Aktuality

2022

My se školy nebojíme

Vážení rodiče,

letos jsme připravili ve spolupráci s MŠ Pyšely projekt pro naše budoucí prvňáčky.

Již z názvu projektu je patrné, pro koho je určený. Ano, pro budoucí školáky.

Vstup do školy je dalším krokem ve vzdělávání našich dětí. Někdy však bývá přechod ze školky do základní školy složitější. Právě pro lepší adaptabilitu na školní prostředí jsme zvolili počínaje únorem 2022 pravidelné setkávání Vašich dětí s námi, učiteli, a to vždy jednou měsíčně.

A co se děti naučí:

správně mluvím – správně držím tužku – soustředím se-učím se dávat pozor – poslouchám se zájmem – tvořím – zpívám – zvykám si na novou školu.

Vážení rodiče, veškeré informace najdete v přiloženém letáčku.

Budeme se na Vás i na Vaše děti těšit.

                                                                                              Mgr. Milena Prášková

 

 

 

My se školy nebojíme docx.pdf

 

2021

Vážení rodiče,

v době covidu-19 je výdej obědů do nosičů od 11-11,30hod.

Děkuji za dodržování tohoto času.

Iva Pěkná

Informace pro rodiče dětí v karanténě

 

Vážení rodiče,

situace se nám velmi komplikuje, nárůst pozitivně testovaných žáků i pedagogů roste.

Kdo jde/nejde do karantény určuje pouze a výhradně KHS, které předáváme tabulky. Ty jsou zaneseny do systému KHS. Ta po jejich vyhodnocení, zmapování trasování nákazy vypracuje dokument, který škole pošle. K vám se tento dokument dostane prostřednictvím třídních učitelů.

V něm naleznete všechny pokyny pro očkované i neočkované žáky.

Dokument zpravidla přijde v den, kdy odešly děti domů.

Dostáváme dotazy ohledně OČR a potvrzení pro vás, rodiče, že Vaše dítě je negativní/pozitivní.

Formuláře posílám v příloze stejně jako žádost o OČR- kde vám ve vámi vyplněném formuláři škola potvrdí oddíl A.

Přeji všem hodně zdraví a sil tuto nelehkou situaci zvládnout.

                                                                                                                      Mgr. Milena Prášková

Formuláře pozitivní / negativní výsledek , ošetrovné  ZDE

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva

zdravotnictví ZDE, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech

22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do

školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Obecně pár informací k samotnému testování:

• Screeningové testování bude tedy probíhá na v šech š kolách po celé Č R v četně t ěch š kol, které

mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování

probíhalo

• Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021

• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím

rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo

žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény

v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS

• Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám (viz níže),

na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu

• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se

prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském

zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit

ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)

o Výjimky z p ovinnosti j sou s tejné j ako v z áří ( např. z e z dravotní d ůvody p otvrzené

lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

Více informací ke screeningovému testování naleznete ZDE.

Školám b udou poskytnuty ( prostřednictvím O RP či jiným, v m ístě o bvyklým způsobem) testy ze z ásob

MŠMT ( testy S EJOY). P očet t estů, d ruh t estu a c elkové ocenění testů, které jsou jednotlivým školám

určeny v plánované distribuci, je uveden v přiloženém distribučním seznamu. Distribuční seznamy jsou

jako obvykle závazné. Množství testů určené v nich jednotlivým školám opět vychází z údajů, které tyto

školy předaly v rámci mimořádného šetření COVID 5.

V případě škol z okresů, které v listopadu podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví děti a

žáky ještě netestovaly, zohledňuje jimi vykázaný zůstatek, počet dětí/žáků k testování, dva běhy

testování a rezervu ve výši 4 %. Pokud školy z těchto okresů vykázaly dostatečné zásoby testů pro 2 kola

testování, jsou v distribuční seznamech uvedeny s nulovým počtem distribuovaných testů.

V p řípadě o kresů, kde j iž t estování p robíhalo 1 . a 8 . listopadu 2 021, r esp. 8. a 15. listopadu 2021, je

školám poskytován plný počet testů pro vykázaný počet dětí/žáků k testování a dva běhy testování. I zde

je p očítáno s rezervou v e výši 4 %. V těchto okresech jsou s nulovým počtem distribuovaných testů

uváděny v distribučních seznamech školy, které nevykázaly žádné děti/ žáky k testování.

K testování použijte prosím testy z vašich zásob a stávající distribuce s ohledem na jejich datum expirace.

Nejdříve tedy použijte testy, které expirují jako první.

Pokud školy nebudou mít v některých výjimečných případech dostatek testů k p okrytí t estování v e

dnech 22. a 29. listopadu, mohou se v týdnu od 22. listopadu 2021 obrátit na krajská pracoviště NPI, kde

bude následně k dispozici určitá rezerva testů pro takové případy (v týdnu od 15. listopadu 2021 tyto

požadavky nebudou ze strany NPI vyřizovány).

Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září, v iz w eb e du.cz

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/.

MŠMT, 12. 11. 2021

Vážení rodiče,

Vzhledem k výskytu nákazy covid -19 u žákyně 3.B, je počínaje dneškem, tj. 18. 10. nařízena KHS Středočeského kraje pro všechny třídy, které byly s touto žákyní ve styku, 14 denní karanténa.

Týká se žáků 3.A, 3.B, 2.A, 2.B.

Žáci budou vzděláváni distanční formou. Přes třídní učitele Vám byly rozeslány pokyny KHS.

I nadále komunikujte, prosím, s třídním učitelem.  Společně to zvládneme i distančně.

                                                                                                                              Vedení školy

Vážení rodiče,

Ve třídě 3.B. při Základní škole Pyšely byl zjištěn případ jedné osoby pozitivně testované na onemocnění covid-19. K rozhodnému kontaktu s ostatními osobami v této třídě, dále s žáky  3.A. při hodině tělesné výchovy, ve školní družině , do kontaktu došlo i při výuce plavání se žáky 2.A a 2.B dne 14. 10. a žáky na kroužku anglického jazyka a k možnému přenosu onemocnění covid-19 došlo ve dnech 12.10. – 15.102021.

Níže uvedený text mailu se týká těch žáků( a event.. i pedagogů), kteří proti onemocnění covid-19 nejsou plně očkováni (tzn., že v den posledního možného kontaktu od druhé dávky očkování ještě neuplynulo 14 dní), onemocnění covid-19 neprodělali nebo ho prodělali před více než 180 dny.

Tyto osoby byly určeny jako blízký kontakt osoby pozitivně testované na onemocnění covid-19.  

Na Vaše dítě se díky této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle Mimořádného opatření MZČR ze dne 2.3.2021 čj. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN v platném znění, s účinností od 2.3.2021 do odvolání (dále jen „Mimořádné opatření“), bude nařízená karanténa trvat 14 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. ve vašem případě do 29.10.2021 včetně.

Do Výše uvedeného data  je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení. Zároveň je nutné přijmou i v rodině opatření, aby nedošlo k nákaze dalších členů rodiny. Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho potomka.

To, že osoba, které byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění covid-19, nemá žádné příznaky, neznamená, že nemůže být také pozitivní na toto onemocnění a tudíž skrytým přenašečem nákazy. U dětí ve většině případů toto onemocnění probíhá bezpříznakově.

Na základě výše uvedeného Mimořádného opatření se, nařizuje provést všem osobám (včetně dětí bez ohledu na věk), kterým byla nařízena karanténní opatření, v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Provedení testu je tímto opatřením nařízeno všem osobám v karanténě bez rozdílu.

 

Ve vašem případě proveďte test nejlépe ve dnech 20.10. – 22.10.2021, nejdéle však do 25.10.2021.

 

Pokud bude výsledek testu negativní a neobjeví se klinické příznaky onemocnění Covid-19, karanténní opatření po 14 dnech končí.

 

Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je na stránkách www.mzcr.cz a objednejte se.

Telefon na odběrové místo do Benešova  (nemocnice) je 601 563 598 nebo je v provozu on-line objednávkový systém.

Základní škola T. G. Masaryka se v říjnu 2021 zapojila do základního kola logické olympiády. Celkem soutěžilo na šest desítek žáků naší školy. Byli mezi nimi i prvňáčci a druháci. Nezáleží zde totiž na úrovni školních znalostí, ale na tom, jak děti dovedou přemýšlet.

Většina žáků třetích a vyšších ročníků soutěžila společně ve škole. Po přihlášení na web logické olympiády se každému otevřel on-line test na 30 minut. Jednotlivá zadání se zobrazovala jako obrázky a děti vybíraly odpovědi z nabídnutých možností, vždy jen s jedinou správnou odpovědí. Kromě papíru, tužky a kalkulačky mohl každý soutěžící používat jen vlastní rozum. Čas rychle plynul, takže řešení logických úloh vyžadovalo kreativní přístup a pohotové rozhodování.

Věříme, že soutěžní úlohy děti nejen potrápily, ale především je bavily. Děkujeme za spolupráci rodičům a vyučujícím a těšíme se na setkávání při dalších matematických soutěžích.

                                                                                                          Ing. Markéta Filipská

 

ŘÍJEN

16.10. 2021 Koncert hudebního seskupení Mammas&Mammas v husitské kostele v Čerčanech

17.10. 2021 Tradiční pouštění draků na Loretě od 14.00 hodin (Kulturní a informační centrum  Pyšely)

23.10. 2021 Posvícení na Borové Lhotě od 14.00 hodin (dobrovolníci z Borové Lhoty)

24.10. 2021 divadelní představení pro děti ,,Jak se stal Rumcajs loupežníkem“ od 16.00 hodin v sokolovně (T.J. Sokol Pyšely)

28.10. 2021 Lampionový průvod v Pyšelích od 18.00 hodin(SDH Pyšely)

28.10. 2021 Zvony míru v kostele Povýšení sv. Kříže od 21.00 hodin (SDH Pyšely)

30.10. 2021 Myslivecký den u kostela Povýšení sv. Kříže v Pyšelích od 14.00 hodin (Myslivecký spolek)

30.10. 2021 Svatohubertská mše v kostele Povýšení sv. Kříže v Pyšelích (Myslivecký spolek)

LISTOPAD

4.11.2021 Dýňodlab od 17.00 hodin náměstí T.G.Masaryka (Spolek 3P, KRPŠ)

8.11. – 13.11. 2021 podzimní pyšelský bazárek na MěÚ Pyšely

16.11. 2021 Lampionový průvod v Zaječicích (Sokol Zaječice)

27.11. 2021 koncert hudebního seskupení Mammas&Mammas v Soběhrdech

27.11. 2021 Rozsvícení vánočního stromu v Kovářovicích

28.11. 2021 První adventní neděle od 16.00 hodin na náměstí T.G.M. Pyšely (T.J. Sokol, Pyšely ??? KRPŠ)

PROSINEC

Během prosince vánoční výstava na MěÚ

Výstava k výročí založení ZŠ Pyšely

4.12. 2021 Koncert Roman Dragoun v hospodě v Zaječicích (hospoda Oksford)

4.12. 2021 Mikulášská pro děti v sokolovně od 17.00 hodin (T.J. Sokol Pyšely)

5.12. 2021 Druhá adventní neděle na náměstí v Pyšelích od 16.00 hodin (město Pyšely a ???)

12.12. 2021 Třetí adventní neděle na náměstí v Pyšelích od 16.00 hodin (Křesťanský sbor Pyšely)

12.12. 2021 koncert hudebního seskupení Mammas&Mammas ve Vlašimi

18.12. 2021 divadelní představení pro děti v sokolovně ,,Vánočka“

19.12. 2021 Čtvrtá adventní neděle na náměstí a na Loretě v Pyšelích(propojený program) od 16.00 hodin (město Pyšely, Galerie U Marie)

19.12. 2021 Betlémské světlo na náměstí v Pyšelích ( Skauti Pyšely)

24.12. 2021 Vánočně-štědrodenní otužování v Pyšelích od 13.00 hodin (Otužilecký oddíl Pyšelský Vomrzlík)

31.12. 2021 Silvestrovská procházka s během a kvízem ( Spolek 3P)

 

LEDEN  2022

8.1.  nebo 15.1.??? 2022 Myslivecký ples v sokolovně Pyšely (Myslivecký spolek)

29.1. 2022 Sokolská zábava v Zaječicích v Oksfordu (Sokol Zaječice)

ÚNOR 2022

12.2. nebo 19.2. 2022 Masopust v Pyšelích na náměstí (město Pyšely) termín se potvrdí, až sokolové upřesní termín Šibřinek

V únoru budou v sokolovně Šibřinky a Dětský karneval

28.2. – 6.3. Jarní prázdniny okr. Benešov (pondělí – neděle)

Během měsíce února a března – výstava fotografií Pavla Rödla z Pyšel na MěÚ

BŘEZEN 2022

11.3. nebo 18.3. 2022 Hasičský ples v sokolovně (SDH Pyšely)

26.3. nebo 27.3. 2022 Závody horských kol v Pyšelích (RoRace Team)

DUBEN

2.4. 2022 od 9.00 hodin Sběr železného šrotu (SDH Pyšely)

2.4. 2022 od 13.00 hodin Jarní úklid Pyšel, Zaječic, Kovářovic, Nové Vsi a Borové Lhoty(SDH Pyšely, město Pyšely a dobrovolníci)

9.4. 2022 Pyšelský kopeček – běžecké závody (Peter Matisko a parta přátel)

15.4. – 18.4. 2022 Velikonoce

22.4. – 24.4. 2022 Skautské dny v Pyšelích (Skauti Pyšely)

30.4. 2022 Čarodějnice v Pyšelích (město Pyšely, SDH Pyšely)

30.4. 2022 Čarodějnice v Zaječicích (Sokol Zaječice, Hospoda Oksford)

KVĚTEN – ČERVEN 2022

21.5. 2022 Zaječický bůr- běžecké závody Zaječice (Sokol Zaječice)

28.5. nebo 4.6. 2022 Dětský den(SDH Pyšely, TJ. Sokol Pyšely, SK Pyšely, Skauti Pyšely)

18.6. nebo 25.6. 2022 Oslavy založení SK Pyšely( SK Pyšely) termín se může posunout na měsíc červenec

24.6. 2022 Rockový koncert Revival Fest v Zaječicích (hospoda Oksford)

ČERVENEC 2022

Během měsíce -Pyšelský 3-Áthlon závody (plavání, jízda na kole, běh)

29.7. 2022 rockový koncert skupiny BRUTUS v Zaječicích (hospoda Oksford)

O prázdninách bude na Borové Lhotě Traktoriáda a Spanilá jízda okolo Žebrova.

