obrázek bez popisu

Aktuality

2020

Včerejším dnem skončil provoz školní jídelny. Důvodem je onemocnění personálu kuchyně. Prosíme rodiče, aby stravování svých dětí zajistili jiným způsobem.

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej. 

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. 

 

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc. 

 

Vážení rodiče,
od 14. 10. 2020 přechází žáci 1. i 2. stupně ZŠ na distanční výuku.

Škola i ŠD budou uzavřeny i po dobu covidových a podzimních prázdnin – tj. do 1. listopadu 2020.

Žáci mají nárok při distanční výuce na dotovaný oběd. TU dnes zaslali vám – rodičům - pokyny v emailu. Prosím o dodržení všech pravidel k zajištění školy i stravování.

V době uzavření školy sledujte, prosím, webové stránky a Vaše emaily.

Věřím, že společně vše zvládneme. Přeji pevné zdraví a trpělivost při naší společné práci.


Mgr. Prášková, ř.š.
 

Vážení rodiče,
od pondělí 12. 10. dochází k dalším změnám ve školách.

 1. Žáci 1. st. budou dále pokračovat v prezenční výuce. Nic se pro ně nemění.
 2. Provoz ŠD není omezen, probíhá v běžném režimu.
 3. Žáci 2. st. budou rozděleni na dvě skupiny.
 4. První skupina (třídy 6. A, 7. ročník, 9. ročník)bude mít v týdnu od 12. 10. do 16. 10. prezenční výuku ve škole. Ve druhém týdnu od 19. 10. do 23. 10. se děti první skupiny budou učit distančně – na dálku.
 5. Druhá skupina (6. B, 8. ročník) bude mít v týdnu od 12. 10. do 16. 10. distanční výuku – na dálku. Ve druhém týdnu od 19. 10. do 23. 10. budou mít tyto děti prezenční výuku ve škole.
 6. Úkoly pro distanční výuku budou pro jednotlivé třídy zveřejněny v G – učebně nebo poslány třídním učitelem na vygenerované emailové adresy žáků.
 7. Pro distanční výuku budou preferovány předměty M, ČJ, AJ.
 8. Doporučení pro ostatní předměty – Př, D, Z, F, Ch – max.1 úkol na týden.
 9. Výchovy distančně vyučovány nebudou.
 10. Provoz školní jídelny není omezen.
 11. Všichni žáci mají nárok na dotovaný oběd.
 12. Pokud žáci při distanční výuce nebudou obědy chtít, je nutné tyto obědy během následujícího pondělí – 12. 10. odhlásit telefonicky nebo SMS u p. vedoucí ŠJ.
 13. Žáci, kteří budou v době distanční výuky docházet do ŠJ, budou mít vymezený čas od 12:30 do 13.45 hod.
 14. Na dny 26. a 27. 10. budou vyhlášeny DVA DNY VOLNA – děti budou tudíž mít týdenní podzimní prázdniny.
 15. V provozu po tyto dny nebude ani ŠD, ani ŠJ.
   
   


Nehledě na barvu regionu na semaforu se zakazuje na všech druhých stupních základních škol tělocvik.
„Místo něj budou pouze procházky a nebude docházet k převlékání, které je rizikové,“ vysvětlil v Poslanecké sněmovně Prymula. Na prvních stupních může tělesná výchova probíhat v nezměněné podobě.

Co vše se od pondělka 5. 10. změní

Hudební výchova oproti prvotním informacím zrušená nebude, ale žáci během hodin nesmí zpívat.
„Zrušeny budou hodiny zpěvu z hlediska vlastního zpívání, ale může probíhat teorie, tak jak to bylo,“ dodal ministr zdravotnictví.

Školní družiny fungují od pondělí nadále bez omezení.

(výňatek pro vzdělávání v ZŠ)

