obrázek bez popisu

Aktuality

2020

Vážení rodiče, kolegové, milí žáci,

prázdniny budou za necelý měsíc minulostí a my v září společně zahájíme nový školní rok 2020/2021.

Přivítáme nejen prvňáčky, ale i nové kolegy. Nově příchozím jsem i já, Mgr. Milena Prášková. Ve funkci ředitele školy pracuji od 1. 8. 2020. Vždy, když je něco nové, máme obavy, otázky, jaké to bude? Domnívám se, že obavy v tuto chvíli nejsou na místě, protože věřím, že jsme všichni na jedné lodi a jde nám o společnou věc. Abychom se do školy těšili, musíme si uvědomit nejen vzájemný respekt, slušnost, ochotu si naslouchat a pomáhat, ale především hledat vždy vzájemnou komunikaci, bez které to nejde. Věřím, že společnými silami budeme budovat a rozvíjet nejen image školy, ale i celé obce.

Alespoň v krátkosti mi proto dovolte , abych se Vám představila. Jsem absolventkou Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Mým oborem je český jazyk – hudební výchova pro 5. – 12. stupeň vzdělávání, magisterské studium. Jako pedagog pracuji ve škole 34 let. Za tuto dobu jsem získala cenné zkušenosti jak z pohledu učitele, tak i z pohledu ředitele školy. Tuto funkci jsem zastávala po dobu 12 let. Poznala jsem práci mnoha ředitelů škol a vytvořila jsem si jasnou představu o tom, jak vypadá fungující a moderní škola, která má ve svém hlavním krédu zájmy dětí, jejich rodičů, zaměstnanců školy, zájmy zřizovatele.

Během své pedagogické praxe jsem měla možnost pracovat se širokým spektrem dětí - od dětí průměrných, až po děti nadané, které vyhledávaly další výzvy ve vzdělávání. Výjimkou ale nebyly ani děti, které potřebovaly odbornou pomoc, pedagogickou podporu, profesionalitu pedagogů. Důležité však je, že v centru pozornosti byl, je a zůstává žák se svými potřebami.

Změny nás čekají nejen v personálním obsazení, ale některými změnami projde i ŠVP ZV. Důvodem je distanční výuka v loňském školním roce. Do plánu školy budou pro děti zařazené i nové projekty, výuka bude probíhat nejen ve škole. O nových projektech a konkrétních akcí Vás budeme na webových stránkách školy informovat. Samozřejmě tyto budou doplněny o akce již osvědčené, které na škole probíhají.

Aby nám vše společně fungovalo, musíme se všichni řídit určitými zásadami a pravidly, které jsou obsaženy ve Školním řádu, v Pravidlech hodnocení a klasifikace, v Organizačním řádu školy.

Co říci na závěr?

Jménem celého vedení školy bych chtěla popřát:

 • Prvňáčkům, aby se jim u nás líbilo, aby se do školy těšili
 • Žákům devátých ročníků úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek
 • Všem žákům ty nejlepší studijní výsledky
 • Pedagogickým pracovníkům a vychovatelkám hodně sil a trpělivosti
 • Zaměstnancům školy a jídelny přátelské a tvůrčí klima
 • Všem pak pohodový školní rok 2020/2021

Mgr. Milena Prášková, ředitelka školy

 

 

 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý 23. 6. 2020 ve třech skupinách v těchto časech: 16.00, 16.30 a 17.00 hodin. Zákonní zástupci byli kontaktováni emailem. Pokud k někomu email nedoputoval, zkuste prohlédnout složku Spam, případně Hromadné, někdy se tam email zatoulá. Pokud máte nějaké otázky nebo přání, kontaktujte mě emailem na zspysely@zspysely.cz nebo telefonicky na čísle 725 442 574. Děkuji.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 bude v souladu s usnesením vlády z 25. 5. 2020 možnost osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků.

Prosím zákonné zástupce žáků 2. stupně, aby vyjádřili svůj zájem o docházku svého dítěte zasláním mailu třídnímu učiteli do 1. 6. 2020. Zároveň lze žáka přihlásit ke stravování ve školní jídelně ve dnech výuky.

Výuka by probíhala ve všech skupinách od 8.45 do cca 13 – 13.30 hodin. Přesný harmonogram včetně rozvrhu vám bude zaslán mailem a vyvěšen zde poté, co budeme vědět počty žáků jednotlivých tříd, kteří nastoupí do školy.

Předpokládáme výuku pro každou skupinu v rozsahu 4 až 5 hodin dvakrát v týdnu.

Žáci budou vyzvednuti vyučujícím v 8.45 hod. před budovou školy. Hygienická opatření budou dodržována dle platného nařízení ministerstva zdravotnictví.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory. Ke stažení níže. Pokud nemáte možnost tisku, formulář bude k dispozici také v tiskové podobě ve vrátnici školy. Toto prohlášení bude předloženo žákem při prvním vstupu do školy, bez tohoto podepsaného dokumentu nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Vaše další komunikace proběhne v součinnosti s třídními učiteli.