Všechny akce budou zveřejněny, pokud budou včas zaslané plakáty .

Dne 27.9.2021 je vedením školy vyhlášeno ředitelské volno

podrobné informace k Logické olympiádě pro rok 2021 naleznete ZDE

Seznam aktuálních kroužků pro školní rok 2021/2022 naleznete ZDE

Vážení rodiče nyní probíhá autualizace kontaktů školy, v případě potředy můžete využít seznam kontaktů ve formátu PDF, který naleznete ZDE

Organizace školního roku

 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín

Okres nebo   obvod hl. města Prahy                                                      

7. 2. - 13. 2. 2022    

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín  

14. 2. - 20. 2. 2022  

Česká   Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál         

21. 2. - 27. 2. 2022   

Mladá   Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník                  

28. 2. - 6. 3. 2022   

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov              

7. 3. – 13. 3. 2022    

Praha 1 až   5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 

14. 3. - 20. 3. 2022

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek – Místek                                  

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1,  Praha 2,  Praha 3,  Praha 4,  Praha 5,  Praha 11,  Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6,  Praha 7,  Praha 8,  Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha  19, Praha  20, Praha  21, Praha  22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní  Chabry, Praha-Dolní  Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Konec letního času: 31.10.2021

Zápis ke vzdělávání   Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od  1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

ORGANIZACE 1. září 2021

 1. První třídy se shromáždí na hřišti školy, kde na ně budou čekat třídní učitelé.
 2. Rozdělení žáků 1. tříd je na hlavních vchodových dveří a také ve vitríně školy.
 3. První třídy se první den netestují, budou se testovat 2. 9. 2021 v prostorách ŠD od 7:15 hod – do 7:40 hod.

 Je zde možná pomoc rodičů za dodržení bezpečnostních pravidel, tj. s ochranou dýchacích cest, rouška/respirátor. Za pomoc budeme rádi my i vaše děti.

 1. První školní den bude probíhat testování u žáků 2. – 9. ročniku.
 2. Žáci 2. ročníku půjdou do ŠD. Zde testování proběhne s třídními učiteli.
 3. Žáci 3. – 9. ročníku se 1. 9. testují ve svých třídách.
 4. Vchod žáků do budovy školy :

Hlavním vchodem jdou žáci: 1. – 3. tříd + VII.A + 8.třída

Bočním vchodem (od hřiště): IV.A, IV.B, V. třída + VI.A, VI.B, VII.B, 9.třída

 1. 9. – vyučování do 9.00 hod
 2. 9. – 3. 9. – 1.stupeň 4 hodiny, 2. stupeň 5 hodin

Od 6. 9. je vyučování podle rozvrhu.

 1. ŠJ vaří od 2. 9. 2021.
 2. ŠD je v provozu od 2. 9. 2021.

 

Hezký a klidný začátek nového školního roku 2021/2022 přeje vedení školy.

30. června 2021 jsme se rozloučili s naší Základní školou T. G. Masaryka, Pyšely. Rádi bychom proto poděkovali všem paním učitelkám a pánům učitelům i dalším zaměstnancům školy, kteří se o nás po dobu devíti let starali, vychovávali nás a vzdělávali. Děkujeme vedení školy za hezké rozloučení a budeme rádi vzpomínat.

Žákyně a žáci deváté třídy

Informace pro rodiče prvnáčků skolní rok 2021/22 naleznete ZDE

Veškeré dokumenty a žádosti ke školní docházce naleznete ZDE

Sportovní středa – projektový den

Náš rodilý mluvčí, který má s našimi žáky výuku každou středu, připravil na poslední předprázdninovou hodinu plnou sportovní činnosti. 

seznámil je s pravidly kriketu a žáci si zkusili, že tato hra není vůbec jednoduchá. Další hrou bylo bezdotykové ragby.

 1. Mark Chawner ukázal základní kroky u tohoto sportu a nechal svoje svěřence, aby si vše vyzkoušeli. 

Žáci si toto netradiční středu moc užili a určitě si  tyto anglické sportovní hry budou pamatovat  .

Jana Křížová

Vážení rodiče,

omlouváme se za komplikace, které nastaly dnes ráno, 24. 6. 2021, díky výpadku elektrického proudu po noční bouřce.  Zároveň děkujeme za součinnost a pochopení z vaší strany.

Důvodem rozhodnutí byla skutečnost, že nebylo možné zajistit dodržování hygienických a bezpečnostních podmínek pro běžný chod školy, školní družiny i ŠJ. Vše bylo konzultováno i s KHS.

Obědy ve ŠJ byly Vašim dětem na tento den automaticky odhlášeny.

Vedení školy

Výuka v ZŠ s rodilým mluvčím

Na ZŠ vyučujeme dva cizí jazyky. NJ a jazyk anglický s rodilým mluvčím.

Ani pandemická situace a problémy s on-line výukou neodradila našeho rodilého mluvčího od výuky našich žáků. Pravidelně s nimi každou středu trávil 7 hodin on-line výuky, a to bez delší přestávky a odpočinku. Spousta hodin trpělivosti, pracovitosti i snahy, aby děti znaly co nejvíce. Výuka probíhla v odborné jazykové pracovně, kde má každý žák technické zázemí a vybavení pro výuku včetně poslechu textů. Tato odborná učebna byla vybudována z evropských fondů a všichni učitelé cizích jazyků ji pravidelně využívají.

Již druhým rokem působí na naší škole rodilý Angličan pan Mark Chawner, který má každý týden hodinu se žáky 2.stupně. Ve spolupráci s učiteli anglického jazyka, kteří mu připravují plán a tím navazují na procvičení probíraného učiva a témat, učí žáky správné výslovnosti, nebát se mluvit a používat správně slovní zásobu a ustálená spojení.

Můžeme posoudit pokrok u žáků nejen ve výslovnosti, ale také v odbourávání zábran ostychu v komunikaci. Nesporným přínosem a výhodou je být každý týden v přímém kontaktu s rodilým mluvčím. Je to svým způsobem nadstandard, který naše škola má.

Do konce tohoto školního roku budou tyto nadstandardní hodiny financovány částečně z evropských dotací, ze Šablon II, do kterých se naše ZŠ zapojila, a částečně i z rodičovské finanční podpory. Bohužel v příštím školním roce v Šablonách III tato podpora již není. Nové dotační výzvy rodilého mluvčího nezahrnují. Tím pádem se dostáváme do patové situace. O rodilého mluvčího přijít nechceme, ale finanční prostředky na úhradu této aktivity nemáme.

Proto hledáme jiné cesty, jak bychom mohli získat peníze, abychom navázali na předešlé roky a umožnili tak našim dětem pokračovat v projektu vyučování rodilým mluvčím – učitele angličtiny.

V budoucnu bychom rádi rozšířili jeho působení i ve třídách 1.stupně. Věříme, že finanční prostředky společnými silami zvládneme a budeme tudíž v této aktivitě pokračovat. O to víc, že škola má moderně vybavené nejen dvě jazykové učebny, ale i učebnu počítačovou. Tyto jsou plně využívány právě k výuce informatiky a zároveň k výuce jazyků.

Vážení přátelé, obracíme se na vás tímto o pomoc, finanční příspěvek v jakékoliv hodnotě. Oslovili jsme i některé firmy, které by byly ochotné finanční částkou, sponzorským darem, přispět. Pokud byste i vy měli nějaký tip, dejte nám prosím vědět.

Formulář darovací smlouvy dáme na webové stránky školy. Pokud byste tedy chtěli přispět, prosím o vyplnění této darovací smlouvy a její zaslání včetně podpisu, ve dvou kopiích na adresu
zspysely@zspysely.cz Darovací smlouvu můžete nechat i ve vrátnici školy nebo zaslat poštou na adresu ZŠ T. G. Masaryka, Pražská 168, 251 67 Pyšely. Na základě této smlouvy pak dárce dostane číslo účtu s variabilním symbolem pro tento finanční dar. Všichni sponzoři budou zveřejněni na webových stránkách školy jako poděkování za jejich dar.

Dopřejme našim dětem kvalitní výuku cizího jazyka s rodilým mluvčím.

Věřím, že se náš záměr i v příštím školním roce podaří realizovat.

 Děkujeme za vaši případnou spolupráci a pomoc, bez které se nyní opravdu neobejdeme.

                                                                                                                                                             Vedení školy

Roušky – od 8. 6. 2021

 

Vážení rodiče,

podle poslední informace bude od zítřka – úterý 8. 6. 2021- platit, že žáci a učitelé mohou odložit roušky během vyučování.

 

O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek zůstává!

Vzhledem k velmi teplému počasí Vás prosím, aby děti měly s sebou do škol dostatek tekutin.

Děkuji

M.Prášková

Upozorňujeme rodiče, že obědy do nosičů se budou vydávat v době od 11:00 do 11:30 následujícím způsobem:

 

 • Rodiče ve vrátnici odevzdají službě nádoby, vyplní údaje o žákovi a počkají.

 

 • Služba přinese z jídelny naplněný nosič a předá rodiči.

 

Připomínáme, že nárok na vydání obědu do nosiče mají žáci pouze v první den nemoci. Ostatní dny je nutné odhlásit.

Základní škola T.G.Masaryka

Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov  tel.: 603399095

 E-mail: zspysely@zspysely.cz; IČ:43750699

 

Č.j.: ZSPy  174 /2021

 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

                              pro  školní rok  2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka, Pyšely, podle ustanovení § 46, §165, odst. 2, písmene e), §183, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

 

 

 

Kód       

Výsledek řízení

Kód

Výsledek řízení

2021/1

přijat/a

2021/30

přijat/a

2021/2

přijat/a

2021/31

přijat/a

2021/3

přijat/a

2021/32

přijat/a

2021/4

přijat/a

2021/33

přijat/a

2021/5

přijat/a

2021/34

přijat/a

2021/6

přijat/a

2021/35

odklad povinné školní docházky

2021/7

přijat/a

2021/36

odklad povinné školní docházky

2021/8

přijat/a

2021/37

odklad povinné školní docházky

2021/9

přijat/a

2021/38

odklad povinné školní docházky

2021/10

přijat/a

2021/39

přijat/a

2021/11

přijat/a

2021/40

odklad povinné školní docházky

2021/12

přijat/a

2021/41

přijat/a

2021/13

přijat/a

2021/42

přijat/a

2021/14

přijat/a

 

 

2021/15

přijat/a

 

 

2021/16

přijat/a

 

 

2021/17

přijat/a

 

 

2021/18

přijat/a

 

 

2021/19

přijat/a

 

 

2021/20

přijat/a

 

 

2021/21

přijat/a

 

 

2021/22

přijat/a

 

 

2021/23

přijat/a

 

 

2021/24

přijat/a

 

 

2021/25

přijat/a

 

 

2021/26

přijat/a

 

 

2021/27

přijat/a

 

 

2021/28

přijat/a

 

 

2021/29

přijat/a

 

 

Zákonný zástupce žáka doplní škole v nejbližším možném termínu , tj.do 20. 5. 2021, kdy rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání nabývá právní moci, vyplněné dokumenty, které jste obdrželi s kódem Vašeho dítěte. Informace jsou stále dostupné na webových stránkách školy.174

 

 

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti dítěte, kterou podalo prostřednictvím svého zákonného zástupce v řádném termínu, který byl určen pro zápis žáků pro školní rok 2021/2022. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání, případně o odkladu povinné školní docházky na základě přiložených doporučení.

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s §67, odst.2, zákona č. 500/2004 Sb., vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§183 zákona č. 561/2004 Sb.)