 1. Kdy škola musí povinně vzdělávat distančním způsobem:
  • Pokud bude nařízeno krizové opatření (vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví nebo KHS).
  • Z důvodu nařízení karantény (není možná osobní přítomnost většiny – více než 50% - dětí ve škole).
  • Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle ŠVP v míře odpovídající okolnostem. Není tedy povinností naplnit je beze zbytku.
 1. Kdy škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem:
  • Škola nemá povinnosti vzdělávat distančním způsobem v případě, když:
   • ředitel školy vyhlásí ředitelské volno,
   • MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,
   • pokud je žákům nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy,
   • pokud jsou žáci nepřítomni např. z důvodu nemoci (škola umožní prostřednictvím TU studijní podporu na dálku, např. formou zadávání materiálů, úkolů na dané období. Děti se v tuto chvíli zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na svůj zdravotní stav).
   • Žáci, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají prezenčním způsobem.
 1. Jakou povinnosti má žák?
  • Žáci jsou povinni podle bodu 1 vzdělávat se distančním způsobem.
 1. Školní řád reflektuje odlišnosti a specifika vzdělávání distančním způsobem:
  • způsob komunikace se žáky je daný prostřednictvím vygenerovaných emailových adres, které obdrželi všichni žáci i zaměstnanci školy,
  • pro distanční vzdělávání byl školou zvolen systém G –Suit,
  • žáci se prostřednictvím svých emailových adres přihlásí do učebny své třídy, k jednotlivým předmětům,
  • zde najdou nejen pokyny pro vzdělávání, ale konkrétní dokumenty, úkoly, materiály pro výuku,
  • díky kalendáři si sestaví svůj denní rozvrh tak, aby byly splněny termíny odevzdání prací, úkolů,…
  • sledují i oblast prezentací, video hodin apod.
  • pokud mají jakýkoliv problém (s připojením, dotazy k zadaným úkolům, kontaktují svého TU, učitele daného předmětu),
  • škola může v rámci svých možností žákům zapůjčit ICT techniku na základě Smlouvy o výpůjčce, kterou vyplní obě strany- škola i zákonný zástupce žáka.
 1. Výhody využívání systému dálkové výuky:
  • Autorizovaný přístup učitelů i žáků odkudkoliv, kde je připojení k internetu,
  • možnost videokonferenční aplikace,
  • jednoduché vkládání dokumentů (učebních testů, zadávání a vypracování úkolů) a možnost přístupu k nim odkudkoliv,
  • možnost on – line prezentací, dotazníků s možností jednoduchého sdílení ostatním,
  • aplikace pro mobilní telefony.
 1. Organizace výuky při omezení přítomnosti ve školách:
  1. Prezenční výuka:
   • Pokud se karanténa / opatření týká počtu žáků, který nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost vyučovat distančním způsobem.
   • V tomto případě škola, pokud jí to organizační možnosti dovolí, poskytne žákům studijní podporu na dálku (materiály, úkoly na dané období).
   • Prezenční výuka může probíhat i venku
   • Škola může využít i zvolenou komunikační platformu pro rozvoj dovedností žáků pro případ distanční výuky.
  2. Smíšená výuka:
   • Když se zákaz osobní přítomnosti ve škole týká více jak 50%žáků konkrétní třídy, je škola povinna tyto žáky vzdělávat distančně.
   • Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.
   • Smíšenou výuku lze realizovat ve spolupráci s AP nebo vychovatelem.
   • Ti se zapojují do on – line výuky nebo prezenční výuky.
   • Pokud KHS vyhodnotí, že menší část třídy nebyla v rizikovém kontaktu s nemocnými žáky, může škola tyto děti přiřadit do jiné třídy, kde probíhá pouze prezenční výuka.
   • Výuka může být rozdělena do tematických bloků odlišných předmětů.
   • Prioritou je výuka ČJ, M, CZJ.
  3. Distanční výuka:
   • Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 školského zákona a zákaz osobní přítomnosti platí pro minimálně 1 třídu, probíhá v této třídě distanční výuka.
   • Ostatní třídy se vzdělávají prezenčním způsobem.
   • Pokud je zakázána přítomnost všech žáků školy, přechází na distanční výuku celá škola.
 1. Formy vzdělávání distančním způsobem:
  1. On – line výuka :
   1. synchronní:
    • skupina pracuje ve stejný čas na stejném virtuálním místě na úkolu,
