
  8. Osoba, která má příznaky infekčního onemocnění, ale z jiných důvodů (alergie, rýma, kašel), může vstoupit do školy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Prokáže se potvrzením od lékaře, že trpí některou z výše uvedených nemocí. Toto potvrzení odevzdá tř. učiteli.Výskyt onemocnění u žáka nebo zaměstnanci školy
  9. Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje KHS.
  10. Karanténa se týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu – o nich rozhoduje KHS.
  11. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a zřizovatele.
  12. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují ve výuce prezenčně.
  13. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
  14. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělání podmínkám žáků.
  15. V případech, kdy není povinná distanční výuka (je méně než polovina žáků ze třídy v karanténě), nemá škola povinnost vzdělávat distančním způsobem, postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žák není přítomen ve škole. Doporučuje se však, pokud je to možné udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání.

 5. Zaměstnanci školy
  1. Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné po domluvě s ředitelem vykonávat práci z jiného místa – distanční výuka. Pokud k dohodě nedojde, není povinnost zaměstnance práci vykonávat, ale postupuje se jako při nemoci
  2. Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, může dle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku, respirátor…. A zachovávat sociální odstup.

 6. Školní stravování
  1. V rámci možnosti zajistí oddělení  co nejmenší kontakt různých skupin – rozpis skupin a časů připraví vedoucí jídelny.
  2. Dezinfekce rukou před odebráním stravy.
  3. Vždy po stravování musí být prostory jídelny očištěny a dezinfikovány.

 7. Začátek školního roku
  1. Pedagogové si připraví plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáků za minulý školní rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu školy.
  2. Pro školní rok 2020/2021 se upraví vzdělávací okruhy, aby byly naplněny očekávané výstupy příslušného RVP a zároveň aby nedocházelo k neúměrnému přetěžování žáků ve specifické situaci tohoto roku. V tematických plánech budou také očekávané výstupy RVP, které nebylo možné realizovat v uplynulém školním roce

KHS Středočeského kraje – hdm@khsstc.cz


Vážení rodiče, vzhledem k bezpečnostním opatřením, které škola  musí zajisti, Vás prosíme o následující.
Vstup do školy 1. 9. 2020 Vám bude umožněn pouze s rouškou. Vaše děti roušku mít nemusí.

Děkuji za pochopení.

Vedení školy


K 1.9. 2020 je kapacita školní družiny NAPLNĚNA.

Do odvolání není možné přijímat další žáky.

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci s pandemií koronaviru a uzavřením školy od 11. 3. 2020 jsem o poplatku za využívání školní družiny (dále ŠD) rozhodla takto – dětem, které budou navštěvovat ŠD i v příštím školním roce, se převede poměrná částka za duben, květen a červen do dalšího školního roku, těm, které již v dalším školním roce ŠD využívat nebudou, vrátím příslušnou částku na účet zákonného zástupce. Jedná se především o žáky 5. tříd. Pokud již víte, že příští rok vaše dítě do ŠD již nebude vůbec docházet, můžete mi tuto informaci napsat na zspysely@seznam.cz. Případné další změny dořešíme v září (např. zrušení plánovaného využívání ŠD, stěhování, změna školy apod.). Děkuji za pochopení.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1)  vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), určilo v souladu s touto vyhláškou a usnesením vlády č. 89/2020  tato vzdělávací zařízení: 

Mateřská škola “U Kohoutka Sedmipírka” Benešov, Longenova 1719, 256 01 Benešov, ředitelka Taťána Mastná, tel. č. 777 227 747, e-mail:   info@mskohoutek.cz

Základní škola a Mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, ředitel Mgr. Svatopluk Česák, tel. č.  733 712 260, e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz 

Určené školy budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

 

Mgr. Ivana Kárová, v. r.

vedoucí OŠKS

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

 

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Italské republiky (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Italské republiky, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 z Italské republiky.

