Školská rada

2020


Zápis z jednání školské rady

ZŠ T.G.M. Pyšely
konaného dne 9. L 2020 od 17:15 hodin
v ředitelně ZŠ T.G.M. Pyšely

Přítomní členové:

 • Za zákonné zástupce žáků: Barbora Řeháková, Lukáš Zajíček
 • Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Křížová, Mgr. Jitka Bartošová
 • Za město Pyšely: Miroslava Kocourková, Mgr. David Vaculík

Omluveni: nikdo

Ostatní přítomní: Mgr. lva Niklesová, ředitelka školy

Jednání školské rady bylo řádně svoláno předsedou Lukášem Zajíčkem. Školská rada se sešla v plném počtu šesti členů a její jednání bylo zahájeno v 17:15 hodin. Bylo konstatováno, že školská rada (dále jen ŠR) se sešla v usnášeníschopném stavu.

Program jednání:

 1. Schválení jednacího řádu
 2. Schválení programu jednání
 3. Souhlas s přítomností hostů
 4. Volba zapisovatele jednání a ověřovatele
 5. Informace ředitelky školy
 6. Podněty rodičů
 7. Různé
 8. Závěr

 1. Nový jednací řád školské rady byl schválen všemi členy ŠR.

 2. Program jednání ŠR byl po doplnění schválen všemi členy ŠR.

 3. Jediným hostem jednání byla ředitelka ZŠ Mgr. lva Niklesová, která byla pozvána předsedou ŠR. Všichni členové ŠR souhlasili s přítomností ředitelky ZŠ.

 4. Zapisovatelem jednání byl navržen David Vaculík, který nominaci přijal. Ověřovatelkou zápisu navržena Miroslava Kocourková, která nominaci přijala. Jiné návrhy nebyly. Pro návrhy hlasovalo 6 členů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

 5. Ředitelkou školy byla ŠR informována o nové posile v učitelském sboru a dalších plánech na rozvoji učitelského sboru. Členové ŠR vzali informace ředitelky ZŠ na vědomí.

 6. Předseda ŠR Lukáš Zajíček přednesl podněty a pochvaly rodičů, které mu byly od posledního listopadového jednání ŠR doručeny. Byly projednány personální otázky školy a otázky dalšího rozvoje školy. Tento bod byl široce diskutován všemi členy ŠR. Ředitelka školy přislíbila aktivní řešení stanovených úkolů v těsné kooperaci se školskou radou a ostatními pedagogickými pracovníky. Na základě přednesených podnětů bude v jedné ze tříd svolána ředitelkou školy schůzka mezi třídní učitelkou a rodiči.

 7. Bod Různé byl účastníky jednání prohlášen za vyčerpaný v předchozích bodech.

 8. Po projednání všech bodů programu bylo jednání školské rady v 18:50 hodin prohlášeno za ukončené.


Přílohou tohoto zápisu je prezenční listina.

V Pyšelích dne 9. 1. 2020

Zapsal: Mgr. David Vaculík

Jednací řád školské rady

Základní škola T.G.M., Pražská 168, 251 67 Pyšely

Školská rada v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přijala na svém druhém zasedání dne 9. 1. 2020 tento svůj jednací řád.

Čl. I.
Úvodní ustanovení

1.1 Školská rada byla zřízena rozhodnutím zřizovatele.

1.2 Školská rada vykonává svou působnost v rozsahu § 168 školského zákona.

1.3 Tento jednací řád upravuje postup přípravy, svolání, průběh zasedání, způsob rozhodování, volbu předsedy, vyhotovení zápisu, jakož i další otázky související s činností školské rady.

1.4 O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje školská rada v mezích školského zákona hlasováním.

 

Čl. II.
Volba předsedy a místopředsedy

2.1 Předseda školské rady je volen na jejím prvním zasedání z řad všech členů školské rady.

2.2 Návrhy kandidátů na předsedu školské rady předkládají členové školské rady. Po podání návrhu musí kandidát prohlásit, zda kandidaturu přijímá nebo odmítá.

2.3 Volba předsedy probíhá tajně, pokud se všichni členové školské rady nadpoloviční většinou hlasů nerozhodnou pro veřejné hlasování.

2.4 Kandidát je zvolen předsedou školské rady, získá-li v hlasování nadpoloviční většinu hlasů všech členů školské rady.

2.5 Předsedu je možné odvolat na návrh člena školské rady. Předseda je odvolán, pokud pro jeho odvolání hlasuje nadpoloviční většina všech členů školské rady.

2.6 Místopředsedu navrhuje předseda. Pokud navržený člen rady kandidaturu přijme, probíhá volba podle 2.3 a 2.4.

 

Čl. III.
Zasedání

3.1 Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Termíny zasedání školská rada stanoví s ohledem na svou působnost stanovenou školským zákonem.

3.2 Zasedání školské rady svolává její předseda, případně místopředseda, elektronickou formou, a to nejméně 7 kalendářních dní před jejím plánovaným zasedáním. Spolu s pozvánkou jsou zaslány návrh programu zasedání a dostupné materiály pro jednání.