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

 

                       

V Pyšelích dne 30. 4. 2021                                        Mgr. Milena Prášková

ředitelka školy

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA
2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo
vydáno:
 Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních,
s účinností od 17. 5. 2021 (bude uveřejněno ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění
následující:
o Na středních školách a konzervatořích
▪ v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský
a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého
gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře bez rotace;
v ostatních krajích pokračuje rotace tříd nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia
a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,
▪ na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin1
.

o Na základních školách
▪ na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž
osobní přítomnost dětí v přípravném třídě a přípravném stupni základní školy speciální bez rotací,
▪ v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský
a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace;
v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně,
▪ na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin1

. V ostatních krajích se

nic nemění.

o Ve školních družinách a školních klubech
▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se
povinnost homogenních oddělení a skupin1
,

▪ ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci
1. stupně do základních škol.

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které
se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu:
o dvakrát týdně v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji,
Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a kraji Vysočina v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího
stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu
konzervatoře s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu
a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny,
o jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9
školského zákona s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole
v týdnu,
o jedenkrát týdně v ostatních případech s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo
studenta ve škole v týdnu.
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák nebo student přítomen
v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
o dochází ke změně frekvence RT-PCR testování (na těch školách nebo školských zařízení, které se
rozhodnou nahradit antigenní testování testováním metodou RT-PCR) ve školách na 1x za 14 dní. Tato
1 Při organizaci vzdělávání a školských služeb však doporučujeme i nadále omezit kontakty mezi dětmi, žáky a studenty z různých
tříd a skupin tam, kde to je možné.

frekvence platí pro všechny případy testování RT-PCR testy včetně krajů, kde se antigenním testem testuje
dvakrát týdně. Zároveň v případě RT-PCR testování platí, že testování nemusí být prováděno první den
přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu; testování lze v tomto případě rozložit v daném období i jinak při
zachování stanovené frekvence testování u každého žáka.
o upozorňujeme, že pravidla testování zaměstnanců škol a školských zařízení se nemění. Zaměstnanci ve
školství, stejně jako zaměstnanci jiných oblastí, se testují ve frekvenci jedenkrát týdně bez ohledu na typ
testu.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN (ZDE),
s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu
2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec
nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí
povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).

MŠMT 10. 5. 2021

ROTAČNÍ 1 - platí od 10. 5. 2021 pro všechny žáky školy. Prezenční výuku budou mít žáci 1. A, 1. B, 2. A, 5.A, 5. B, 6. A., 6. B a 9. ročník. Kvůli prezenční výuce došlo i ke změnám ve výuce distanční (hlavně na 2. stupni). Ve škole bude celkem 8 tříd v počtu 140 žáků.

Ranní testování žáků v pondělí 10. 5. 2021 bude probíhat následovně:

 • 1. A - určené místo v šatně - test provádí rodiče za dohledu TU (Rezková) - pouštění rodičů s dětmi postupně - koriguje vrátný - otestovaní žáci odchází do učebny - dozor AP (Hanousková) - čas 7:15 - 7:55 (popř. do naplnění třídy)
 •  1. B - určené místo v šatně - test provádí rodiče za dohledu TU, AP (Bakešová, Pěkná) - pouštění rodičů s dětmi postupně - koriguje vrátný - otestovaní žáci odchází do učebny - dozor AP (Hanousková) - čas 7:15 - 7:55  (popř. do naplnění třídy)
 •  2. A - boční vchod u hřiště (jak se vynáší odpad) - test provádí rodiče za dohledu TU (Vyskočil) - pouštění rodičů s dětmi postupně - koriguje školník - otestovaní žáci odchází do učebny - dozor pí Papučíková - čas 7:15 - 7:55  (popř. do naplnění třídy)
 •   5. A - čekají před budovou (u hřiště - nad schodištěm), než si je vyzvedne vyučující 1. hodiny (Cholevová) - čas 7:40 - společný odchod do šatny a pak do místnosti ŠD (Pěkná) - žáci provedou samostatně test v ŠD pod dohledem vyučujícího
 •  5. B - čekají před budovou (u skleníku), než si je vyzvedne AP (Slámová) - čas 7:40 - společný odchod do šatny a pak do místnosti ŠD (Slámová) - žáci provedou samostatně test v ŠD pod dohledem AP 
 • 6. A - čeká před budovou, než si je vyzvedne vyučující 1. hodiny (Žůčková) - čas 7:40 - společný odchod do šatny a následně do své učebny – žáci provedou samostatně test pod dohledem vyučujícího
 • 6. B - čeká bočním vchodem (u pingpongového stolu), než si je vyzvedne vyučující 1. hodiny (Spálená) - čas 7:40 - společný odchod bočním vchodem do šatny a následně do své učebny – žáci provedou samostatně test pod dohledem vyučujícího
 • 9. tř. - čeká před bočním vchodem (před okny jídelny), než si je vyzvedne vyučující 1. hodiny (Křížová) - čas 7:40 - společný odchod bočním vchodem do šatny a následně do své učebny – žáci provedou samostatně test pod dohledem vyučujícího

Ranní testování ve středu 12. 5. 2021 se bude týkat pouze žáků 6. a 9. ročníku. Průběh bude stejný jako v pondělí.

Žáci 1. stupně se od 3. 5. 2021 testují pouze 1x týdně.

 

Ve čtvrtek 13. 5. 2021 je škola i školní jídelna uzavřena z důvodů odstávky elektřiny.

 

Harmonogram pro vydávání obědů je přizpůsoben požadavku zachování homogenity skupin, proto se částečně využívá i čas během vyučování.

Vyučování tudíž nekončí obědem, ale dle daného rozvrhu.

 

 

Ve školní jídelně se počítá se všemi přihlášenými žáky z prezenční výuky. Kdo nechce docházet, musí se odhlásit. 

Zájemci z řad distanční výuky se musí přihlásit. 

Telefon do ŠJ: 725 836 530

 

R 1 od 10.5.2021 (6, 9).pdf

 

Vážení rodiče, dne 13. 5. 2021 bude z důvodů odstávky elektrické energie zavřena ZŠ, ŠD, ŠJ.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

priloha_898605115_1_oznameni-110060768645-c20h6hkd3ihlotq7pmog.pdf

 

Úplata za školní družinu se vrací nebo krátí poměrnou částí pouze v případě:

-        státem nařízené uzavření školní družiny

-        při rotační výuce

-        z personálních důvodů (4. a 5. ročníky – nemohla být zajištěna homogenita skupin, tříd)

Pokud je žák pouze nemocný nebo jinak omluvený ze školní družiny (omluvenkou, změnou docházky) v některém měsíci či týdnu v daném školním roce – ÚPLATA SE NEVRACÍ – účastník by musel být ze školní družiny trvale odhlášen, a to písemnou formou. Formulář je k dispozici na našich webových stránkách.

Pokud by byl zjištěn po odhlášení přeplatek za celé měsíce, po vyúčtování se poměrná částka vrací na účet zákonnému zástupci.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k ukončení zápisu do 1. tříd pro příští školní rok, bylo každému uchazeči o vzdělávání přidělené registrační číslo (kód).

Tento kód si můžete vyzvednout od 29. 4. 2021 do 13. 5. 2021 ve vrátnici školy.

Pokud byste si nestihli ve stanoveném termínu kód vyzvednout, bude Vám po 13. 5. 2021 zaslán poštou na adresu, kterou jste na žádosti uvedli jako doručovací.

Kromě kódu naleznete v obálce dotazník školní zralosti a zápisový lístek pro Vaše dítě.

Prosím o vyplnění obou dokumentů a o jejich odevzdání škole do 21. 5. 2021 formou:

 1. Na vrátnici školy (7:00 – 17:00 )
 2. Poštou s označením Zápis na adresu školy – Pražská 168, Pyšely, 251 67
 3. Datovou schránkou
 4. Elektronicky – emailem, pokud máte Vaše schránky zabezpečené proti úniku dat (GDPR).

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn ve vývěsce školy, na webu školy dne 14. 5. 2021

Informační schůzka pro budoucí 1.třídy bude v měsíci červnu. Termín Vám bude sdělen opět prostřednictvím webových stránek školy v průběhu měsíce května.

Vážení rodiče, těšíme se na další spolupráci i na vaše děti.

                                                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Milena Prášková

Vážení rodiče,
z důvodu přerušované docházky žáků jednotlivých tříd v 1.–4. ročníku do školní družiny ve školním roce 2020-21, (protiepidemické vládní opatření – COVID 19), bude provedeno vyúčtování poplatku za ŠD až v měsíci červen (zatím nebyl dán ani pokyn k platbě na 2. pololetí). Poplatek tak bude vyúčtován dle skutečné docházky jednotlivých tříd. V červnu tedy dostanete vyúčtování. V případě přeplatku Vám bude částka zaslána na účet, v případě nedoplatku dostanete lísteček s údaji k platbě.  

Děkujeme za pochopení

 

pro žáky a studenty

Všechno, co potřebuješ vědět o testování COVID-19 ve tvé škole.

co na této stránce najdeš:

proč testujeme | jak testujeme | co to pro tebe znamená | FAQ žáků a studentů

proč testujeme

Díky testování se budeme moci bezpečně vrátit do škol a začít se zase společně potkávat na hodinách. 

Nezapomeň, všechna ostatní opatření, na která jsme zvyklí například z obchodu, musíme stále dodržovat – nosit ochranu úst a nosu, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy.   

Všichni už jsou z epidemie a opatření, která se musejí dodržovat, unavení a leckdy podráždění. Chovej se proto k rodičům, spolužákům i učitelům ve škole ohleduplně. Pro všechny je to těžká situace, společně ji ale určitě zvládneme.  

leták pro žáky (.pdf)

jak bude testování probíhat

 • Ráno přijdeš do školy a zamíříš hned do testovací místnosti.
 • Vydezinfikuješ si ruce.  
 • Sedneš si ke stolu. Paní učitelka nebo pan učitel všem rozdá testy a vysvětlí postup testování.  
 • Rozbalíš si test a pošťouráš se v nose podle pokynů.  
 • Za 15 minut se na testu objeví výsledek, který nahlásíš paní učitelce nebo panu učiteli.  
 • Test hodíš do připraveného odpadkového koše a vydezinfikuješ si ruce. 
 • Negativní výsledek = pokračuješ na výuku s ostatními žáky (pokud nejsou nějaké pozitivní testy u spolužáků).
 • Pozitivní výsledek = jdeš domů a na potvrzení výsledků PCR testem.  

co to pro tebe znamená

Dvakrát týdně (pokud škola využije PCR testy, pouze jednou týdně) se budeš muset před začátkem výuky s ostatními žáky sám otestovat v místnosti, kde bude na testování všechno připraveno a kde ti učitelé všechno vysvětlí a pomůžou ti.

Když ti vyjde pozitivní test, počkáš na rodiče a jdeš domů (nebo půjdeš domů sám). Čeká tě pak ještě jeden test, který potvrdí, že jsi opravdu pozitivní na COVID-19 a musíš zůstat doma v izolaci.

FAQ žáků a studentů

Budu se testovat sám?

Ano, testovat se budeš sám (tyčinku si budeš do nosu strkat sám). U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo ti všechno vysvětlí a pomůže ti, pokud to budeš potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Co když jsem test použil špatně?

Jestli jsi test použil špatně, výsledek je neplatný (bude to v testu zřejmé). Test si uděláš znovu.

Může test trvat i déle než 15 minut?

Celá procedura testování bude trvat o pár minut déle, výsledek testu ale budeš mít do 15 minut.

Pokud mi test ve škole vyjde pozitivní, můžu jet domů autobusem (nebo jiným prostředkem MHD)?

Ano, můžeš. Mysli ale na to, že je hodně pravděpodobné, že jsi infekční, a je proto nutné, abys dodržoval všechna platná opatření – měl správně nasazenou ochranu úst a nosu, měl vydezinfikované ruce a dodržoval rozestupy. A hlavně, jeď co nejkratší cestou hned domů!

Můžu bez testu do školy?

Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se některé dtě, žák nebo student nebo nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné ho otestovat v první den jeho přítomnosti – pokračuje pak podle rozvrhu testování s ostatními.

Mám negativní PCR test. Musím na testování?

Testování se neprovádí u osob, které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, jenž není starší 48 hodin. Tedy je možné přinést potvrzení o testu provedeném na jiném certifikovaném odběrovém místě.

Test mi vyšel pozitivně. Co teď?

V případě nezletilého žáka – škola kontaktuje zákonného zástupce; se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

V případě zletilého žáka či studenta – žák či student bez zbytečného odkladu opustí školu. Následně je nutné obratem kontaktovat lékaře v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který pošle žáka či studenta na konfirmační RT-PCR test a určuje další kroky.

Musím pozitivní test někde hlásit?

Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení o tom, že byla pozitivně testována antigenním testem. Pozitivně testovaný žák nebo student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Necítím se fit, musím na testování?

K testování se může dostavit dítě, žák nebo student pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Kdy se můžu po pozitivním testu zase vrátit do školy?

Dítě, žák nebo student s pozitivním výsledkem se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

 

Vše, co jako rodiče potřebujete vědět o testování vašich dětí na COVID-19 ve školách. 

co na této stránce najdete:

proč testujeme | jak testujeme | co to znamená pro vás | co to znamená pro vaše děti | FAQ rodičů

proč testujeme

Preventivní testování může našim dětem umožnit bezpečné a trvalé prezenční vzdělávání ve školách a tolik potřebný kontakt s vrstevníky.   