    • zde je nutné předem stanovit rozvrh, kdy bude tato výuka probíhat,
    • pokud trvá tento způsob výuky delší časový úsek, klesá u žáků pozornost, zvyšuje se únava.
   2. asynchronní výuka:
    • žáci pracují svým tempem v době, kterou si určí sami,
    • společně se nepotkávají,
    • využívají různé aplikace, portály, které jim vyhovují
    • tyto slouží k samotnému vzdělávání i k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby,
    • učitel zasílá zadání samostatné či skupinové práce zpravidla emailem, prostřednictvím G – učebny s termínem vypracování a zaslání zpět učiteli,
    • zadávání může probíhat každý den, ale také na týden dopředu,
    • učitel je k dispozici pro případnou konzultaci.
  2. Off – line výuka:
   • výuka neprobíhá přes internet,
   • probíhá samostudium, samostatná práce,
   • zadávání úkolů - probíhá ústně, telefonicky, osobně
  3. Konzultace:
   • učitel poskytuje konzultace dle vyžádaných potřeb žáka,
   • zohledňuje možnosti a podmínky žáků,
   • e –mail, telefonické hovory, osobní konzultace za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření.
 1. Jaká pravidla má nastavená škola:
  • Výuku přizpůsobit učitelům i žákům.
  • Nepřeceňovat/ nepodceňovat možnosti rodičů při vzdělávání na dálku.
  • Získávat pravidelnou zpětnou vazbu od účastníků vzdělávání.
  • Volit optimální přístup k žákům – diferencovanost úkolů.
  • Jasně a konkrétně formulovat zadání.
  • Ověřovat si, zda žáci zadání rozumí.
  • Stanovit reálné termíny pro splnění úkolu.
  • Rozvíjet u žáků schopnost samostatně si plánovat a rozvrhnout práci.
  • Volit i úkoly, kdy mohou žáci komunikovat mezi sebou a společně úkol splnit (skupinová práce).
  • Kontakt s učitelem je důležitý, zejména u mladších dětí.
  • Buďme empatičtí ve škole i doma.
  • Respektujme v přiměřené míře potřebu časové flexibility v rodinách.
  • Poskytujme dětem i rodičům informace o dobrém/správném výsledku u samostatných prací.
  • Dětem jasně ukážeme, kde byly chyby, jak je možné je nedělat a doporučíme nejefektivnější postupy, abychom společně předešli školní neúspěšnosti.
  • Společně to zvládneme- škola respektuje rodinu, rodina respektuje školu.
  • Neztrácejme chuť se učit, i když jiným způsobem.
   1. Doporučení pro 1. st. ZŠ:
    • Vzdělávání distančním způsobem je náročné pro žáky, učitele i rodiče.
    • Žáci nemohou převzít zodpovědnost za své vzdělávání vzhledem ke svému věku.
    • Je nutné se těmto dovednostem věnovat ve škole v době, kdy ještě probíhá prezenční výuka.
    • Všichni žáci by měli umět pracovat s komunikační platformou.
    • Je vhodné tento způsob výuky – s touto platformou – procvičovat již ve škole.
    • Učit děti , jak používat informace z těchto zdrojů.
    • On- line výuka na 1. stupni by měla kombinovat synchronní i asynchronní aktivity.
    • Důležitý je každodenní kontakt s žáky.
    • Zařadit každé ráno virtuální třídnickou hodinu, kde budou jasně formulovány a zadány úkoly na daný den.Třídu je možné rozdělit i na skupiny- respektování individuálních potřeb dětí.
    • Pamatovat na to, že není úlohou rodičů přebírat povinnosti školy a vzdělávat své děti v domácích podmínkách.
    • Důležité však je, aby rodič doma vytvořil svému dítěti pracovní podmínky (pracovní místo, pomůcky, klidné prostředí, aby nešetřil pochvalou)
    • U žáků 1. tříd je potřeba pečlivě vybírat témata, která jsou vhodná pro vzdělávání na dálku.
    • Navázat spolupráci s rodiči, aby se děti učily formou hry, vaření, na vycházce, sportu, úklidu, péči o sourozence,..
    • Učitelé 1. tříd poskytnou rodičům náměty na vzdělávací využití těchto situací.
   2. Doporučení pro 2. stupeň ZŠ:
    • Vzdělávání by mělo probíhat kombinací synchronní a asynchronní metody.
    • Již v průběhu prezenční výuky zařazovat aktivity spojené s využíváním školního informačního systému a digitálních vzdělávacích nástrojů.
    • Synchronní výuka by neměla přesáhnout 3 vyučovací hodiny za sebou.
    • Využívat pestrou škálu forem a metod práce.
    • Možnost zařadit týmovou, skupinovou práci, projektové vyučování.
    • On – line výuku využívat efektivně, nezkoušet jednotlivce před třídou.