Příchod ke škole a pobyt před školou

 • před školou dodržovat odstup 2 metry
 • povinnost zakrytí úst a nosu
 • skupinu žáků si vždy vyzvedne pověřený pedagogický pracovník

Vstup do budovy školy

 • umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • pedagogický pracovník odvede skupinu do třídy, kde dojde i k přezutí, případně odložení svršků
 • ve společných prostorách všichni nosí roušky
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • budou vymezeny prostory, kde se mohou žáci pohybovat

Ve třídě

 • bezprostředně po vstupu do třídy žáci použijí dezinfekční gel na ruce
 • žáci budou sedět v maximálním počtu 15 v jedné třídě
 • každý bude mít k dispozici svou lavici
 • použití roušek při vyučování rozhoduje vyučující

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě obraťte buď mailem zspysely@seznam.cz nebo telefonicky 725 442 574. Děkuji.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

priloha_779698008_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf

 

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci s pandemií koronaviru a uzavřením školy od 11. 3. 2020 jsem o poplatku za využívání školní družiny (dále ŠD) rozhodla takto – dětem, které budou navštěvovat ŠD i v příštím školním roce, se převede poměrná částka za duben, květen a červen do dalšího školního roku, těm, které již v dalším školním roce ŠD využívat nebudou, vrátím příslušnou částku na účet zákonného zástupce. Jedná se především o žáky 5. tříd. Pokud již víte, že příští rok vaše dítě do ŠD již nebude vůbec docházet, můžete mi tuto informaci napsat na zspysely@seznam.cz. Případné další změny dořešíme v září (např. zrušení plánovaného využívání ŠD, stěhování, změna školy apod.). Děkuji za pochopení.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

Uzavření školy - samostudium

Tato rubrika bude průběžně doplňována

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

společnost Nová škola - DUHA, s.r.o. poskytla všem žákům interaktivní učebnice pro domácí použití s platností do 30.9.2020. Licenční certifikáty můžete použít i v případě, že učebnice od Nové školy ve výuce pro daný předmět na naší škole nepoužíváme. Zde je odkaz ke stažení certifikátu, na kterém najdete i návod k instalaci.

Další internetové zdroje pro procvičování učiva:
www.proskoly.cz (Přihlašovací údaje dostaly děti při dotazníkovém šetření Klima školy. Pokud je ztratily nebo je vůbec nedostaly, napište třídnímu učiteli, on vám je pošle v emailu.)

www.onlinecviceni.cz 

https://www.vyukovematerialy.eu/

https://www.skolasnadhledem.cz/ (nakladatelství FRAUS)

https://matikaj.webnode.cz/ (procvičování matematiky a AJ)

https://www.statniprijimacky.cz/ (ostré testy k přijímacímu řízení na SŠ z minulých let i s řešením a klíčem)

https://www.skolaci.com/

http://www.didakta.cz/ (přístupové údaje rozešlou třídní učitelé)

Aktualizováno 15. 3. 2020

Vyučování prostřednictvím obrazovky České televize (od pondělí 16. 3.)

UčíTelka
pořad pro žáky 1. stupně, jeden předmět po jednotlivých ročnících  (každý den od 9.00 hod. na ČT2)

Odpoledka
pásmo vzdělávacích pořadů a dokumentů pro žáky 2. stupně (každý den od 12.00 hod. na ČT2

Škola doma
příprava na přijímací zkoušky pro deváťáky (každé úterý a čtvrtek od 14.00 hod. na ČT1)

Online procvičování dle předmětů


Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. Více ZDE

Sledujte aktuálně na www.mzcr.cz a www.vlada.cz

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

Vážení rodiče, v případě, že chcete čerpat ošetřovné (u dítěte do 13 let) z důvodu zavření školy, kontaktujte mě na tel. čísle 725 442 574 nebo mailem zspysely@seznam.cz a domluvíme se na vydání žádosti o ošetřovné. 

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Aktualizace k 7. 4. 2020 ZDE a ZDE

 


S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1)  vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), určilo v souladu s touto vyhláškou a usnesením vlády č. 89/2020  tato vzdělávací zařízení: 

Mateřská škola “U Kohoutka Sedmipírka” Benešov, Longenova 1719, 256 01 Benešov, ředitelka Taťána Mastná, tel. č. 777 227 747, e-mail: info@mskohoutek.cz

Základní škola a Mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, ředitel Mgr. Svatopluk Česák, tel. č.  733 712 260, e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz 

Určené školy budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

 

Mgr. Ivana Kárová, v. r.

vedoucí OŠKS


S ohledem na množství informací jsme pro Vás vše shrnuli na samostatné stránce.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity a závěrečných zkoušek to pak budou tři týdny. Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 byl přijat vládou i Parlamentem ČR a následně podepsán prezidentem republiky.

Více informací na stránkách MŠMT - ZDE


Naše základní škola se zapojila do pomoci australské fauně postižené požáry zorganizováním dobrovolné sbírky. S tímto nápadem přišla a sbírku zorganizovala paní učitelka Kristina Valterová. Přispěli především žáci a rodiče 2.B, ale také velké množství žáků z ostatních tříd. Celkem se vybralo

4 400,- Kč. Tyto finanční prostředky byly zaslány na účet pražské ZOO, konkrétně na veřejnou sbírku „Pomáháme jim přežít“, určenou pro pomoc australské fauně.

Požáry v Austrálii mají za následek úhyn více jak miliardy zvířat. Některé druhy vzácných zvířat dle odborníků z Australské univerzity dokonce vyhynuly úplně, nebo jejich vyhynutí hrozí, protože požáry zpustošily více než 80 procent jedinečných ekosystémů, v nichž se vyskytuje nejméně 49 druhů ohrožených živočichů (např. pagekon, paropucha atd.)

Zvířata, která přežila, přišla o své přirozené prostředí, o potravu, některá čeká doživotní azyl v záchranných stanicích, nebo v zoologických zahradách (např. klokánek dlouhoprstý, koala medvídkovitý, ptakopysk podivný).

Jsou druhy zvířat, které můžeme vidět v dnešní době už pouze v zoologických zahradách a nikdo jistě nechceme, aby jich bylo ještě více, proto jsme rádi, že jsme mohli pomoci alespoň tímto způsobem zraněným živočichům a ohroženým druhům, které jsou na pokraji vymření.