Pravidelné preventivní testování na přítomnost viru COVID-19 je zásadní nástroj v boji proti šíření onemocnění COVID-19 ve školách i mezi dětmi. Ostatní režimová opatření zůstanou při obnově prezenční výuky samozřejmě zachována. 

Organizaci testování si každá škola zvolí podle svých možností, a proto vám konkrétní rozvrh a plán ozřejmí přímo vedení vaší školy. Režim testování je samozřejmě navržen tak, aby co nejefektivněji umožnil bezpečnou výuku.  

Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.  

jak testujeme

Každá škola si uzpůsobí prostory pro testování podle svých možností, musí ovšem dodržovat tato základní pravidla: 

 • Pro děti je třeba zajistit místo k sezení a odkládací plochu (lavice, stoleček apod.). Vždy je nutné dodržet mezi dětmi rozestupy alespoň 1,5 metru.  
 • Testovat se může v jakýchkoliv vhodných prostorách školy, kde je možné větrat. Testovat se bude velmi pravděpodobně v učebnách, které děti důvěrně znají. Testovat se může ale i v tělocvičnách nebo jiných vhodných prostorách školy. V budoucnu se bude moci testovat i venku, ovšem pouze v případě, že je venkovní teplota v rozmezí 15 °C až 30 °C. 
 • Škola se musí postarat o zajištění dohlížející osoby při provádění testů, která dětem vše vysvětlí (pravděpodobně to bude někdo z učitelského sboru, koho vaše dítě zná) a v případě potřeby pomůže připravit potřebné materiály pro testování.
 • V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

co to znamená pro vás

Především to, že vaše děti získají šanci vrátit se zpět do školy ke svým kamarádům a prezenčnímu studiu. 

Režim testování si zvolí škola podle svých možností, a proto vám konkrétní rozvrh a plán ozřejmí přímo vedení vaší školy. Celý systém je samozřejmě navržen tak, aby co nejefektivněji umožnil testování i bezpečnou výuku.

V případě, že bude mít vaše dítě pozitivní test, bude vás škola neprodleně informovat. Ve škole si dítě vyzvednete, v případě dohody se zákonným zástupcem u starších žáků nebo v případě zletilých může žák sám odejít domů. Následně bude třeba podstoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.

leták pro rodiče (.pdf)

co to znamená pro vaše děti

Vaše děti získají možnost vrátit se zpět bezpečně do škol za svými přáteli a za studiem.

Vybrané testy jsou neinvazivní, fungují bezbolestně a rychle. Celé testování dětem zabere jen chvíli času (samy si odeberou vzorek z přední části nosu a pak 15 minut počkají na výsledek). Proces testování bude probíhat dvakrát týdně. Pokud škola využije možnosti testování neinvazivními preventivními PCR testy, tak jednou týdně. 

Vše je navrženo tak, aby organizace procesu testování byla naprosto bezproblémová, testování bylo bezpečné a bez zbytečných nepříjemností. Vše bylo dopředu vyzkoušeno ve vybraných školách a celý proces se osvědčil. 

FAQ rodičů

Je testování povinné?

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

Zvládne se mé dítě testovat samo?

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové "pošťourání" v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Už jsme doma Covid měli. Je test nezbytný?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Kdy a jak často se ve školách testuje?

Testování dětí, žáků a studentů se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky a bude se konat pravidelně 2x týdně podle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne.

V případě, že si škola sama zajistí neinvazivní RT-PCR testy, je možné testovat frekvencí 1x za týden.

Co když nestihneme testování na začátku vyučování?

Pokud dítě, žák či student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Dítě je na praxi, jak je to s testováním v tomto případě?Dítě má pozitivní test. Co bude dál?

V případě, že se jedná o nezletilé, škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli, nebo, pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka, zletilý žák/student následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák nebo student pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

 

Vážení rodiče,

Na webových stránkách školy jsou přidané dokumenty ohledně nástupu žáků 1.stupně k prezenčnímu vzdělávání od 12. 4. 2021, kdy začne probíhat rotační výuka tříd 1. stupně.

Přesto mi dovolte, abych některé postupy, kterými se bude škola řídit, ještě shrnula v tomto dokumentu.

 1. V týdnu od 12. 4. 2021 budou prezenčně vzděláváni třídy 1.A, 1.B, 2.A, 5.A, 5.B. Ve škole budou děti týden a po tomto týdnu bude následovat týden distančního vzdělávání.
 2. V týdnu od 19. 4. budou prezenčně vzdělávány třídy 2.B, 3.A, 3.B, 4.

Ve škole budou opět děti týden a po tomto týdnu bude následovat týden distančního vzdělávání.

 1. Takto se budou tyto třídy pravidelně střídat po týdnu, pokud to situace dovolí.
 2. Při prezenčním vzdělávání nadále platí pravidla dodržování hygienických a bezpečnostních opatření vydaných vládou ČR.
 3. Děti musí mít chráněné dýchací cesty (nos, dutina ústní)

Rouškou, respirátorem, dodržovat zásady osobní a respirační hygieny.

 1. Každé dítě, které bude přítomno prezenčního vzdělávání, musí absolvovat 2x týdně před vstupem do budovy školy antigenní test, který by si mělo provádět samo.
 2. V tuto chvíli se na vás obracíme s žádostí o součinnost při tomto testování.
 3. Prosíme zákonné zástupce žáků 1. - 3. tříd, aby vždy v pondělí a ve čtvrtek v čase od 7:15 – do 7: 55 hod. doprovodili své dítě do školy a společně s ním provedli tento test.
 4. Testování žáků 4. - 5. tříd bude provedeno ve třídách za instruktáže třídního učitele. Každé dítě si provede test samo.
 5. Jeho vyhodnocení je ve velmi krátké době, cca do 15 minut po odběru.
 • V případě, že by dítě bylo pozitivní v pondělí, odchází se zákonným zástupcem neprodleně domů, kontaktuje dětského lékaře, který nařídí další test. O jeho výsledku rodič informuje školu.
 • V případě, že by dítě bylo pozitivní ve čtvrtek, nelze, aby se zbytek třídy dále vzdělával v prezenční výuce. Výuka se tedy ruší až do doby, kdy budeme mít test dítěte a poté zkontaktujeme hygienu. Ta rozhodne o dalším postupu vzdělávání v dané třídě.
 • Testy jsou neinvazivní a dle pokynů MZ bychom měli obdržet testy - stěr z přední části nosu.
 1. Pokud byste z jakéhokoliv důvodu nemohli být přítomni tohoto testování s vaším dítětem, je potřeba, abyste si zajistili jinou osobu, která bude ochotna Vašemu dítěti stěr provést. V tomto případě předložíte učiteli čestné prohlášení – plnou moc této osoby, kterou jste o pomoc požádali.
 • Na tomto prohlášení musí být jméno dítěte a třída, adresa zákonného zástupce, adresa pověřené osoby a text, kdy ona osoba souhlasí bez nátlaku s tímto úkonem.
 • Čestné prohlášení odevzdáte tř. učiteli u odběrového místa.
 • Pokud rodič odmítne nechat své dítě 2 x týdně testovat, dítě nebude vpuštěno do budovy školy, bude se vzdělávat asynchronní of-line formou, kdy obdrží pokyny k domácí výuce.
 • V tomto případě se bere nepřítomnost žáka ve škole jako omluvená absence s tím, že dítě musí mít splněné zadané úkoly beze zbytku. Škola při prezenčním vzdělávání není nadále povinna distančně vzdělávat tyto děti.
 • Školní družina bude v provozu pro žáky při prezenčním vzdělávání, které jsou do ŠD řádně přihlášeni. Ranní družina z důvodů personálního zabezpečení při testování žáků odpadá. Bližší informace naleznete do konce týdne na webových stránkách školy.
 • Provoz školní jídelny od 12. 4. 2021 bude přizpůsoben rozvrhu prezenční výuky. Pro žáky s distanční výukou bude opět umožněn odběr obědů v čase, který nastaví vedoucí ŠJ. Informace budou opět na webových stránkách školy.

 

Vážení rodiče,

děkujeme předem za pochopení naléhavé situace, kdy nám společně jde nejen o výuku, ale především o zdraví dětí. Díky Vaší pomoci se nám jistě podaří minimalizovat strach dětí z testování. Této pomoci si nesmírně vážíme.

                                                                                                        Vedení školy

Vážení rodiče!

Formuláře Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad povinné školní docházky, Žádost o předčasný nástup povinné školní docházky jsou ke stažení poté, co učiníte tyto dva kroky:

 1. Rozkliknete na titulní stránce rubriku PRO RODIČE
 2. Rozkliknete ZDE rubriku INFO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ

Pod obrázem dětí u globusu naleznete výše jmenované soubory.

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021 ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021 o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021 ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021 o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021 o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.  Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Ani v této komplikované době žáci neztratili chuť soutěžit. Důkazem je školní kolo v anglické olympiádě, která se konala v měsíci únoru. Žáci soutěžili v konverzačním tématu, které si „vylosovali" a pak popsali obrázek.

Všichni byli dobří, ale nejlepší byl Tomáš Bubeník z 8.třídy, který postoupil do okresního kola. To  se konalo 17.3. na Střední zdravotnické škole v Benešově. Zde  se on-line setkali žáci z celkem 12 škol okresu Benešov. Konkurence byla silná a úroveň anglického jazyka vysoká. Jako porotce této soutěže, kde jsem již 10. rok, to mohu jen potvrdit.

Takže gratulujeme Tomášovi ke skvělému 4. místu, na kterém se umístil.

Mgr. Jana Křížová

 

Základní škola T.G.Masaryka

Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67,okr. Benešov,  tel.: 323 647 215

 E-mail: zspysely@zspysely.cz; IČ:43750699

……………………………………………………………………………………

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona na naší škole v termínu od 6. 4. 2021 – do 23. 4. 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, jsme nuceni přizpůsobit zápis budoucích prvňáčků tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, tedy bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Pokud nám situace v závěru letošního školního roku dovolí, je možné uspořádat společné setkání přijatých dětí, jejich zákonných zástupců i učitelů v budoucích 1. třídách. Tyto informace budou vyvěšeny na webových stránkách školy stejně jako termín informativní schůzky pro rodiče.

Měli jsme připravený projekt pro budoucí prvňáčky s názvem: ,,My se školy nebojíme. “ Tento se však nemohl letos uskutečnit. Věříme, že situace nám dovolí alespoň společné setkání před prázdninami.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

A nyní jak na to?

Kritéria přijetí:

 1. Kapacita školy
 2. Trvalé bydliště v Pyšelích
 3. Trvalé bydliště ve spádových oblastech – Pětihosty, Řehenice
 4. Sourozenec v ZŠ Pyšely
 5. Trvalé bydliště v nespádových oblastech

Zde upozorňujeme na skutečnost, že adresa zákonného zástupce dítěte musí být shodná s adresou trvalého bydliště dítěte.

 

Způsoby podání žádosti:

 1. Poštou (doručit na adresu ZŠ T. G. Masaryka, Pražská 168, 251 67 Pyšely – do levého dolního roku uveďte slovo ZÁPIS).
 2. Elektronicky (E-mail: zspysely@cz – zde však Vaše žádost musí obsahovat elektronický podpis obou zákonných zástupců)
 3. Do datové schránky školy (99rfqq9)
 4. Osobní předání žádosti (do vrátnice školy, denně od 7:30 – do 14.30 hod)

Pokud by byla žádost zaslána elektronicky (emailem na zspysely@zspysely.cz) bez uznávaného elektronického podpisu obou zákonných zástupců dítěte, je nutné tyto podpisy doplnit do 5 dnů, jinak se k žádosti nepřihlíží!

V případě osobního podání žádosti do školy doporučujeme dodržovat platná mimořádná protiepidemická opatření tak, aby nedocházelo ke koncentraci lidí v prostoru vrátnice.

Vyčkejte vždy před vchodem do prostoru školy, až ve vrátnici nebude jiná osoba.

K žádosti o přijetí k povinné školní docházce přiložte:

 • Kopii rodného listu dítěte
 • Ofocený OP zákonných zástupců žáka

K žádosti o odklad povinné školní docházky přiložte:

- Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)

- Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

(činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena, její provoz je však omezen)

Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší. Ředitel školy stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit, nejdéle však do 31. 5. 2021. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s §66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

K žádosti o předčasný nástup k plnění povinné školní docházky přiložte:

(týká se dětí, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. září 2021 do 31. 12. 2021)

 • Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • U dětí, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. Ledna do 30. června 2022 doporučujícím vyjádřením ŠPZ (PPP, SPC) a odborného (dětského) lékaře.

………………………………………………………………………………………………………….

Další důležité informace:

 1. Každé zapisované dítě obdrží kód, pod kterým bude uvedeno po ukončení zápisu na seznamu přijatých dětí či dětí s odkladem.

Tyto seznamy budou vyvěšené na webových stránkách školy.

Tento kód bude zákonným zástupcům sdělen osobně, emailem, telefonicky po obdržení některé z výše uvedených žádostí.