Mimořádné opatření se vydává na základě souhlasného projednání s hejtmany všech krajů a primátorem hlavního města Prahy.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k očekávanému návratu až několika desítek tisíc osob z Italské republiky, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

p o d e p s á n o e l e k t r o n i c k y

U S N E S E N Í
Bezpečnostní rady Středočeského kraje
BRSČK46/03/2020
ze dne 3. března 2020

 

Aktuální vývoj situace ohledně onemocnění koronaviru COVID-19 v ČR a připravenost kraje na možné rozšíření nákazy v území

 

Bezpečnostní rada Středočeského kraje:

 1. Bere na vědomí podanou informaci k aktuálnímu vývoji situace ohledně onemocnění koronaviru COVID-19 v ČR a připravenosti kraje na možné rozšíření nákazy v území.

 2. Zdravotní péče je v případě rozšíření nákazy naprosto klíčová. K zajištění chodu zdravotnických zařízení, zdravotnické záchranné služby a oblastních nemocnic bezodkladně přijímat veškerá potřebná opatření směřující k ochraně zdravotního personálu a vybavení ochrannými pomůckami.

 3. Bezpečnostní rada Středočeského kraje doporučuje:
  1. občanům, necestovat do italských regionů Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont, Benátsko a do dalších oblastí zasažených nákazou, pokud to není nezbytně nutné,

  2. důrazně doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od února 2020 v Číně, Hong Kongu, Iránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a v Itálii (regiony Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont, Benátsko), tedy oblastí s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po návratu z těchto oblastí telefonicky kontaktovali územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje dle místa svého bydliště (www.khsstc.cz), zůstali doma a sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 stupňůC, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků omezili kontakt s ostatními osobami, kontaktovali telefonicky svého praktického lékaře.

  3. důsledně dodržovat základní hygienické návyky a osobní hygienu (respirační hygiena, časté mytí rukou mýdlem a teplou vodou) a používání dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem jako nástroje ochrany proti šíření infekce v populaci,

  4. v zájmu bezpečnosti všech, rodičům žáků, kteří se vrací z rizikových oblastí z lyžařských výcviků i jiných cest, aby informovali o této skutečnosti vedení školy a při známkách změny zdravotního stavu zůstali preventivně doma,

  5. složkám IZS Středočeského kraje, a žádá zejména dobrovolné hasiče, zaměřit preventivně výchovnou činnost mezi dětmi a obyvatelstvem, při vhodných příležitostech, na předávání informací jak předcházet možné infekci koronavirem a účinně reagovat na vzniklou situaci,

  6. k zajištění připravenosti zdravotnického systému na zvýšení požadavků na objem poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče pro případ rozšíření nákazy COVID-2019 - vyhodnotit potřeby k vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních, analyzovat potřebu finančních a lidských zdrojů, plánování nákupu a distribuce osobních ochranných prostředků a pomůcek pro ochranu zdravotnických pracovníků; a to dle Pandemického plánu kraje.

 4. Žádá HZS Středočeského kraje, v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí, Zdravotnickou záchrannou službou a Krajským úřadem urychleně rozpracovat typový plán Epidemie – hromadné nákazy osob pro celé území kraje.

 5. Vyzývá občany, aby nenavštěvovali své příbuzné či známé ve zdravotnických zařízeních či zařízeních sociálních služeb, v léčebnách dlouhodobě nemocných či v domovech seniorů pokud u sebe pozorují příznaky respiračního onemocnění (horečka, kašel, dýchací obtíže).

 6. Sděluje, že pro dotazy občanů je u Krajské hygienické stanice zřízena e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 - 9:00 a od 19:00 do 22 hodin. V pracovní době lze využít telefonní čísla na územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, kde je možné se dle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť.
Den otevřených dveří 2020


Den otevřených dveří

se v letošním školním roce 2019/20 konat nebude.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

č. j.: MSMT-3217/2019-1 

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 

Leden 2019 1 

Co byste měli vědět o přijímacím řízení konaném ve školním roce 2018/2019 

Informace pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, zákonné zástupce a žáky 

Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2018/2019 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoře ve školním roce 2019/2020 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období. 

Nejde o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale o pomůcku, která má především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci přijímacího řízení. 