    • Pamatovat na rodiče, kdy nemají roli probírat s dětmi látku, vysvětlovat učivo, opravovat úkoly- to je úkolem učitelů.
    • Rodiče je vhodné kontaktovat a zjistit zpětnou vazbu, zda je komunikace ze strany školy srozumitelná a dostatečná.
    • Dětem dle možností opět doporučit konzultace po telefonu, osobní v rámci dodržování hygienických pravidel a opatření.
 1. Vzdělávání dětí se SVP:
  • Mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou i při distanční výuce,
  • poradenskou pomoc školy,
  • pedagogickou péči a pomoc AP,
  • intervenci,
  • použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic.
  • Zákonní zástupci by měli být informováni o možnosti využití služeb poradenského pracoviště (stanovit termíny konzultací pro rodiče – výchovný poradce, metodik prevence, AP, TU)
  • Pedagogická intervence je poskytována prostřednictvím on – line komunikace s osobou, která tuto intervenci realizuje v běžném režimu školy.
  • U žáků s poruchou autistického centra nastaví TU spolu s výchovným poradcem jasná pravidla komunikace školy a rodiny.
  • Tyto osoby, AP pomáhají s distanční výukou, připravuje učební materiály a podklady a podporu na dálku.
 1. Asistent pedagoga – jeho úloha při distančním vzdělávání:
  • Pracuje podle pokynu učitele se třídou/skupinou,
  • pracuje především s žáky se SVP – pomáhá na dálku,
  • zajišťuje individuální pomoc a podporu těmto žákům,
  • dle pokynů učitele předává potřebné informace zákonným zástupcům žáků.
 1. Hodnocení žáků se SVP:
  • Je vykonáváno na základě konkrétních pravidel nastavených v doporučení žáka (spolupráce výchovného poradce- TU – vyučujících v dané třídě).
  • Zpětná vazba mezi školou a rodinou může významným způsobem podpořit motivaci žáka k učení a konkrétní pokroky.
 1. Jak zapojit všechny?
  • Pokud doma nemají žáci podmínky pro vzdělávání distanční, nemohou využít ani školou zapůjčenou techniku, pracují pomocí metod off – line výuky.
  • Zde je nutná průběžná komunikace se zákonnými zástupci.
  • Tato komunikace musí být vstřícná, motivující.
  • Pokud se dítě nezapojuje do distanční výuky, musí ho škola aktivně kontaktovat jinými způsoby ( telefonicky, SMS, …), vhodná je i komunikace se zákonnými zástupci a zjištění důvodu, proč žák nespolupracuje.
  • Školy by měly včasným nácvikem při prezenční výuce předcházet problémům.
  • Přechod na distanční výuku pak může být plynulý a vzdělávání bude fungovat.
 1. Způsoby a pravidla hodnocení:
  • Je nutný prostředek pro zpětnou vazbu.
  • Úkolem učitele je průběžně monitorovat zapojení a aktivitu všech dětí.
  • Hodnocení není forma nátlaku.
  • Naopak učitel zjišťuje důvody, spolupracuje se zákonnými zástupci a společně hledají řešení.
  • Hodnocení formativní – průběžné, které přináší dítěti informaci o tom, co už ví, umí a směřuje k naplnění stanoveného cíle.
  • Sumativní – souhrnné, co dotyčný žák zvládl na konci určitého období. Hlavní formou tohoto hodnocení je známkování, ale i slovní hodnocení.
  • Sebehodnocení žáků – jako důležitá součást vzdělávání.
  • Každý učitel si proto vytvoří formulář, kde žák ohodnotí své znalosti, vědomosti, a to známkou.
  • Práce s chybou – je přirození forma učení se. Kdy žák sám hledá řešení a postupy, jak chybě předcházet.
  • Pravidla hodnocení jsou součástí školního řádu.
 1. Materiálně – technické vybavení a softwarové nástroje:
  • Učitel má k dispozici počítač či přenosné zařízení
  • Je možná zápůjčka techniky pro učitele, žáky s platnou licencí
  • Jednotná platforma – G –Suit
  • Všechny použité dokumenty pro výuku i komunikaci se zákonnými zástupci si každý učitel ukládá, archivuje.
 1. Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci:
  • Učitel učí, rodič podporuje své dítě.
  • Společně formují v dětech odpovědnost za své vzdělávání.
  • Pro komunikaci s rodiči je vhodné nastolit jeden komunikační kanál (e mail, telefon, web školy, WhatsApp, Viber,…).
  • Škola - každý učitel -předává informace rodičům v pravidelných intervalech (1 – 2x týdně).
  • Rovněž je vhodné nastavit interval pro odpovídání na zprávy rodičů, a to do 2 pracovních dnů.
  • Dále je vhodné určit si i dobu, do kdy mohou rodiče psát, volat, informovat se.