V případě nepřijetí dítěte bude zákonný zástupce informován písemně doporučeným dopisem.

 1. Formuláře žádostí jsou přílohou tohoto dokumentu.
 2. Formuláře k zápisu žáků k povinné školní docházce budou i na webových stránkách školy, kde si je můžete stáhnout – v sekci aktuality
 3. Formuláře budou k dispozici i ve vrátnici školy v tištěné podobě.

...................................................................................................................

Vážení rodiče, těšíme se na Vaše děti. Věříme, že společně vše zvládneme i v tak nelehké době. Pokud byste měli další dotazy k zápisu, můžete nám je zaslat na zspysely@zspysely.cz

Budeme se snažit Vám pomoci i takto na dálku.Přejeme hodně zdraví, sil a trpělivosti, protože každý začátek je těžký.

Mgr. Milena Prášková, ř.š.

Základní škola T. G. Masaryka

Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67,okr. Benešov,  tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz; www.zspysely.cz; IČ:43750699

 

 

Hlavní změny v organizaci přijímaček ve středních školách

 

Ve školním roce 2020/2021 nebude u 4letých maturitních oborů povinnou součástí přijímacího řízení konání jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška může být nahrazena školní zkouškou, příp. může být zcela zrušena.

 • Pokud se jednotná přijímací zkouška nekoná a na škole se bude konat školní přijímací zkouška, nesmí se tato školní přijímací zkouška konat ve stejných termínech, které jsou stanoveny pro konání jednotné přijímací zkoušky (tedy 12. 4. a 13. 4. 2021).
 • Pokud se na škole koná jak jednotná, tak školní přijímací zkouška (toto může nastat jak u víceletých gymnázií, tak u čtyřletých oborů) – jsou tyto zkoušky stanoveny na stejný den.
 • Školní přijímací zkouška se může konat také distanční formou – v tomto případě může být stanovena i na jiný den než jednotná státní přijímací zkouška.
 • Ředitel školy může rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky pro čtyřleté obory v případě, že je zájemců o obor méně než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů (zrušit může jak jednotnou, tak školní přijímací zkoušku, příp. obojí) Ředitel školy tuto informaci zveřejní do 8. března na internetových stránkách školy, nejpozději však toto může zveřejnit do 19. března 2021.

 

Všichni žáci mají možnost absolvovat zkoušku ve dvou termínech

 • Pokud žák podal přihlášku alespoň na jeden obor, v němž se bude konat jednotná přijímací zkouška (učiliště – maturitní obor se zkouškou/ maturitní obor se zkouškou – maturitní obor, kde byla zkouška zrušena), bude mu umožněno absolvovat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech i přesto, že zkoušku vykonává pouze pro jeden obor – bude tedy mít dva pokusy ve dvou dnech a počítat se mu bude vždy lepší z obou výsledků.
 • Ředitel školy, na níž se bude zkouška konat, zasílá žákovi pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.

 

U čtyřletých oborů může ředitel školy rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jaký stanovuje školský zákon – u běžných oborů je to 60% (zbylá bonifikace zahrnuje známky z vysvědčení, výsledky z olympiád apod.)

 • Informace o těchto poměrech by měla být školou zveřejněna v jednotných kritériích pro přijímání na webových stránkách dané školy.
 • Vysvědčení za 2. pololetí šk. r. 2019/2020 nebude zahrnuto do kritérií pro přijetí ke studiu na střední škole.

 

Dochází k navýšení časové dotace pro vykonání testu z českého jazyka (o 10 min.) a z matematiky (o 15 min.)

 

DIDAKTICKÝ TEST

VYMEZENÝ ČAS

POVOLENÉ POMŮCKY

Český jazyk a literatura

70 minut

Modře či černě píšící propisovací tužka

Matematika

85 minut

Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby

 

 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

 

 

 

Zpracovala:     Mgr. Eva Chmelová,

výchovná poradkyně

 

 

 

Zdroje informací:       

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore        

Dne 9. 3. 2021 bude celý den uzavřena škola z důvodu výpadku elektrického proudu.
Pokud někdo vyučuje v tuto dobu ze školy, musí si hodiny zrušit  a informovat rodiče žáků, kterých se  ten den distanční výuká týká. Hodiny lze i přesunout na jiný den, a to po domluvě s žáky, rodiči tak, aby nebyly narušeny hodiny distančního vzdělávání v rozvrhu, který je  stanovený.
vedení školy

ze dne 26. února 2021 č. 200 

o přijetí krizového opatření 

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.: 

 1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na: 

  1. účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

  2. účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,

  3. účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),


 2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,

 3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

  1. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

  2. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,

  3. praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,

  4. individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),

  5. konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,

  6. konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,

  7. konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,

   s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů,


 4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

  1. základní školy při zdravotnickém zařízení,

  2. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

  3. individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),

   s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,


 5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení,

 6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky; státní jazykové zkoušky je možné konat za účasti nejvýše 10 osob,

 7. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

 8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

 9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,

 10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou:

  1. mateřských škol,

  2. oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu,


 11. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:

  1. mateřských škol,

  2. oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,


 12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení. 


Ing. Andrej Babiš, v. r. 

předseda vlády 

priloha_878064508_0_INFORMACE K PROVOZUŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final.pdf

 

Vážení rodiče,
od čtvrtka 25. 2. 2021 platí nová bezpečnostní opatření i ve školách.

Děti mohou používat pouze jednorázové chirurgické roušky, nikoliv roušky látkové.
Povinnost nosit respirátor se na děti do 15 let nevztahuje.

Prosím vás, aby vaše děti měly dostatečný počet těchto roušek na 1 den.

Pokud chodí do ŠD, minimálně 3 ks roušek/den.  Také dětem přibalte sáček na roušky.

Zároveň žádám rodiče, kteří vyzvedávají děti ve škole, ŠD, aby byli chráněni respirátorem FFP2 při vstupu do budovy školy nebo alespoň dvojitou chirurgickou rouškou.

Moc děkuji za spolupráci
Mgr. Prášková, řed.školy

priloha_876341732_0_Informace pro školy a školská zařízení - roušky.pdf

 

Vážení rodiče,

v návaznosti na prodloužení nouzového stavu byla dne 22. ledna 2021 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství.

Provoz školy tudíž probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Prezenční výuka – žáci 1. a 2. tříd

Distanční vzdělávání – žáci 3. – 9. tříd.

Vysvědčení:

Výpis vysvědčení bude 28. 1. 2021 předán žákům, kteří mají prezenční výuku, tj. 1. a 2. třídy.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, obdrží tento výpis do 3 dnů, kdy nastoupí k prezenčnímu způsobu vzdělávání do školy.

Informace o prospěchu žáků přesto obdržíte prostřednictvím třídních učitelů.

Pyšely, 25. 1. 2021                                                                Mgr. Milena Prášková

Vláda dnes kvůli epidemii covidu-19 rozhodla o prodloužení omezení provozu škol do 22. ledna. Do lavic budou moci nadále usedat jen žáci prvních a druhých tříd či děti ze speciálních a mateřských škol. Žáci devátého ročníku nebo maturanti se stejně jako ostatní budou dál vzdělávat distančně.

Nacházíme se v 5. stupni PES, což znamená, že do školy chodí žáci prvních a druhých tříd. Tito žáci jsou přihlášeni do školní jídelny. Pokud se ve školní jídelně nechtějí stravovat, tak prosím rodiče o odhlášení formou SMS na telefonní číslo 725/836 530 do 1.1. 2021.

Žáky, kteří mají distanční výuku, mohou rodiče přihlásit/odhlásit ke stravování ve školní jídelně také formou SMS -  vždy však nejpozději do 6:30 hodin toho dne, kterého se přihlášení/odhlášení týká.

Žákům, kteří se vzdělávají distančně, budou obědy vydávány do vlastních jídlonosičů od 12. 45 – 13. 30 hodin.

Tato informace se týká i pedagogického sboru.


Děkuji Iva Pěkná
mob.:725/836 530

2020

Dětem se prodlouží vánoční prázdniny. Do školy půjdou naposled 18. prosince. Původně měla škola trvat až do úterý 22. prosince. Dva dny prázdnin navíc nazvalo Ministerstvo školství jako „Dny boje proti covidu“. Rodiče si na tyto dva dny budou moci vzít ošetřovné.

Školy zůstanou do konce týdne ve 3. stupni systému PES.

 

Vedení školy Vám i Vašim dětem přeje pohodové vánoční svátky, pevné zdraví a hlavně vše dobré i v novém roce 2021.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 18.11.2020

— Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol

 • Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

  — Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Tyto konzultace je nutné předem domluvit s konkrétním vyučujícím daného předmětu tak, aby nebyla narušena distanční výuka dalších žáků, která nadále trvá. Konzultace mohou probíhat i formou on – line, jako doposud, kdy se opět domluví žák a učitel na datu, hodině a obsahu konzultace. U učitelů je nutné dodržet stávající rozvrh pro synchronní vzdělávání, tj. rozvrh videohodin!

 

      -   Prezenční  výuka probíhá v homogenních skupinách

            (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

 • Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • TU si svoji třídu vyzvedne v čase 7.40 – 7.55 před vchodem do budovy školy.

—-    

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další zaměstnanci pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, při výuce ve třídách i v ostatních prostorech školy, ŠD, ŠJ.

—        Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností    školy.

 

—        Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz ŠD.

(1 třída je 1 oddělení ve ŠD). Za rozdělení dětí do oddělení odpovídá vedoucí   vychovatelka ŠD. TU předají své třídy konkrétní paní vychovatelce.).

 

 Školní stravování

—  Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

— Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • je nutné udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů v čase dle rozpisu).

— Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

—Časový harmonogram vydávání obědů:

 

11.15 – 11.40 – MŠ

 1. 40 – 12.15 – žáci 1. třídy
 2. 15 - 12. 45 – žáci 2. třídy
 3. 45 – 13. 30 – žáci, kteří se nadále vzdělávají distančně

 

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky -  s výjimkou doby konzumace stravy!

On-line by se mělo učit maximálně tři hodiny za sebou, vzkazuje Plaga

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se v krátkém spotu na sociálních sítích vymezil proti některým rozšířeným nešvarům v pojetí distanční výuky. Zdůraznil, že školy by neměly veškerou výuku soustředit přes počítač, ale také by ji neměly zúžit na pouhé zadávání týdenních úkolů. Poznamenal také, že na dálku se nedá vycházet z běžného rozvrhu hodin.

 Ministr uvedl, že při distančním vzdělávání je třeba kombinovat práci s počítačem, samostatnou práci, týmovou práci a projektové činnosti.

„Správně nastavená distanční výuka není o tom, že se překlopí prezenční rozvrh 1:1, ale také není o tom, že jsou úkoly zadávány jenom jednou týdně mailem,“ řekl.

Upozornil, že je třeba hledat rovnováhu v přístupech, a také, že se má uzpůsobit výuka podmínkám dítěte a rodin.

„Možná vám to přijde, že to je málo, ale online výuka jako taková je skutečně obtížná, a i druhý stupeň se jí má věnovat pouze maximálně tři hodiny za sebou a zbytek toho času, kdy se učí, tak má být věnován skutečně samostatné práci a věcem, o kterých jsem mluvil,“ sdělil učitelům.

„Nejde jen obsah učiva“

V případě prvního stupně Plaga vyzdvihl roli virtuálních třídnických hodin, během nichž si žáci sdělují své pocity, informace a zážitky. „Nejenom o tom obsahu to má být, protože tato doba není lehká,“ podotkl ministr.

Jako zásadní pak označil to, aby školy před tím, než nastaví online výuku a distanční výuku, zjistily podmínky v jednotlivých rodinách.

„Samozřejmě budu rád, pokud využijí i počítače, které mohly pořídit díky intervenci ministerstva školství,“ uzavřel Plaga.

Hlavně matematiku, češtinu a cizí jazyk

V souvislosti s tím přibývá stížností rodičů, že jsou děti občas zavaleny učivem ze všech předmětů. Přitom doporučení ministerstva pro dálkovou výuku klade důraz na základní předměty, tedy matematiku, češtinu a cizí jazyky s tím, že více se má procvičovat a opakovat, vyučovat další předměty bez výchov.

 

Vážení rodiče,

naděje na otevření škol po prázdninách se nenaplnily.

Od 2. 11. 2020 do odvolání bude probíhat distanční výuka na naší škole přes G-suite. Online výuka bude na prvním stupni každý den dle připraveného rozvrhu, stejně tak na stupni druhém. Celkový rozvrh je pozměněn oproti rozvrhu prezenční výuky z technických důvodů a liší se i v počtu hodin online výuky. Rozvrh on – line hodin Vám zašlou tř. učitelé a je i na webových stránkách školy. Děti si tak mohou rozvrhnout další učivo na každý den dle svých možností.

Významnou roli při distanční výuce mají nejen videohodiny, ale i výuková videa, která budeme rovněž zařazovat, stejně jako prezentace , odkazy na on – line procvičování, samostatné projekty, úkoly apod. Tyto si děti mohou pustit v čase, který jim vyhovuje, mohou si je pouštět i opakovaně. Tato forma patří k velmi efektivním, proto ji nezatracujme.