Přehled zkratek a pojmů použitých dále v textu 

1. kolo první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání 

Centrum Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CZVV 

ČR Česká republika 

čtyřletý obor vzdělání tento pojem používaný pro denní formu vzdělávání zahrnuje i 5leté obory středního vzdělání realizované v jiné formě vzdělávání než denní 

tříletý obor vzdělání tento pojem používaný pro denní formu vzdělávání zahrnuje i 4leté obory středního vzdělání realizované v jiné formě vzdělávání než denní 

dvouletý obor vzdělání tento pojem používaný pro denní formu vzdělávání zahrnuje i 3leté obory středního vzdělání realizované v jiné formě vzdělávání než denní 

jednotná zkouška jednotná přijímací zkouška 

obor GSP obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou 

obor s MZ obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 

obor bez MZ obor středního vzdělání bez maturitní zkoušky 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MZ maturitní zkouška 

RVP ZV rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

správní řád zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

SŠ střední škola/konzervatoř 

ŠVP školní vzdělávací program 

školský zákon zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

test písemný test jednotné přijímací zkoušky (český jazyk a literatura, matematika) 

vyhláška vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

ZŠ základní škola 2 

I. Kde najít důležité informace 

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“): www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon 

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“): http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-353-2016-sb-prijimaci-rizeni-od-skolniho?highlightWords=353%2F2016 

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“): www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady. 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz (dále jen „správní řád“). 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Podrobnější informace o přijímacím řízení 

Informace jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webové stránce MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, 

dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: www.cermat.cz. 

Informace týkající se zejm. konkrétní organizace přijímacího řízení ve škole a případné školní přijímací zkoušky jsou umístěny na webových stránkách jednotlivých škol. 

Další informace, zejm. o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání po uzavření 1. kola přijímacího řízení, jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých krajských úřadů, resp. Magistrátu hl. m. Prahy. 3 

II. Základní náležitosti vyhlášení přijímacího řízení 

 Vyhlášení přijímacího řízení musí jednoznačně stanovit, ve které škole, do kterého oboru vzdělání, příp. zaměření ŠVP, a formy vzdělávání se přijímací řízení koná. Uchazeč v přihlášce uvádí název školy, na kterou se hlásí, i obor vzdělání, příp. zaměření ŠVP, a formu vzdělávání (jestliže není zvolena výběrem tiskopisu přihlášky). 

Střední škola (ředitel) stanoví podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání (mohou být stanovena odlišná kritéria pro jednotlivá zaměření ŠVP podle § 60 odst. 3 písm. b) školského zákona) a zveřejňuje spolu s těmito kritérii i způsob hodnocení jejich splnění a další podrobnosti organizace přijímacího řízení. 

Při vyhlašování kritérií přijímacího řízení je třeba uvést předpoklady (podmínky) pro přijetí uchazečů stanovené právními předpisy (zejména školským zákonem a jeho prováděcími předpisy). 

Nezbytnými předpoklady, za kterých se může uchazeč stát žákem, jsou zejména: 

– Prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených nařízením vlády č. 211/2010 Sb. 

– Doložení úspěšného ukončení 5. a 7. ročníku ZŠ při přijímání do 1. ročníku nižšího stupně oboru vzdělání osmiletého a šestiletého gymnázia (§ 61 odst. 2 školského zákona) a 5. ročníku ZŠ do 1. ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře (§ 88 odst. 1 školského zákona). 

– Doložení úspěšného ukončení požadovaného vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním listem nebo oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou při přijímání do oboru nástavbového studia a zkráceného studia (§ 83 až 85 školského zákona). 

– Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých a dvouletých oborů středního vzdělání (školní docházka je povinná do 17. roku věku podle § 36 odst. 1 školského zákona) podle § 59 školského zákona; dokládá se, že uchazeč splnil povinnou školní docházku v délce 9 let (počítají se i roky vzdělávání v zahraničí nebo při individuálním vzdělávání žáka), případně při ukončení povinné školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku základního vzdělávání za předpokladu, že podle § 108 školského zákona krajský úřad vydá osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikaci). Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání na střední škole. 

– Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona). 

– Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 3 školského zákona). 

V rámci kritérií se také stanoví: 

– U oborů s MZ informace o jednotné zkoušce a jejím podílu na celkovém hodnocení. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru GSP nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech. 