Vážení rodiče,
v minulém týdnu obdržely Vaše děti přístupové emailové adresy + vstupní kódy (hesla) pro přihlášení se do G – učebny. Vstupní heslo je pro první přihlášení. Pak si děti zvolí takové heslo, které si budou pamatovat, a budou se jím přihlašovat na vzdálenou výuku, pokud by bylo distanční vzdělávání nutné.

Učitelé, kteří učí v dané třídě (učebně), zadávají nyní emailové adresy Vašich dětí do učebny, a to  každý vyučující za svůj předmět.  Pokud bude dítě přihlášené svým emailem, automaticky se dostane do G - učebny, kde nalezne úkoly, pokyny, prezentace, odkazy, zápisy do sešitu.  Zde budou také dokumenty – pracovní listy, které děti vyplní a zašlou zpátky. Tím je obdrží vyučující, který je zadal.

Včera Vám třídní učitelé zaslali instruktážní videa, jak se do učebny přihlásit a jak zde pracovat s pokyny. V příštím týdnu zahájíme zkušební přihlášení se na dálku a zadávání domácích úkolů.

Pokud si nebudete vědět rady, nebojte se kontaktovat Vašeho třídního učitele nebo vedení školy, abychom Vám a Vašim dětem pomohli.
Přeji hodně sil, trpělivosti a hlavně zdraví, abychom se raději mohli setkávat ve škole.

Mgr. Milena Prášková, ř.š.


Dne 25. 9. 2020 je po projednání se zřizovatelem vyhlášené ředitelské volno.

Důvodem je rostoucí nemocnost žáků i zaměstnanců školy.

Uzavřena je ŠD i ŠJ.

Děkujeme za pochopení
vedení školy

Roušky budou od tohoto pátku – 18. 9. povinné i v průběhu výuky

Od pátku bude v celém Česku povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol. Škola rovněž omezuje hromadné akce.

Vážení rodiče, prosíme o spolupráci. Dejte svým dětem do školy minimálně dvě roušky na 1 den. Tyto vložte do sáčku, který bude mít Váš syn/dcera vždy u sebe. Pokud je Váš syn/dcera alergik, prosím předejte potvrzení od lékaře třídnímu učiteli.

Vedení školy

 1. Obecné informace a doporučení k provozu školy
  1. Nevyžaduje se prohlášení o bezinfekčnosti
  2.  Třídní učitelé aktualizují kontakty žáků a zákonných zástupců (telefony, e-maily)
  3. Třídní učitelé hlásí vedení školy onemocnění žáka, zaměstnanci taktéž (údaje o nemocných se tedy budou scházet u paní Sklenářové)
  4. Osoby s příznaky infekční choroby nemají přístup do školy, třídní učitelé o tomto informují žáky a jejich zákonné zástupce
  5. Zákonní zástupci a další osoby mají zakázaný přístup do školy, přístup je povolen pouze k vyřízení nutných záležitostí. Tyto se hlásí ve vrátnici školy.
  6. Zahájení školního roku pro 1. třídy proběhne i letos za účasti rodičů, ale pouze na dobu nezbytně nutnou. Prosím proto všechny rodiče našich prvňáčků, aby si na den 1. 9. 2020 vzali s sebou roušky. Jinak nemohou do budovy školy vstoupit.

 2. Hygienická pravidla a standard úklidu
  1. U vstupu do budovy školy, na WC, v kmenových učebnách, v jídelně jsou k dispozici nádoby s dávkovačem dezinfekce.
  2. Při příchodu do budovy si každý důkladně vydezinfikuje ruce a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu – třídní učitelé upozorní žáky.
  3. Větrání učeben a ostatních prostor se provádí intenzivně, opakovaně, krátkodobě  i během vyučovací hodiny.
  4. Úklid  a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
  5. Úklidový personál byl poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekcí povrchů a předmětů, o jejich časnosti atd. vedením školy
  6. Škola je vybavena bezkontaktními teploměry , rouškami i štíty pro zaměstnance školy.

 3. Ředitelka školy průběžně sleduje vývoj situace v rámci systému semafor

 4. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID – 19
  1. Oddělí žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění , a zajistí dohled zletilé fyzické osoby nad žákem do doby, než si žáka vyzvedne osobně jeho zákonný zástupce.
  2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou pozornost.
  3. Příznaky jsou patrné při příchodu – žák není vpuštěn do budovy školy, pokud jde o nezletilého žáka, musíme tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci, který si své dítě odvede.
  4. Pokud se vyskytnou příznaky v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k nandání roušky. Tuto musí mít každý žák u sebe každý den. Žák je poté umístěn do izolace a současně vyučující – tř. učitel bude informovat zákonného zástupce, který si dítě vyzvedne.
  5. Třídní učitel informuje zákonné zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře.
  6. V případě podezření škola sama KHS nekontaktuje.
  7. Pokud se objeví u zaměstnance příznaky, školu opustí v nejkratším možné době s použitím roušky.
  8. Osoba, která má příznaky infekčního onemocnění, ale z jiných důvodů (alergie, rýma, kašel), může vstoupit do školy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Prokáže se potvrzením od lékaře, že trpí některou z výše uvedených nemocí. Toto potvrzení odevzdá tř. učiteli.Výskyt onemocnění u žáka nebo zaměstnanci školy
  9. Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje KHS.
  10. Karanténa se týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu – o nich rozhoduje KHS.
  11. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a zřizovatele.
  12. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují ve výuce prezenčně.
  13. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
  14. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělání podmínkám žáků.
  15. V případech, kdy není povinná distanční výuka (je méně než polovina žáků ze třídy v karanténě), nemá škola povinnost vzdělávat distančním způsobem, postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žák není přítomen ve škole. Doporučuje se však, pokud je to možné udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání.