V rozvrhu mohou nastat případné změny, a to tehdy, pokud by se křížily on – line hodiny u dětí, které mají v rodinách omezené technické možnosti, dále v případě onemocnění pedagogů, které je stále aktuální, stejně tak i v případě potřeby některé hodiny nastavit, upravit, volit doplňující metody a formy výuky. Změny by vám oznámili tř. učitelé.

Z pohledu školy je pro nás důležitá i zpětná vazba, zda děti látce rozumí nebo mají problémy s jejím pochopením. I to se může stát a není to žádná ostuda. Pokud by nastaly potíže, nebojte se kontaktovat své učitele a požádat je např. o opakovaný výklad nebo dovysvětlení  látky v čase, který vyhovuje oběma stranám.

Výuka bude celkově probíhat kombinací všech tří metod pro distanční vzdělávání. Vyučující sami zvolí metodu, která je pro danou látku vzhledem k potřebám dětí nejvýhodnější. Pokud by děti něčemu nerozuměly, kontaktujte učitele daného předmětu a domluvte si konzultaci – on – line, vysvětlení po telefonu nebo emailem. Respektujme všichni, prosím, i tu skutečnost, že i učitelé mají doma své potomky a ti se vzdělávají také distančním způsobem. Rádi dětem pomůžeme, důležitá je však ne zloba, ale včasná komunikace mezi školou a rodinou.

Na druhém stupni jsou hodiny nastaveny tak, aby mohli vyučující učit ve všech třídách, jak jim stanoví pracovní rozvrh hodin. Učitelé budou vést výuku z domova i ze školy, metody a formy práce důsledně vyberou dle náročnosti probírané látky s ohledem na její pochopení a porozumění.

Ti žáci, kteří nemají k dispozici potřebné technické zázemí a nesdělili tuto skutečnost třídním učitelům v době prezenční výuky, dejte třídním učitelům dodatečně vědět. Pár kusů NTB máme ještě k dispozici. Přednost mají žáci, kteří potřebné vybavení nemají a budou konat v letošním školním roce  přijímací zkoušky. Přestože škola objednala nové NTB, bohužel nám ještě nepřišly. Proto je zatím nemůžeme poskytnout.  Jakmile se situace změní, budete vyrozuměni informací na webu školy. Pak stačí napsat žádost o vypůjčení NTB e-mailem na adresu: zspysely@zspysely.cz.  Do předmětu uveďte půjčení NTB, jméno dítěte, třídu.

Vážení rodiče, věřím, že současnou nepříjemnou situaci společně zvládneme s dávkou trpělivosti, nasazení, tolerance, lidskosti a pochopení z obou stran. Aby k tomu skutečně došlo, prosíme vás o součinnost při domácí přípravě vašich dětí.

S pozdravem a přáním pevného zdraví nám všem.

 

Mgr. Milena Prášková – ředitelka školy

Vážení rodiče,
od 2.11.2020 je možné přihlásit vaše dítě do školní jídelny.

Obědy se vydávají od 11,30hod. do 12,45hod.

Kdo bude mít zájem o stravování ve ŠJ,  kontaktujte, prosím, paní Pěknou – vedoucí ŠJ -  zasláním SMS  na telefon 725836530, vždy den předem, nejpozději do 19:00 hod.
Pokud budete mít zájem o oběd již v pondělí, tj. 2. 11. 2020, dejte mi vědět do soboty.

Prosím o dodržování všech bezpečnostních a hygienických  nařízení.
 
Děkuji.

 

Pěkná Iva

Od pondělí 2.11. je v platnosti přiložený rozvrh pro distanční výuku. Žáci jsou povinni se v danou dobu připojovat do g-učebny k videokonferenci, účast bude zaznamenávána, nepřítomnost omlouvají rodiče.

distanční online výuka.pdf

 

Včerejším dnem skončil provoz školní jídelny. Důvodem je onemocnění personálu kuchyně. Prosíme rodiče, aby stravování svých dětí zajistili jiným způsobem.

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej. 

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. 

 

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc. 

 

Vážení rodiče,
od 14. 10. 2020 přechází žáci 1. i 2. stupně ZŠ na distanční výuku.

Škola i ŠD budou uzavřeny i po dobu covidových a podzimních prázdnin – tj. do 1. listopadu 2020.

Žáci mají nárok při distanční výuce na dotovaný oběd. TU dnes zaslali vám – rodičům - pokyny v emailu. Prosím o dodržení všech pravidel k zajištění školy i stravování.

V době uzavření školy sledujte, prosím, webové stránky a Vaše emaily.

Věřím, že společně vše zvládneme. Přeji pevné zdraví a trpělivost při naší společné práci.


Mgr. Prášková, ř.š.
 

Vážení rodiče,
od pondělí 12. 10. dochází k dalším změnám ve školách.

 1. Žáci 1. st. budou dále pokračovat v prezenční výuce. Nic se pro ně nemění.
 2. Provoz ŠD není omezen, probíhá v běžném režimu.
 3. Žáci 2. st. budou rozděleni na dvě skupiny.
 4. První skupina (třídy 6. A, 7. ročník, 9. ročník)bude mít v týdnu od 12. 10. do 16. 10. prezenční výuku ve škole. Ve druhém týdnu od 19. 10. do 23. 10. se děti první skupiny budou učit distančně – na dálku.
 5. Druhá skupina (6. B, 8. ročník) bude mít v týdnu od 12. 10. do 16. 10. distanční výuku – na dálku. Ve druhém týdnu od 19. 10. do 23. 10. budou mít tyto děti prezenční výuku ve škole.
 6. Úkoly pro distanční výuku budou pro jednotlivé třídy zveřejněny v G – učebně nebo poslány třídním učitelem na vygenerované emailové adresy žáků.
 7. Pro distanční výuku budou preferovány předměty M, ČJ, AJ.
 8. Doporučení pro ostatní předměty – Př, D, Z, F, Ch – max.1 úkol na týden.
 9. Výchovy distančně vyučovány nebudou.
 10. Provoz školní jídelny není omezen.
 11. Všichni žáci mají nárok na dotovaný oběd.
 12. Pokud žáci při distanční výuce nebudou obědy chtít, je nutné tyto obědy během následujícího pondělí – 12. 10. odhlásit telefonicky nebo SMS u p. vedoucí ŠJ.
 13. Žáci, kteří budou v době distanční výuky docházet do ŠJ, budou mít vymezený čas od 12:30 do 13.45 hod.
 14. Na dny 26. a 27. 10. budou vyhlášeny DVA DNY VOLNA – děti budou tudíž mít týdenní podzimní prázdniny.
 15. V provozu po tyto dny nebude ani ŠD, ani ŠJ.
   
   


Nehledě na barvu regionu na semaforu se zakazuje na všech druhých stupních základních škol tělocvik.
„Místo něj budou pouze procházky a nebude docházet k převlékání, které je rizikové,“ vysvětlil v Poslanecké sněmovně Prymula. Na prvních stupních může tělesná výchova probíhat v nezměněné podobě.

Co vše se od pondělka 5. 10. změní

Hudební výchova oproti prvotním informacím zrušená nebude, ale žáci během hodin nesmí zpívat.
„Zrušeny budou hodiny zpěvu z hlediska vlastního zpívání, ale může probíhat teorie, tak jak to bylo,“ dodal ministr zdravotnictví.

Školní družiny fungují od pondělí nadále bez omezení.

(výňatek pro vzdělávání v ZŠ)