– Nejméně 2 termíny pro konání školní přijímací zkoušky v 1. kole, pokud bude tato zkouška součástí přijímacího řízení (2 termíny platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou na základě § 62 odst. 1 a 3 školského zákona). 

– Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání (i zde lze využít členění podle zaměření ŠVP). 

4 

– Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují učivo českého jazyka (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR). Podle § 20 odst. 4 školského zákona škola u těchto uchazečů ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (doporučuje se komisionálně). 

Všechna kritéria musí být hodnoticí, nikoli vylučující uchazeče při přijímání ke vzdělávání, pokud vylučující předpoklady nestanoví právní předpis (např. prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 školského zákona a nařízení vlády č. 211/2010 Sb., doložení potvrzení k pobytu, úspěšné ukončení vzdělávání, stanovení hranice úspěšnosti podle § 60d odst. 2 školského zákona; lze ji stanovit i pro jednotlivý test jednotné zkoušky apod.). Jde o dodržení zásady rovného přístupu všech uchazečů ke střednímu vzdělávání podle § 2 odst. 1 písm. a) školského zákona. 

III. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 

 Ve škole je 1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání, resp. konzervatoří zahájeno jeho vyhlášením ředitelem školy: 

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou v termínu do 31. října, 

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v termínu do 31. ledna. 

Pokud dojde k zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu příslušného roku, je možné konat 1. kolo do konce školního roku (tj. do 31. srpna 2019). V tomto případě se jednotná zkouška koná, pokud ředitel školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení tak, aby uchazeči mohli odevzdat přihlášky v termínu do 1. března 2019, jinak se jednotná zkouška nekoná. 

 V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v RVP, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, a kromě přijímání do zkráceného studia dle § 85 školského zákona). 

 MŠMT stanovilo ve školním roce 2018/2019 konání jednotné zkoušky v následujících termínech: 

ŘÁDNÝ TERMÍN: 

a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 16. dubna 2019, 2. termín 17. dubna 2019, 

b) čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového: 1. termín 12. dubna 2019, 2. termín 15. dubna 2019; 

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory: 

1. termín 13. května 2019, 2. termín 14. května 2019. 

 Ředitel školy pro obory vzdělání bez talentové zkoušky a pro obor GSP stanoví: 

a) jednotná kritéria pro přijímání ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání, popř. v různých zaměřeních ŠVP – kritéria musí mj. jiné obsahovat podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení v minimálním rozsahu 60 %, v případě oboru GSP min. 40 %, může být stanovena hranice úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout, aby byl přijat; 

b) způsob hodnocení těchto kritérií (obsahuje hodnocení na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání, výsledky jednotné zkoušky, je-li součástí přijímacího řízení, výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případné další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče); 

c) předpokládané počty přijímaných uchazečů. 

 Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání. 

5 

 Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové zkoušky, a to v termínu: 

- od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou; 

- od 2. ledna do 15. února v případě oboru GSP; 

- od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoří. 

IV. Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení 

 Přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup – viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1 –, a to v termínu: 

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu, do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek; 

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března, do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek. 

 Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovu ji může podat ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o tom bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče. 

 Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili na soud, neboť ten jediný může rozhodnout v případech, kdy se rodiče nejsou schopni dohodnout ohledně významných záležitostí dítěte, kam patří i volba vzdělání (viz § 877 a násl. občanského zákoníku). 

 Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy. 

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona: v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí). Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná. 

 Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření podle ŠVP) jen jednou. 

 Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ, zaměření podle ŠVP) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce. 

Při uplatnění druhé přihlášky na jedné škole do stejného oboru vzdělání, případně stejného zaměření podle ŠVP, je škola povinna druhé řízení zastavit podle § 66 odst. 1 písm. e) správního řádu (překážka litispendence). 

 Specifický je postup při určení termínu pro účast na jednotné zkoušce uchazeče, který se hlásí na obor GSP. V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu do oboru/oborů GSP, bude jednotnou zkoušku konat v škole/školách s oborem GSP podle § 11 vyhlášky (postupuje se dle pořadí škol uvedených v přihlášce s modrým podtiskem). Pořadí škol (oborů GSP) uvedených uchazečem v přihlášce určuje, kde (ve které škole) a kdy (v 1. nebo v 2. termínu vyhlášeném MŠMT) se uchazeč účastní jednotné zkoušky podle § 60c odst. 1 a § 62 odst. 1 školského zákona, a to i v případech, kdy nevykonal talentovou zkoušku do oboru GSP úspěšně. 