 5. Zaměstnanci školy
  1. Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné po domluvě s ředitelem vykonávat práci z jiného místa – distanční výuka. Pokud k dohodě nedojde, není povinnost zaměstnance práci vykonávat, ale postupuje se jako při nemoci
  2. Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, může dle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku, respirátor…. A zachovávat sociální odstup.

 6. Školní stravování
  1. V rámci možnosti zajistí oddělení  co nejmenší kontakt různých skupin – rozpis skupin a časů připraví vedoucí jídelny.
  2. Dezinfekce rukou před odebráním stravy.
  3. Vždy po stravování musí být prostory jídelny očištěny a dezinfikovány.

 7. Začátek školního roku
  1. Pedagogové si připraví plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáků za minulý školní rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu školy.
  2. Pro školní rok 2020/2021 se upraví vzdělávací okruhy, aby byly naplněny očekávané výstupy příslušného RVP a zároveň aby nedocházelo k neúměrnému přetěžování žáků ve specifické situaci tohoto roku. V tematických plánech budou také očekávané výstupy RVP, které nebylo možné realizovat v uplynulém školním roce

KHS Středočeského kraje – hdm@khsstc.cz


Vážení rodiče, vzhledem k bezpečnostním opatřením, které škola  musí zajisti, Vás prosíme o následující.
Vstup do školy 1. 9. 2020 Vám bude umožněn pouze s rouškou. Vaše děti roušku mít nemusí.

Děkuji za pochopení.

Vedení školy


K 1.9. 2020 je kapacita školní družiny NAPLNĚNA.

Do odvolání není možné přijímat další žáky.

Vážení rodiče, kolegové, milí žáci,

prázdniny budou za necelý měsíc minulostí a my v září společně zahájíme nový školní rok 2020/2021.

Přivítáme nejen prvňáčky, ale i nové kolegy. Nově příchozím jsem i já, Mgr. Milena Prášková. Ve funkci ředitele školy pracuji od 1. 8. 2020. Vždy, když je něco nové, máme obavy, otázky, jaké to bude? Domnívám se, že obavy v tuto chvíli nejsou na místě, protože věřím, že jsme všichni na jedné lodi a jde nám o společnou věc. Abychom se do školy těšili, musíme si uvědomit nejen vzájemný respekt, slušnost, ochotu si naslouchat a pomáhat, ale především hledat vždy vzájemnou komunikaci, bez které to nejde. Věřím, že společnými silami budeme budovat a rozvíjet nejen image školy, ale i celé obce.

Alespoň v krátkosti mi proto dovolte , abych se Vám představila. Jsem absolventkou Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Mým oborem je český jazyk – hudební výchova pro 5. – 12. stupeň vzdělávání, magisterské studium. Jako pedagog pracuji ve škole 34 let. Za tuto dobu jsem získala cenné zkušenosti jak z pohledu učitele, tak i z pohledu ředitele školy. Tuto funkci jsem zastávala po dobu 12 let. Poznala jsem práci mnoha ředitelů škol a vytvořila jsem si jasnou představu o tom, jak vypadá fungující a moderní škola, která má ve svém hlavním krédu zájmy dětí, jejich rodičů, zaměstnanců školy, zájmy zřizovatele.

Během své pedagogické praxe jsem měla možnost pracovat se širokým spektrem dětí - od dětí průměrných, až po děti nadané, které vyhledávaly další výzvy ve vzdělávání. Výjimkou ale nebyly ani děti, které potřebovaly odbornou pomoc, pedagogickou podporu, profesionalitu pedagogů. Důležité však je, že v centru pozornosti byl, je a zůstává žák se svými potřebami.