 1. Kdy škola musí povinně vzdělávat distančním způsobem:
  • Pokud bude nařízeno krizové opatření (vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví nebo KHS).
  • Z důvodu nařízení karantény (není možná osobní přítomnost většiny – více než 50% - dětí ve škole).
  • Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle ŠVP v míře odpovídající okolnostem. Není tedy povinností naplnit je beze zbytku.
 1. Kdy škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem:
  • Škola nemá povinnosti vzdělávat distančním způsobem v případě, když:
   • ředitel školy vyhlásí ředitelské volno,
   • MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,
   • pokud je žákům nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy,
   • pokud jsou žáci nepřítomni např. z důvodu nemoci (škola umožní prostřednictvím TU studijní podporu na dálku, např. formou zadávání materiálů, úkolů na dané období. Děti se v tuto chvíli zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na svůj zdravotní stav).
   • Žáci, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají prezenčním způsobem.
 1. Jakou povinnosti má žák?
  • Žáci jsou povinni podle bodu 1 vzdělávat se distančním způsobem.
 1. Školní řád reflektuje odlišnosti a specifika vzdělávání distančním způsobem:
  • způsob komunikace se žáky je daný prostřednictvím vygenerovaných emailových adres, které obdrželi všichni žáci i zaměstnanci školy,
  • pro distanční vzdělávání byl školou zvolen systém G –Suit,
  • žáci se prostřednictvím svých emailových adres přihlásí do učebny své třídy, k jednotlivým předmětům,
  • zde najdou nejen pokyny pro vzdělávání, ale konkrétní dokumenty, úkoly, materiály pro výuku,
  • díky kalendáři si sestaví svůj denní rozvrh tak, aby byly splněny termíny odevzdání prací, úkolů,…
  • sledují i oblast prezentací, video hodin apod.
  • pokud mají jakýkoliv problém (s připojením, dotazy k zadaným úkolům, kontaktují svého TU, učitele daného předmětu),
  • škola může v rámci svých možností žákům zapůjčit ICT techniku na základě Smlouvy o výpůjčce, kterou vyplní obě strany- škola i zákonný zástupce žáka.
 1. Výhody využívání systému dálkové výuky:
  • Autorizovaný přístup učitelů i žáků odkudkoliv, kde je připojení k internetu,
  • možnost videokonferenční aplikace,
  • jednoduché vkládání dokumentů (učebních testů, zadávání a vypracování úkolů) a možnost přístupu k nim odkudkoliv,
  • možnost on – line prezentací, dotazníků s možností jednoduchého sdílení ostatním,
  • aplikace pro mobilní telefony.
 1. Organizace výuky při omezení přítomnosti ve školách:
  1. Prezenční výuka:
   • Pokud se karanténa / opatření týká počtu žáků, který nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost vyučovat distančním způsobem.
   • V tomto případě škola, pokud jí to organizační možnosti dovolí, poskytne žákům studijní podporu na dálku (materiály, úkoly na dané období).
   • Prezenční výuka může probíhat i venku
   • Škola může využít i zvolenou komunikační platformu pro rozvoj dovedností žáků pro případ distanční výuky.
  2. Smíšená výuka:
   • Když se zákaz osobní přítomnosti ve škole týká více jak 50%žáků konkrétní třídy, je škola povinna tyto žáky vzdělávat distančně.
   • Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.
   • Smíšenou výuku lze realizovat ve spolupráci s AP nebo vychovatelem.
   • Ti se zapojují do on – line výuky nebo prezenční výuky.
   • Pokud KHS vyhodnotí, že menší část třídy nebyla v rizikovém kontaktu s nemocnými žáky, může škola tyto děti přiřadit do jiné třídy, kde probíhá pouze prezenční výuka.
   • Výuka může být rozdělena do tematických bloků odlišných předmětů.
   • Prioritou je výuka ČJ, M, CZJ.
  3. Distanční výuka:
   • Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 školského zákona a zákaz osobní přítomnosti platí pro minimálně 1 třídu, probíhá v této třídě distanční výuka.
   • Ostatní třídy se vzdělávají prezenčním způsobem.
   • Pokud je zakázána přítomnost všech žáků školy, přechází na distanční výuku celá škola.
 1. Formy vzdělávání distančním způsobem:
  1. On – line výuka :
   1. synchronní:
    • skupina pracuje ve stejný čas na stejném virtuálním místě na úkolu,
    • zde je nutné předem stanovit rozvrh, kdy bude tato výuka probíhat,
    • pokud trvá tento způsob výuky delší časový úsek, klesá u žáků pozornost, zvyšuje se únava.
   2. asynchronní výuka:
    • žáci pracují svým tempem v době, kterou si určí sami,
    • společně se nepotkávají,
    • využívají různé aplikace, portály, které jim vyhovují
    • tyto slouží k samotnému vzdělávání i k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby,
    • učitel zasílá zadání samostatné či skupinové práce zpravidla emailem, prostřednictvím G – učebny s termínem vypracování a zaslání zpět učiteli,
    • zadávání může probíhat každý den, ale také na týden dopředu,
    • učitel je k dispozici pro případnou konzultaci.
  2. Off – line výuka:
   • výuka neprobíhá přes internet,
   • probíhá samostudium, samostatná práce,
   • zadávání úkolů - probíhá ústně, telefonicky, osobně
  3. Konzultace:
   • učitel poskytuje konzultace dle vyžádaných potřeb žáka,
   • zohledňuje možnosti a podmínky žáků,
   • e –mail, telefonické hovory, osobní konzultace za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření.
 1. Jaká pravidla má nastavená škola:
  • Výuku přizpůsobit učitelům i žákům.
  • Nepřeceňovat/ nepodceňovat možnosti rodičů při vzdělávání na dálku.
  • Získávat pravidelnou zpětnou vazbu od účastníků vzdělávání.
  • Volit optimální přístup k žákům – diferencovanost úkolů.
  • Jasně a konkrétně formulovat zadání.
  • Ověřovat si, zda žáci zadání rozumí.
  • Stanovit reálné termíny pro splnění úkolu.
  • Rozvíjet u žáků schopnost samostatně si plánovat a rozvrhnout práci.
  • Volit i úkoly, kdy mohou žáci komunikovat mezi sebou a společně úkol splnit (skupinová práce).
  • Kontakt s učitelem je důležitý, zejména u mladších dětí.
  • Buďme empatičtí ve škole i doma.
  • Respektujme v přiměřené míře potřebu časové flexibility v rodinách.
  • Poskytujme dětem i rodičům informace o dobrém/správném výsledku u samostatných prací.
  • Dětem jasně ukážeme, kde byly chyby, jak je možné je nedělat a doporučíme nejefektivnější postupy, abychom společně předešli školní neúspěšnosti.
  • Společně to zvládneme- škola respektuje rodinu, rodina respektuje školu.
  • Neztrácejme chuť se učit, i když jiným způsobem.
   1. Doporučení pro 1. st. ZŠ:
    • Vzdělávání distančním způsobem je náročné pro žáky, učitele i rodiče.
    • Žáci nemohou převzít zodpovědnost za své vzdělávání vzhledem ke svému věku.
    • Je nutné se těmto dovednostem věnovat ve škole v době, kdy ještě probíhá prezenční výuka.
    • Všichni žáci by měli umět pracovat s komunikační platformou.
    • Je vhodné tento způsob výuky – s touto platformou – procvičovat již ve škole.
    • Učit děti , jak používat informace z těchto zdrojů.
    • On- line výuka na 1. stupni by měla kombinovat synchronní i asynchronní aktivity.
    • Důležitý je každodenní kontakt s žáky.
    • Zařadit každé ráno virtuální třídnickou hodinu, kde budou jasně formulovány a zadány úkoly na daný den.Třídu je možné rozdělit i na skupiny- respektování individuálních potřeb dětí.
    • Pamatovat na to, že není úlohou rodičů přebírat povinnosti školy a vzdělávat své děti v domácích podmínkách.
    • Důležité však je, aby rodič doma vytvořil svému dítěti pracovní podmínky (pracovní místo, pomůcky, klidné prostředí, aby nešetřil pochvalou)
    • U žáků 1. tříd je potřeba pečlivě vybírat témata, která jsou vhodná pro vzdělávání na dálku.
    • Navázat spolupráci s rodiči, aby se děti učily formou hry, vaření, na vycházce, sportu, úklidu, péči o sourozence,..
    • Učitelé 1. tříd poskytnou rodičům náměty na vzdělávací využití těchto situací.
   2. Doporučení pro 2. stupeň ZŠ:
    • Vzdělávání by mělo probíhat kombinací synchronní a asynchronní metody.
    • Již v průběhu prezenční výuky zařazovat aktivity spojené s využíváním školního informačního systému a digitálních vzdělávacích nástrojů.
    • Synchronní výuka by neměla přesáhnout 3 vyučovací hodiny za sebou.
    • Využívat pestrou škálu forem a metod práce.
    • Možnost zařadit týmovou, skupinovou práci, projektové vyučování.
    • On – line výuku využívat efektivně, nezkoušet jednotlivce před třídou.
    • Pamatovat na rodiče, kdy nemají roli probírat s dětmi látku, vysvětlovat učivo, opravovat úkoly- to je úkolem učitelů.
    • Rodiče je vhodné kontaktovat a zjistit zpětnou vazbu, zda je komunikace ze strany školy srozumitelná a dostatečná.
    • Dětem dle možností opět doporučit konzultace po telefonu, osobní v rámci dodržování hygienických pravidel a opatření.
 1. Vzdělávání dětí se SVP:
  • Mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou i při distanční výuce,
  • poradenskou pomoc školy,
  • pedagogickou péči a pomoc AP,
  • intervenci,
  • použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic.
  • Zákonní zástupci by měli být informováni o možnosti využití služeb poradenského pracoviště (stanovit termíny konzultací pro rodiče – výchovný poradce, metodik prevence, AP, TU)
  • Pedagogická intervence je poskytována prostřednictvím on – line komunikace s osobou, která tuto intervenci realizuje v běžném režimu školy.
  • U žáků s poruchou autistického centra nastaví TU spolu s výchovným poradcem jasná pravidla komunikace školy a rodiny.
  • Tyto osoby, AP pomáhají s distanční výukou, připravuje učební materiály a podklady a podporu na dálku.
 1. Asistent pedagoga – jeho úloha při distančním vzdělávání:
  • Pracuje podle pokynu učitele se třídou/skupinou,
  • pracuje především s žáky se SVP – pomáhá na dálku,
  • zajišťuje individuální pomoc a podporu těmto žákům,
  • dle pokynů učitele předává potřebné informace zákonným zástupcům žáků.
 1. Hodnocení žáků se SVP:
  • Je vykonáváno na základě konkrétních pravidel nastavených v doporučení žáka (spolupráce výchovného poradce- TU – vyučujících v dané třídě).
  • Zpětná vazba mezi školou a rodinou může významným způsobem podpořit motivaci žáka k učení a konkrétní pokroky.
 1. Jak zapojit všechny?
  • Pokud doma nemají žáci podmínky pro vzdělávání distanční, nemohou využít ani školou zapůjčenou techniku, pracují pomocí metod off – line výuky.
  • Zde je nutná průběžná komunikace se zákonnými zástupci.
  • Tato komunikace musí být vstřícná, motivující.
  • Pokud se dítě nezapojuje do distanční výuky, musí ho škola aktivně kontaktovat jinými způsoby ( telefonicky, SMS, …), vhodná je i komunikace se zákonnými zástupci a zjištění důvodu, proč žák nespolupracuje.
  • Školy by měly včasným nácvikem při prezenční výuce předcházet problémům.
  • Přechod na distanční výuku pak může být plynulý a vzdělávání bude fungovat.
 1. Způsoby a pravidla hodnocení:
  • Je nutný prostředek pro zpětnou vazbu.
  • Úkolem učitele je průběžně monitorovat zapojení a aktivitu všech dětí.
  • Hodnocení není forma nátlaku.
  • Naopak učitel zjišťuje důvody, spolupracuje se zákonnými zástupci a společně hledají řešení.
  • Hodnocení formativní – průběžné, které přináší dítěti informaci o tom, co už ví, umí a směřuje k naplnění stanoveného cíle.
  • Sumativní – souhrnné, co dotyčný žák zvládl na konci určitého období. Hlavní formou tohoto hodnocení je známkování, ale i slovní hodnocení.
  • Sebehodnocení žáků – jako důležitá součást vzdělávání.
  • Každý učitel si proto vytvoří formulář, kde žák ohodnotí své znalosti, vědomosti, a to známkou.
  • Práce s chybou – je přirození forma učení se. Kdy žák sám hledá řešení a postupy, jak chybě předcházet.
  • Pravidla hodnocení jsou součástí školního řádu.
 1. Materiálně – technické vybavení a softwarové nástroje:
  • Učitel má k dispozici počítač či přenosné zařízení
  • Je možná zápůjčka techniky pro učitele, žáky s platnou licencí
  • Jednotná platforma – G –Suit
  • Všechny použité dokumenty pro výuku i komunikaci se zákonnými zástupci si každý učitel ukládá, archivuje.
 1. Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci:
  • Učitel učí, rodič podporuje své dítě.
  • Společně formují v dětech odpovědnost za své vzdělávání.
  • Pro komunikaci s rodiči je vhodné nastolit jeden komunikační kanál (e mail, telefon, web školy, WhatsApp, Viber,…).
  • Škola - každý učitel -předává informace rodičům v pravidelných intervalech (1 – 2x týdně).
  • Rovněž je vhodné nastavit interval pro odpovídání na zprávy rodičů, a to do 2 pracovních dnů.
  • Dále je vhodné určit si i dobu, do kdy mohou rodiče psát, volat, informovat se.

Vážení rodiče,
v minulém týdnu obdržely Vaše děti přístupové emailové adresy + vstupní kódy (hesla) pro přihlášení se do G – učebny. Vstupní heslo je pro první přihlášení. Pak si děti zvolí takové heslo, které si budou pamatovat, a budou se jím přihlašovat na vzdálenou výuku, pokud by bylo distanční vzdělávání nutné.

Učitelé, kteří učí v dané třídě (učebně), zadávají nyní emailové adresy Vašich dětí do učebny, a to  každý vyučující za svůj předmět.  Pokud bude dítě přihlášené svým emailem, automaticky se dostane do G - učebny, kde nalezne úkoly, pokyny, prezentace, odkazy, zápisy do sešitu.  Zde budou také dokumenty – pracovní listy, které děti vyplní a zašlou zpátky. Tím je obdrží vyučující, který je zadal.

Včera Vám třídní učitelé zaslali instruktážní videa, jak se do učebny přihlásit a jak zde pracovat s pokyny. V příštím týdnu zahájíme zkušební přihlášení se na dálku a zadávání domácích úkolů.

Pokud si nebudete vědět rady, nebojte se kontaktovat Vašeho třídního učitele nebo vedení školy, abychom Vám a Vašim dětem pomohli.
Přeji hodně sil, trpělivosti a hlavně zdraví, abychom se raději mohli setkávat ve škole.

Mgr. Milena Prášková, ř.š.


Dne 25. 9. 2020 je po projednání se zřizovatelem vyhlášené ředitelské volno.

Důvodem je rostoucí nemocnost žáků i zaměstnanců školy.

Uzavřena je ŠD i ŠJ.

Děkujeme za pochopení
vedení školy

Roušky budou od tohoto pátku – 18. 9. povinné i v průběhu výuky

Od pátku bude v celém Česku povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol. Škola rovněž omezuje hromadné akce.

Vážení rodiče, prosíme o spolupráci. Dejte svým dětem do školy minimálně dvě roušky na 1 den. Tyto vložte do sáčku, který bude mít Váš syn/dcera vždy u sebe. Pokud je Váš syn/dcera alergik, prosím předejte potvrzení od lékaře třídnímu učiteli.

Vedení školy

 1. Obecné informace a doporučení k provozu školy
  1. Nevyžaduje se prohlášení o bezinfekčnosti
  2.  Třídní učitelé aktualizují kontakty žáků a zákonných zástupců (telefony, e-maily)
  3. Třídní učitelé hlásí vedení školy onemocnění žáka, zaměstnanci taktéž (údaje o nemocných se tedy budou scházet u paní Sklenářové)
  4. Osoby s příznaky infekční choroby nemají přístup do školy, třídní učitelé o tomto informují žáky a jejich zákonné zástupce
  5. Zákonní zástupci a další osoby mají zakázaný přístup do školy, přístup je povolen pouze k vyřízení nutných záležitostí. Tyto se hlásí ve vrátnici školy.
  6. Zahájení školního roku pro 1. třídy proběhne i letos za účasti rodičů, ale pouze na dobu nezbytně nutnou. Prosím proto všechny rodiče našich prvňáčků, aby si na den 1. 9. 2020 vzali s sebou roušky. Jinak nemohou do budovy školy vstoupit.

 2. Hygienická pravidla a standard úklidu
  1. U vstupu do budovy školy, na WC, v kmenových učebnách, v jídelně jsou k dispozici nádoby s dávkovačem dezinfekce.
  2. Při příchodu do budovy si každý důkladně vydezinfikuje ruce a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu – třídní učitelé upozorní žáky.
  3. Větrání učeben a ostatních prostor se provádí intenzivně, opakovaně, krátkodobě  i během vyučovací hodiny.
  4. Úklid  a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
  5. Úklidový personál byl poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekcí povrchů a předmětů, o jejich časnosti atd. vedením školy
  6. Škola je vybavena bezkontaktními teploměry , rouškami i štíty pro zaměstnance školy.

 3. Ředitelka školy průběžně sleduje vývoj situace v rámci systému semafor

 4. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID – 19
  1. Oddělí žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění , a zajistí dohled zletilé fyzické osoby nad žákem do doby, než si žáka vyzvedne osobně jeho zákonný zástupce.
  2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou pozornost.
  3. Příznaky jsou patrné při příchodu – žák není vpuštěn do budovy školy, pokud jde o nezletilého žáka, musíme tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci, který si své dítě odvede.
  4. Pokud se vyskytnou příznaky v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k nandání roušky. Tuto musí mít každý žák u sebe každý den. Žák je poté umístěn do izolace a současně vyučující – tř. učitel bude informovat zákonného zástupce, který si dítě vyzvedne.
  5. Třídní učitel informuje zákonné zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře.
  6. V případě podezření škola sama KHS nekontaktuje.
  7. Pokud se objeví u zaměstnance příznaky, školu opustí v nejkratším možné době s použitím roušky.
  8. Osoba, která má příznaky infekčního onemocnění, ale z jiných důvodů (alergie, rýma, kašel), může vstoupit do školy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Prokáže se potvrzením od lékaře, že trpí některou z výše uvedených nemocí. Toto potvrzení odevzdá tř. učiteli.Výskyt onemocnění u žáka nebo zaměstnanci školy
  9. Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje KHS.
  10. Karanténa se týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu – o nich rozhoduje KHS.
  11. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a zřizovatele.
  12. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují ve výuce prezenčně.
  13. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
  14. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělání podmínkám žáků.
  15. V případech, kdy není povinná distanční výuka (je méně než polovina žáků ze třídy v karanténě), nemá škola povinnost vzdělávat distančním způsobem, postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žák není přítomen ve škole. Doporučuje se však, pokud je to možné udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání.