 Pokud uchazeč podá v termínu do 1. listopadu přihlášku s modrým podtiskem jen na jednu školu s oborem GSP a následně podá v termínu do 1. března přihlášku na dva obory s MZ bez talentové 

6 

zkoušky, bude konat jednotnou zkoušku jednou ve škole s oborem GSP a podruhé ve škole s oborem bez talentové zkoušky, a to v tom pořadí, ve kterém nekoná zkoušku na obor GSP (a vyznačí to u příslušné školy např. v přihlášce s růžovým podtiskem). Pokud podá v termínu do 1. března přihlášku jen na jeden obor s MZ bez talentové zkoušky, koná jednotnou zkoušku v jiném termínu (pořadí), než ji koná v termínu (pořadí) do oboru GSP. 

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou): 

a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky, 

b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, 

c) vysvědčení z 6. a 7. ročníku základní školy, popřípadě ze 4. a 5. ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia, 

d) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře, 

e) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia, 

f) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, 

g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání, 

h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, 

i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo 

j) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, 

k) doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona, 

l) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky, 

m) případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií k přijímacímu řízení. 

 Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v předchozím odstavci, písm. a) až f), i) a j), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. dle § 66 odst. 1 školského zákona prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí, je-li uchazeč přijímán v průběhu školního roku. 

 V případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s MZ předává údaje z přihlášky střední škola Centru do registru uchazečů nejpozději do 11. března 2019, v případě požadavku na zpracování zadání testů v Braillově písmu předá střední škola Centru tyto údaje nejpozději 2 pracovní dny po doručení přihlášky v návaznosti na termín stanovený pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání (§ 60a odst. 5 školského zákona, § 5 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 353/2016 Sb.). 

7 

V. Organizace 1. kola přijímacího řízení, obsah přijímací zkoušky 

 Obsah jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. 

 Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s MZ a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut. 

 Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum. 

 Rozhodl-li ředitel o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky na jeden ze dvou vyhlášených termínů. 

 Uchazeč, který se v 1. kole přijímacího řízení hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, vždy koná na této škole jednotnou zkoušku. Výsledek jednotné zkoušky bude zpřístupněn Centrem i školám, do jejichž oborů středního vzdělání s MZ bez talentové zkoušky podá uchazeč v 1. kole přihlášku. 

 Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona). 

VI. Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku 

 U oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou zašle ředitel školy sdělení o výsledku talentové zkoušky uchazeči, resp. jeho zákonnému zástupci do 20. ledna, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února, nekoná-li uchazeč zkoušku v náhradním termínu. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. 

 V termínu od 5. do 15. února zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (obory středního vzdělání i konzervatoří) a vydá rozhodnutí o nepřijetí; u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se postupuje dle bodů níže. 

 U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou: 

a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám v neděli 28. dubna 2019; 

b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. 

 U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

 Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího řízení. 

 Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání. 

8 

 Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu. 

 Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek nepředkládají (§ 60g odst. 1 školského zákona) uchazeči, kteří jsou přijati do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání (§ 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona) nebo kteří jsou přijati do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského zákona. 

 Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat. 

 Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

 V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Škola by měla stanovit, kdy nejpozději před vydáním rozhodnutí je možné se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit, případně stanovit uvedený konkrétní termín po obdržení výsledků testů či vyhodnocení školní přijímací zkoušky. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným. 

VII. Další kola přijímacího řízení 

 K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku). 

 Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami: 

a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek, 

b) nekoná se jednotná zkouška, 

c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu, 

d) řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky, 

e) ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky, 

f) zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali. 

 Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. 

 Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před konáním této zkoušky. 

9 

VIII. Přijímání do vyššího než prvního ročníku střední školy nebo konzervatoře 

 Při přijímání do vyššího ročníku SŠ podle § 63 školského zákona není zákonem stanoven termín přijímacího řízení. Využívá stejný tiskopis přihlášky jako pro přijetí do 1. ročníku. 