Změny nás čekají nejen v personálním obsazení, ale některými změnami projde i ŠVP ZV. Důvodem je distanční výuka v loňském školním roce. Do plánu školy budou pro děti zařazené i nové projekty, výuka bude probíhat nejen ve škole. O nových projektech a konkrétních akcí Vás budeme na webových stránkách školy informovat. Samozřejmě tyto budou doplněny o akce již osvědčené, které na škole probíhají.

Aby nám vše společně fungovalo, musíme se všichni řídit určitými zásadami a pravidly, které jsou obsaženy ve Školním řádu, v Pravidlech hodnocení a klasifikace, v Organizačním řádu školy.

Co říci na závěr?

Jménem celého vedení školy bych chtěla popřát:

 • Prvňáčkům, aby se jim u nás líbilo, aby se do školy těšili
 • Žákům devátých ročníků úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek
 • Všem žákům ty nejlepší studijní výsledky
 • Pedagogickým pracovníkům a vychovatelkám hodně sil a trpělivosti
 • Zaměstnancům školy a jídelny přátelské a tvůrčí klima
 • Všem pak pohodový školní rok 2020/2021

Mgr. Milena Prášková, ředitelka školy

 

 

 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý 23. 6. 2020 ve třech skupinách v těchto časech: 16.00, 16.30 a 17.00 hodin. Zákonní zástupci byli kontaktováni emailem. Pokud k někomu email nedoputoval, zkuste prohlédnout složku Spam, případně Hromadné, někdy se tam email zatoulá. Pokud máte nějaké otázky nebo přání, kontaktujte mě emailem na zspysely@zspysely.cz nebo telefonicky na čísle 725 442 574. Děkuji.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 bude v souladu s usnesením vlády z 25. 5. 2020 možnost osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků.

Prosím zákonné zástupce žáků 2. stupně, aby vyjádřili svůj zájem o docházku svého dítěte zasláním mailu třídnímu učiteli do 1. 6. 2020. Zároveň lze žáka přihlásit ke stravování ve školní jídelně ve dnech výuky.

Výuka by probíhala ve všech skupinách od 8.45 do cca 13 – 13.30 hodin. Přesný harmonogram včetně rozvrhu vám bude zaslán mailem a vyvěšen zde poté, co budeme vědět počty žáků jednotlivých tříd, kteří nastoupí do školy.

Předpokládáme výuku pro každou skupinu v rozsahu 4 až 5 hodin dvakrát v týdnu.

Žáci budou vyzvednuti vyučujícím v 8.45 hod. před budovou školy. Hygienická opatření budou dodržována dle platného nařízení ministerstva zdravotnictví.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory. Ke stažení níže. Pokud nemáte možnost tisku, formulář bude k dispozici také v tiskové podobě ve vrátnici školy. Toto prohlášení bude předloženo žákem při prvním vstupu do školy, bez tohoto podepsaného dokumentu nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Vaše další komunikace proběhne v součinnosti s třídními učiteli.

Příchod ke škole a pobyt před školou

 • před školou dodržovat odstup 2 metry
 • povinnost zakrytí úst a nosu
 • skupinu žáků si vždy vyzvedne pověřený pedagogický pracovník

Vstup do budovy školy

 • umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • pedagogický pracovník odvede skupinu do třídy, kde dojde i k přezutí, případně odložení svršků
 • ve společných prostorách všichni nosí roušky
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • budou vymezeny prostory, kde se mohou žáci pohybovat

Ve třídě

 • bezprostředně po vstupu do třídy žáci použijí dezinfekční gel na ruce
 • žáci budou sedět v maximálním počtu 15 v jedné třídě
 • každý bude mít k dispozici svou lavici
 • použití roušek při vyučování rozhoduje vyučující

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě obraťte buď mailem zspysely@seznam.cz nebo telefonicky 725 442 574. Děkuji.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

priloha_779698008_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf

 

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci s pandemií koronaviru a uzavřením školy od 11. 3. 2020 jsem o poplatku za využívání školní družiny (dále ŠD) rozhodla takto – dětem, které budou navštěvovat ŠD i v příštím školním roce, se převede poměrná částka za duben, květen a červen do dalšího školního roku, těm, které již v dalším školním roce ŠD využívat nebudou, vrátím příslušnou částku na účet zákonného zástupce. Jedná se především o žáky 5. tříd. Pokud již víte, že příští rok vaše dítě do ŠD již nebude vůbec docházet, můžete mi tuto informaci napsat na zspysely@seznam.cz. Případné další změny dořešíme v září (např. zrušení plánovaného využívání ŠD, stěhování, změna školy apod.). Děkuji za pochopení.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

Uzavření školy - samostudium

Tato rubrika bude průběžně doplňována

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

společnost Nová škola - DUHA, s.r.o. poskytla všem žákům interaktivní učebnice pro domácí použití s platností do 30.9.2020. Licenční certifikáty můžete použít i v případě, že učebnice od Nové školy ve výuce pro daný předmět na naší škole nepoužíváme. Zde je odkaz ke stažení certifikátu, na kterém najdete i návod k instalaci.