 5. Zaměstnanci školy
  1. Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné po domluvě s ředitelem vykonávat práci z jiného místa – distanční výuka. Pokud k dohodě nedojde, není povinnost zaměstnance práci vykonávat, ale postupuje se jako při nemoci
  2. Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, může dle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku, respirátor…. A zachovávat sociální odstup.

 6. Školní stravování
  1. V rámci možnosti zajistí oddělení  co nejmenší kontakt různých skupin – rozpis skupin a časů připraví vedoucí jídelny.
  2. Dezinfekce rukou před odebráním stravy.
  3. Vždy po stravování musí být prostory jídelny očištěny a dezinfikovány.

 7. Začátek školního roku
  1. Pedagogové si připraví plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáků za minulý školní rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu školy.
  2. Pro školní rok 2020/2021 se upraví vzdělávací okruhy, aby byly naplněny očekávané výstupy příslušného RVP a zároveň aby nedocházelo k neúměrnému přetěžování žáků ve specifické situaci tohoto roku. V tematických plánech budou také očekávané výstupy RVP, které nebylo možné realizovat v uplynulém školním roce

KHS Středočeského kraje – hdm@khsstc.cz


Vážení rodiče, vzhledem k bezpečnostním opatřením, které škola  musí zajisti, Vás prosíme o následující.
Vstup do školy 1. 9. 2020 Vám bude umožněn pouze s rouškou. Vaše děti roušku mít nemusí.

Děkuji za pochopení.

Vedení školy


K 1.9. 2020 je kapacita školní družiny NAPLNĚNA.

Do odvolání není možné přijímat další žáky.

Vážení rodiče, kolegové, milí žáci,

prázdniny budou za necelý měsíc minulostí a my v září společně zahájíme nový školní rok 2020/2021.

Přivítáme nejen prvňáčky, ale i nové kolegy. Nově příchozím jsem i já, Mgr. Milena Prášková. Ve funkci ředitele školy pracuji od 1. 8. 2020. Vždy, když je něco nové, máme obavy, otázky, jaké to bude? Domnívám se, že obavy v tuto chvíli nejsou na místě, protože věřím, že jsme všichni na jedné lodi a jde nám o společnou věc. Abychom se do školy těšili, musíme si uvědomit nejen vzájemný respekt, slušnost, ochotu si naslouchat a pomáhat, ale především hledat vždy vzájemnou komunikaci, bez které to nejde. Věřím, že společnými silami budeme budovat a rozvíjet nejen image školy, ale i celé obce.

Alespoň v krátkosti mi proto dovolte , abych se Vám představila. Jsem absolventkou Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Mým oborem je český jazyk – hudební výchova pro 5. – 12. stupeň vzdělávání, magisterské studium. Jako pedagog pracuji ve škole 34 let. Za tuto dobu jsem získala cenné zkušenosti jak z pohledu učitele, tak i z pohledu ředitele školy. Tuto funkci jsem zastávala po dobu 12 let. Poznala jsem práci mnoha ředitelů škol a vytvořila jsem si jasnou představu o tom, jak vypadá fungující a moderní škola, která má ve svém hlavním krédu zájmy dětí, jejich rodičů, zaměstnanců školy, zájmy zřizovatele.

Během své pedagogické praxe jsem měla možnost pracovat se širokým spektrem dětí - od dětí průměrných, až po děti nadané, které vyhledávaly další výzvy ve vzdělávání. Výjimkou ale nebyly ani děti, které potřebovaly odbornou pomoc, pedagogickou podporu, profesionalitu pedagogů. Důležité však je, že v centru pozornosti byl, je a zůstává žák se svými potřebami.

Změny nás čekají nejen v personálním obsazení, ale některými změnami projde i ŠVP ZV. Důvodem je distanční výuka v loňském školním roce. Do plánu školy budou pro děti zařazené i nové projekty, výuka bude probíhat nejen ve škole. O nových projektech a konkrétních akcí Vás budeme na webových stránkách školy informovat. Samozřejmě tyto budou doplněny o akce již osvědčené, které na škole probíhají.

Aby nám vše společně fungovalo, musíme se všichni řídit určitými zásadami a pravidly, které jsou obsaženy ve Školním řádu, v Pravidlech hodnocení a klasifikace, v Organizačním řádu školy.

Co říci na závěr?

Jménem celého vedení školy bych chtěla popřát:

 • Prvňáčkům, aby se jim u nás líbilo, aby se do školy těšili
 • Žákům devátých ročníků úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek
 • Všem žákům ty nejlepší studijní výsledky
 • Pedagogickým pracovníkům a vychovatelkám hodně sil a trpělivosti
 • Zaměstnancům školy a jídelny přátelské a tvůrčí klima
 • Všem pak pohodový školní rok 2020/2021

Mgr. Milena Prášková, ředitelka školy

 

 

 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý 23. 6. 2020 ve třech skupinách v těchto časech: 16.00, 16.30 a 17.00 hodin. Zákonní zástupci byli kontaktováni emailem. Pokud k někomu email nedoputoval, zkuste prohlédnout složku Spam, případně Hromadné, někdy se tam email zatoulá. Pokud máte nějaké otázky nebo přání, kontaktujte mě emailem na zspysely@zspysely.cz nebo telefonicky na čísle 725 442 574. Děkuji.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 bude v souladu s usnesením vlády z 25. 5. 2020 možnost osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků.

Prosím zákonné zástupce žáků 2. stupně, aby vyjádřili svůj zájem o docházku svého dítěte zasláním mailu třídnímu učiteli do 1. 6. 2020. Zároveň lze žáka přihlásit ke stravování ve školní jídelně ve dnech výuky.

Výuka by probíhala ve všech skupinách od 8.45 do cca 13 – 13.30 hodin. Přesný harmonogram včetně rozvrhu vám bude zaslán mailem a vyvěšen zde poté, co budeme vědět počty žáků jednotlivých tříd, kteří nastoupí do školy.

Předpokládáme výuku pro každou skupinu v rozsahu 4 až 5 hodin dvakrát v týdnu.

Žáci budou vyzvednuti vyučujícím v 8.45 hod. před budovou školy. Hygienická opatření budou dodržována dle platného nařízení ministerstva zdravotnictví.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory. Ke stažení níže. Pokud nemáte možnost tisku, formulář bude k dispozici také v tiskové podobě ve vrátnici školy. Toto prohlášení bude předloženo žákem při prvním vstupu do školy, bez tohoto podepsaného dokumentu nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Vaše další komunikace proběhne v součinnosti s třídními učiteli.

Příchod ke škole a pobyt před školou

 • před školou dodržovat odstup 2 metry
 • povinnost zakrytí úst a nosu
 • skupinu žáků si vždy vyzvedne pověřený pedagogický pracovník

Vstup do budovy školy

 • umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • pedagogický pracovník odvede skupinu do třídy, kde dojde i k přezutí, případně odložení svršků
 • ve společných prostorách všichni nosí roušky
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • budou vymezeny prostory, kde se mohou žáci pohybovat

Ve třídě

 • bezprostředně po vstupu do třídy žáci použijí dezinfekční gel na ruce
 • žáci budou sedět v maximálním počtu 15 v jedné třídě
 • každý bude mít k dispozici svou lavici
 • použití roušek při vyučování rozhoduje vyučující

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě obraťte buď mailem zspysely@seznam.cz nebo telefonicky 725 442 574. Děkuji.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

priloha_779698008_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf

 

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci s pandemií koronaviru a uzavřením školy od 11. 3. 2020 jsem o poplatku za využívání školní družiny (dále ŠD) rozhodla takto – dětem, které budou navštěvovat ŠD i v příštím školním roce, se převede poměrná částka za duben, květen a červen do dalšího školního roku, těm, které již v dalším školním roce ŠD využívat nebudou, vrátím příslušnou částku na účet zákonného zástupce. Jedná se především o žáky 5. tříd. Pokud již víte, že příští rok vaše dítě do ŠD již nebude vůbec docházet, můžete mi tuto informaci napsat na zspysely@seznam.cz. Případné další změny dořešíme v září (např. zrušení plánovaného využívání ŠD, stěhování, změna školy apod.). Děkuji za pochopení.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

Uzavření školy - samostudium

Tato rubrika bude průběžně doplňována

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

společnost Nová škola - DUHA, s.r.o. poskytla všem žákům interaktivní učebnice pro domácí použití s platností do 30.9.2020. Licenční certifikáty můžete použít i v případě, že učebnice od Nové školy ve výuce pro daný předmět na naší škole nepoužíváme. Zde je odkaz ke stažení certifikátu, na kterém najdete i návod k instalaci.

Další internetové zdroje pro procvičování učiva:
www.proskoly.cz (Přihlašovací údaje dostaly děti při dotazníkovém šetření Klima školy. Pokud je ztratily nebo je vůbec nedostaly, napište třídnímu učiteli, on vám je pošle v emailu.)

www.onlinecviceni.cz 

https://www.vyukovematerialy.eu/

https://www.skolasnadhledem.cz/ (nakladatelství FRAUS)

https://matikaj.webnode.cz/ (procvičování matematiky a AJ)

https://www.statniprijimacky.cz/ (ostré testy k přijímacímu řízení na SŠ z minulých let i s řešením a klíčem)

https://www.skolaci.com/

http://www.didakta.cz/ (přístupové údaje rozešlou třídní učitelé)

Aktualizováno 15. 3. 2020

Vyučování prostřednictvím obrazovky České televize (od pondělí 16. 3.)

UčíTelka
pořad pro žáky 1. stupně, jeden předmět po jednotlivých ročnících  (každý den od 9.00 hod. na ČT2)

Odpoledka
pásmo vzdělávacích pořadů a dokumentů pro žáky 2. stupně (každý den od 12.00 hod. na ČT2

Škola doma
příprava na přijímací zkoušky pro deváťáky (každé úterý a čtvrtek od 14.00 hod. na ČT1)

Online procvičování dle předmětů


Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. Více ZDE

Sledujte aktuálně na www.mzcr.cz a www.vlada.cz

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

Vážení rodiče, v případě, že chcete čerpat ošetřovné (u dítěte do 13 let) z důvodu zavření školy, kontaktujte mě na tel. čísle 725 442 574 nebo mailem zspysely@seznam.cz a domluvíme se na vydání žádosti o ošetřovné. 

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Aktualizace k 7. 4. 2020 ZDE a ZDE

 


S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1)  vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), určilo v souladu s touto vyhláškou a usnesením vlády č. 89/2020  tato vzdělávací zařízení: 

Mateřská škola “U Kohoutka Sedmipírka” Benešov, Longenova 1719, 256 01 Benešov, ředitelka Taťána Mastná, tel. č. 777 227 747, e-mail: info@mskohoutek.cz

Základní škola a Mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, ředitel Mgr. Svatopluk Česák, tel. č.  733 712 260, e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz 

Určené školy budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

 

Mgr. Ivana Kárová, v. r.

vedoucí OŠKS


S ohledem na množství informací jsme pro Vás vše shrnuli na samostatné stránce.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity a závěrečných zkoušek to pak budou tři týdny. Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 byl přijat vládou i Parlamentem ČR a následně podepsán prezidentem republiky.

Více informací na stránkách MŠMT - ZDE


Naše základní škola se zapojila do pomoci australské fauně postižené požáry zorganizováním dobrovolné sbírky. S tímto nápadem přišla a sbírku zorganizovala paní učitelka Kristina Valterová. Přispěli především žáci a rodiče 2.B, ale také velké množství žáků z ostatních tříd. Celkem se vybralo

4 400,- Kč. Tyto finanční prostředky byly zaslány na účet pražské ZOO, konkrétně na veřejnou sbírku „Pomáháme jim přežít“, určenou pro pomoc australské fauně.

Požáry v Austrálii mají za následek úhyn více jak miliardy zvířat. Některé druhy vzácných zvířat dle odborníků z Australské univerzity dokonce vyhynuly úplně, nebo jejich vyhynutí hrozí, protože požáry zpustošily více než 80 procent jedinečných ekosystémů, v nichž se vyskytuje nejméně 49 druhů ohrožených živočichů (např. pagekon, paropucha atd.)

Zvířata, která přežila, přišla o své přirozené prostředí, o potravu, některá čeká doživotní azyl v záchranných stanicích, nebo v zoologických zahradách (např. klokánek dlouhoprstý, koala medvídkovitý, ptakopysk podivný).

Jsou druhy zvířat, které můžeme vidět v dnešní době už pouze v zoologických zahradách a nikdo jistě nechceme, aby jich bylo ještě více, proto jsme rádi, že jsme mohli pomoci alespoň tímto způsobem zraněným živočichům a ohroženým druhům, které jsou na pokraji vymření.