Jednotná zkouška se nekoná. 

 Ředitel školy rozhodne: 

a) zda vyhlásí přijímací řízení do příslušného ročníku vyššího než prvního, 

b) pro jaký předpokládaný počet přijímaných uchazečů je přijímací řízení vyhlášeno, 

c) jaká kritéria přijímacího řízení vyhlásí s tím, že pokud rozhodne, že podmínkou přijetí je školní přijímací zkouška, musí určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem oboru středního vzdělání, pro který je přijímací řízení vyhlášeno, 

d) ve kterém termínu mají být podány přihlášky, 

e) v případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen (vyšší než první). 10 

IX. Náležitosti rozhodování ředitelů škol o přijetí ke střednímu vzdělávání 

 Výkon veřejné správy ředitelů škol všech zřizovatelů při přijímání ke vzdělávání ve střední škole je podle § 164 odst. 1 a § 165 odst. 2 školského zákona rozhodováním podle správního řádu. 

 Rozhodnutí vydává škola jako subjekt veřejné správy, nikoli její ředitel, jenž je pouze vykonavatelem veřejné správy. 

 V přijímacím řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci přijímacího řízení mohou jednat a písemnosti pro toto řízení mohou předkládat i v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud škola uchazeči nesdělí, že takový překlad nevyžaduje (§ 16 odst. 1 a 2 správního řádu). 

 Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Ze zveřejnění by mělo vyplývat den, kdy byl seznam zveřejněn, neboť od tohoto dne začíná běžet lhůta k odvolání. Spolu se seznamem přijatých uchazečů je nutné vyvěsit též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a poučení o možnosti odvolání. Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže škola jako správní orgán prvního stupně účastníkovi v plném rozsahu vyhoví (§ 68 odst. 3 správního řádu). 

 Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče musí obsahovat výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníka řízení (§ 68 správního řádu). 

 Odůvodnění obsahuje důvody výroku nebo výroků, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s včas podanými návrhy účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu). 

 V poučení se uvede zejména možnost odvolání proti rozhodnutí, lhůta pro jeho podání, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává. 

 Právo nahlížet do spisu má uchazeč nebo jeho zákonný zástupce (případně další účastníci správního řízení) podle § 38 správního řádu. Před vydáním rozhodnutí musí být účastníkům řízení umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu; to se netýká účastníka, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje. U výsledku jednotné zkoušky je ze zákona omezen čas, ve kterém může škola před vydáním rozhodnutí uchazeči nahlížení do spisu umožnit. Je dán obdobím nejvýše 2 pracovních dnů počínaje dnem, kdy je příslušné SŠ zpřístupněno hodnocení uchazeče. 

 Na počítání času při podání přihlášky v přijímacím řízení se vztahuje § 40 správního řádu. Přihláška je podána včas, pokud je podána poslední pracovní den lhůty, a pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána přihláška na SŠ nebo je-li v tento den podána prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě. 

 Na uložení rozhodnutí u provozovatele poštovních služeb po dobu 10 dnů se vztahuje § 24 správního řádu s tím, že jestliže si adresát uloženou písemnost (rozhodnutí o nepřijetí) ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 

 Na základě ustanovení § 183 školského zákona je odvolacím orgánem pro přijímací řízení příslušný krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy), a to rovněž v případě soukromých a církevních škol. 

11 

Termíny pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 Školní rok 2018/2019 

U oborů vzdělání s talentovou zkouškou 

U oborů vzdělání bez talentové zkoušky 

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději *1/ 

do 30. listopadu 2018 

do 1. března 2019 

Zápisový lístek obdrží uchazeč *2/ 

do 30. listopadu žák ZŠ ve své škole 

do 15. března žák ZŠ ve své škole 

Ostatní uchazeči, kteří jej předkládají, od krajského úřadu, a to na základě písemné žádosti. 

Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději 

do 31. října 2018 

do 31. ledna 2019 

Termíny konání talentové zkoušky ve střední škole *5/ 

Obory středního vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění: od 2. ledna do 15. ledna 2019; 

GSP: od 2. ledna do 15. února 2019 *3/ 

Obory středního vzdělání s MZ: 

od 12. dubna do 28. dubna 2019 

Obory středního vzdělání s výučním listem: 

od 22. dubna do 30. dubna 2019 

Termíny konání talentové zkoušky v konzervatoři *5/ 

od 15. ledna do 31. ledna 2019 *4/ 

X 

Termíny konání jednotné zkoušky 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 

1. 1. termín: pátek 12. dubna 2019 

2. 2. termín: pondělí 15. dubna 2019 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

1. 1. termín: úterý 16. dubna 2019 

2. 2. termín: středa 17. dubna 2019 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 

1. 1. termín: pondělí 13. května 2019 

2. 2. termín: úterý 14. května 2019 

Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky 

Obory středního vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění: 

do 20. ledna 2019 sdělení o výsledku talentové zkoušky; 

od 5. do 15. února 2019 zveřejnění celkových výsledků přijímacího řízení u všech oborů skupiny 82 Umění a užité umění (střední školy i konzervatoře). 

GSP: 

do 20. února 2019 sdělení o výsledku talentové zkoušky, dále jako u oborů středního vzdělání s MZ 

Obory středního vzdělání s MZ: 

do 28. dubna 2019 poskytnutí výsledků jednotné zkoušky školám od CZVV, do 30. dubna 2019 zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy 

Obory středního vzdělání s výučním listem: 

od 22. dubna do 30. dubna 2019 

PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE

 

Vážení rodiče,

v letošním školním roce jsme opět pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.

Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy.

Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!

Přístupové údaje obdrží žáci 2. tříd/y od svých učitelů vždy na začátku školního roku. Prosím o pečlivé uschování, protože tyto přístupové údaje zůstanou žákům po celou dobu povinné školní docházky, respektive po celou dobu fungování portálu během školní docházky. Samozřejmě v případě ztráty není problém přístupové údaje žákovi poskytnout znovu.

Ke vstupu na portál můžete využít také loga na hlavní stránce školních webových stránek.

Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

2017

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, přátelé školy,

obracím se na vás s prosbou o pomoc při stěhování nábytku a pomůcek z externího skladu a Glacioly zpět do zrekonstruované školy. Tato brigáda byla mnou avízovaná již v srpnu 2017 na webových stránkách školy. Bude se konat ve čtvrtek a v pátek 26. a 27. 10. 2017. Začátek v 9.00 hodin – sraz u vchodu na hřiště. (ZRUŠENO)

Občerstvení zajištěno.

Vzhledem k okolnostem odvolávám ředitelské volno vyhlášené na 30. a 31. 10. 2017. Důvody pro vyhlášení pominuly, resp. termín ředitelského volna bude přesunut na 20. 11. 2017. Tento den se bude konat Den otevřených dveří u příležitosti slavnostního otevření školy. Začátek je plánován na 13.00 hodin, ukončení v cca 18 hodin. Děti se budou moci do školy podívat spolu se svými zákonnými zástupci či příbuznými. Rádi bychom, aby se škola otevřela již zcela hotová, čistá, vybavená pomůckami, funkční technikou atd. Proto jsme posunuli otevření školy o cca tři týdny.

S tím souvisí i prosba o pomoc (tentokrát již opravdu naposledy) v sobotu 18. 11. 2017 pátek 17. 11. 2017, kdy bude potřeba přestěhovat zbylý nábytek z Glacioly do školy.

Výuka v "nové" škole by začala od úterý 21. 11. 2017.

Věřím, že naše důvody pochopíte a změny s ředitelským volnem vám příliš nezkomplikovaly život. Pokud jste si již zajistili nějaký pobyt s dětmi např. v zahraničí, není třeba ho rušit, děti budou omluveny.

Prosím případné brigádníky, aby mi napsali na školní mail zspysely@seznam.cz , kdy se s největší pravděpodobností brigády zúčastní. Je to především kvůli zajištění odpovídajícího množství občerstvení.

Je možné, že ještě budu přidávat další informace, sledujte, prosím, webové stránky školy. Zároveň poprosím třídní učitele vašich dětí, aby vám moje případné sdělení posílali hromadným emailem. Věřím, že to nebudete brát jako obtěžování nevyžádanou poštou.