Další internetové zdroje pro procvičování učiva:
www.proskoly.cz (Přihlašovací údaje dostaly děti při dotazníkovém šetření Klima školy. Pokud je ztratily nebo je vůbec nedostaly, napište třídnímu učiteli, on vám je pošle v emailu.)

www.onlinecviceni.cz 

https://www.vyukovematerialy.eu/

https://www.skolasnadhledem.cz/ (nakladatelství FRAUS)

https://matikaj.webnode.cz/ (procvičování matematiky a AJ)

https://www.statniprijimacky.cz/ (ostré testy k přijímacímu řízení na SŠ z minulých let i s řešením a klíčem)

https://www.skolaci.com/

http://www.didakta.cz/ (přístupové údaje rozešlou třídní učitelé)

Aktualizováno 15. 3. 2020

Vyučování prostřednictvím obrazovky České televize (od pondělí 16. 3.)

UčíTelka
pořad pro žáky 1. stupně, jeden předmět po jednotlivých ročnících  (každý den od 9.00 hod. na ČT2)

Odpoledka
pásmo vzdělávacích pořadů a dokumentů pro žáky 2. stupně (každý den od 12.00 hod. na ČT2

Škola doma
příprava na přijímací zkoušky pro deváťáky (každé úterý a čtvrtek od 14.00 hod. na ČT1)

Online procvičování dle předmětů


Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. Více ZDE

Sledujte aktuálně na www.mzcr.cz a www.vlada.cz

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

Vážení rodiče, v případě, že chcete čerpat ošetřovné (u dítěte do 13 let) z důvodu zavření školy, kontaktujte mě na tel. čísle 725 442 574 nebo mailem zspysely@seznam.cz a domluvíme se na vydání žádosti o ošetřovné. 

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Aktualizace k 7. 4. 2020 ZDE a ZDE

 


S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1)  vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), určilo v souladu s touto vyhláškou a usnesením vlády č. 89/2020  tato vzdělávací zařízení: 

Mateřská škola “U Kohoutka Sedmipírka” Benešov, Longenova 1719, 256 01 Benešov, ředitelka Taťána Mastná, tel. č. 777 227 747, e-mail: info@mskohoutek.cz

Základní škola a Mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, ředitel Mgr. Svatopluk Česák, tel. č.  733 712 260, e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz 

Určené školy budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

 

Mgr. Ivana Kárová, v. r.

vedoucí OŠKS


S ohledem na množství informací jsme pro Vás vše shrnuli na samostatné stránce.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity a závěrečných zkoušek to pak budou tři týdny. Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 byl přijat vládou i Parlamentem ČR a následně podepsán prezidentem republiky.

Více informací na stránkách MŠMT - ZDE


Naše základní škola se zapojila do pomoci australské fauně postižené požáry zorganizováním dobrovolné sbírky. S tímto nápadem přišla a sbírku zorganizovala paní učitelka Kristina Valterová. Přispěli především žáci a rodiče 2.B, ale také velké množství žáků z ostatních tříd. Celkem se vybralo

4 400,- Kč. Tyto finanční prostředky byly zaslány na účet pražské ZOO, konkrétně na veřejnou sbírku „Pomáháme jim přežít“, určenou pro pomoc australské fauně.

Požáry v Austrálii mají za následek úhyn více jak miliardy zvířat. Některé druhy vzácných zvířat dle odborníků z Australské univerzity dokonce vyhynuly úplně, nebo jejich vyhynutí hrozí, protože požáry zpustošily více než 80 procent jedinečných ekosystémů, v nichž se vyskytuje nejméně 49 druhů ohrožených živočichů (např. pagekon, paropucha atd.)

Zvířata, která přežila, přišla o své přirozené prostředí, o potravu, některá čeká doživotní azyl v záchranných stanicích, nebo v zoologických zahradách (např. klokánek dlouhoprstý, koala medvídkovitý, ptakopysk podivný).

Jsou druhy zvířat, které můžeme vidět v dnešní době už pouze v zoologických zahradách a nikdo jistě nechceme, aby jich bylo ještě více, proto jsme rádi, že jsme mohli pomoci alespoň tímto způsobem zraněným živočichům a ohroženým druhům, které jsou na pokraji vymření.