Moc děkuji za pochopení a pomoc, bez které bychom se těžko obešli. Děti se budou učit v krásném prostředí, a to i díky vám.

 

Za školu Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

Za město Pyšely Stanislav Vosický, starosta

Informace k žákovskému jízdnému ZDE

Jízdní řády ZDE

 

Organizační zabezpečení škol. roku 2019/20

Organizační zabezpečení škol. roku 2019/20

Třídnictví učitelů

a) Třídnictví na 1. stupni
1.A - Marek Vyskočil
1.B – PaedDr. Ilona Vaculíková
2. A – Ingrid Cholevová
2. B – Bc. Kristina Valterová
3. tř. – Mgr. Jitka Bartošová
4. A – Mgr. Monika Bakešová 
4. B – Mgr. Eva Chmelová
5. A – Mgr. Eva Rezková
5. B - Bc. Šárka Koutníková 

b) Třídnictví na 2. stupni
6. tř. – Hana Hanousková 
7. tř. – PhDr. Ivo Nechvátal
8. tř. – Ing. Markéta Filipská 
9. tř. – Mgr. Jana Křížová

c) Vyučující bez třídnictví
Mgr. Iva Niklesová - ŘŠ
Mgr. Martina Linhartová - ZŘ
Klára Pěkná
Ing. Věra Takátsová
Mgr. Andrea Šaňková
Ing. Vratislav Bury 
Ing. Zdeněk Choleva
Pavlína Muchová
Mgr. Irena Jelínková
Radka Pohanková

d) Vychovatelky ŠD
Klára Pěkná – ved. vychovatelka
Hana Hanousková
Bc. Daniela Boučková
Hana Slámová

e) Asistenti pedagoga
Radka Pohanková
Hana Slámová
Ing. Věta Takátsová
Bc. Daniela Boučková
Pavlína Muchová
Bc. Lenka Kaválková
Mgr. Irena Jelínková
Ing. Jitka Spálená

Prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou na týden od 10. 2. - 16. 2. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelské volno v pondělí 29. 6. 2020 a v úterý 30. 6. 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Plán třídních schůzek

Čtvrtek 12. 9. 2019 od 15.30 hod.
Čtvrtek 7. 11. 2019 od 15.30 hod.
Čtvrtek 9. 1. 2020 od 15.30 hod.
Čtvrtek 7. 4. 2020 od 15.30 hod.
Čtvrtek 28. 5. 2020 od 15.30 hod.

Zápis do 1. ročníku

se bude konat v týdnu od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020 od 13.00 hod. do 17.00 hod. – pí uč. Bakešová, Valterová, Vaculíková,Bartošová, Cholevová, Rezková, Chmelová, pan uč. Vyskočil

Přihlášky na střední školy

1. Střední školy s talentovou zkouškou - doručení řediteli SŠ do 30.11.2019

2. Ostatní střední školy - doručení řediteli SŠ do 1. 3. 2020

Přijímací řízení na státní střední školy

Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména: 

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení; 

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení; 

uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2019 a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2020;

školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí; 

termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání

skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020;

pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2020; 

termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020; 

termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2020; 

přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 26. dubna 2020;
v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 28. září 2029 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2020. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání). Možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. Jednak když jeho odvolání bylo úspěšné, a nově i uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
Termín odevzdání přihlášek k potvrzení naší školou a vydání zápisového lístku.

Modré přihlášky na umělecké školy do 22. 11. 2019, na SŠ musí být doručeny do 30. 11. 2019. Růžové přihlášky pro ostatní školy nejpozději do 24. 2. 2020, na SŠ musí být doručeny do 1. 3. 2020 pro první kolo přijímacího řízení. Zápisové lístky vydává rodičům deváťáků z důvodu evidence třídní učitel proti podpisu na třídních schůzkách v dubnu 2020 nebo po vzájemné domluvě.

Jednotné přijímací zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Testování zajišťuje společnost CERMAT a jednotlivé testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám.

Podrobné informace zveřejní CERMAT BĚHEM PODZIMU.
Školní akademie se bude konat ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 18 hodin.