3.3 Požádá-li o svolání školské rady alespoň 1/3 jejích členů, je předseda povinen jednání svolat nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti. Nesvolá-li jednání předseda školské rady, učiní tak neprodleně místopředseda, případně ředitel školy.

3.4 Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, školské rady, ředitele školy a zřizovatele školy.

3.5 V úvodu zasedání školská rada vždy projedná:

- kontrolu plnění úkolů

- informace jednotlivých členů školské rady

- informace ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady.

3.6 Po zahájení zasedání školské rady je každý člen oprávněn navrhnout doplnění programu. Pokud se členové školské rady nedohodnou na zařazení dalšího bodu programu, rozhodnou o návrhu hlasováním.

3.7 Zasedání školské rady řídí její předseda nebo jím pověřený člen školské rady.

3.8 Zasedání školské rady je neveřejné. Členové školské rady se mohou prostou většinou dohodnout na přizvání jiných osob. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

3.9 Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který mu vymezuje školský zákon.

 

Čl. IV.
Hlasování

4.1 O projednávaných záležitostech rozhoduje školská rada hlasováním svých členů formou usnesení. V urgentních případech je možné, po odsouhlasení všemi členy školské rady, rozhodovat formou per rollam.

4.2 Školská rada je usnášení schopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. O účasti na zasedání pověřený člen školské rady pořídí prezenční listinu s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

4.3 Hlasování člena při zasedání školské rady je nezastupitelné.

4.4 Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků a při volbě předsedy. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4.5 Usnesení školské rady se vyhotovuje písemně a je součástí zápisu ze zasedání.

4.6 Člen školské rady, u kterého nastal střet zájmů, je povinen tuto okolnost sdělit ostatním členům před projednáváním dané věci. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení člena z projednávání a rozhodování o dané záležitosti, rozhodnou ostatní členové hlasováním.

 

Čl. V.
Zápis ze zasedání

5.1 O průběhu zasedání školské rady se provádí písemný zápis. Zápis včetně usnesení vyhotovuje pověřený člen školské rady (zapisovatel).

5.2 Součástí zápisu je prezenční listina osob přítomných na schůzi školské rady.

5.3 V zápise o průběhu zasedání školské rady se uvádí:

- den a místo zasedání

- schválený program

- průběh a výsledek hlasování k jednotlivým bodů

- různé připomínky a návrhy, příp. úkoly s uvedením zodpovědné osoby a termínu plnění

datum vyhotovení

- podpis předsedy a pověřeného člena školské rady.

5.4 Zápis obdrží všichni členové školské rady a ředitel školy.

 

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 9. 1. 2020.

 

 

Za školskou radu:

 

_____________________ 

Předseda

_____________________

Člen

jednací řád 9-1-2020.pdf

 

2019


Zápis z ustavujícího jednání školské rady

ZŠ T.G.M. Pyšely
konaného dne 13. 11. 2019 od 17:30 hodin
v ředitelně ZŠ T.G.M. Pyšely.

Přítomní členové:

 • Za zákonné zástupce žáků: Barbora Řeháková, Lukáš Zajíček
 • Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Křížová, Mgr. Jitka Bartošová
 • Za město Pyšely: Miroslava Kocourková, Mgr. David Vaculík

Omluveni: nikdo

Ostatní přítomní: Mgr. lva Niklesová

Jednání školské rady bylo řádně svoláno ředitelkou ZŠ Pyšely Mgr. Ivou Niklesovou. Školská rada se sešla v plném počtu šesti členů a její jednání bylo zahájeno ředitelkou ZŠ v 17:30. Bylo konstatováno, že školská rada (dále jen ŠR) se sešla v usnášeníschopném stavu.

Program jednání:

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba zapisovatele jednání
 3. Volba předsedy ŠR
 4. Schválení nového jednacího řádu
 5. Projednání rozpočtu ZŠ na rok 2020 a střednědobého rozpočtu na roky 2021 a 2022
 6. Usnesení
 7. Závěr

 1. Navržený program byl schválen bez doplnění všemi členy ŠR.

 2. Zapisovatelem jednání byl navržen David Vaculík, který nominaci přijal. Jiné návrhy nebyly. Pro návrh hlasovalo 6 členů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

 3. Jediným kandidátem na místo předsedy ŠR byl navržen Lukáš Zajíček. Po krátkém představení kandidáta a jeho vizi o dalším směřování ŠR bylo přistoupeno k volbě. V tomto okamžiku upozornil David Vaculík na neexistenci úpravy volebního systému předsedy ŠR
  v jednacím řádu účinném od 27. září 2005, kterým se toto zasedání řídilo. Po krátké diskusi o řešení takové situace a vhodném volebním systému se všichni členové usnesli, že pro toto jednání navrhují schválit ad hoc volební systém veřejné volby, kde rozhodujícím kvorem pro zvolení je absolutní většina přítomných. Po ujasnění a schválení takového volebního systému bylo přistoupeno k volbě. Pro navrženého kandidáta bylo pro 5 členů, 1 se zdržel. Lukáš Zajíček byl zvolen předsedou ŠR.

 4. Ředitelkou školy byl předložen upravený jednací řád ŠR, který vyjma několika úprav kvůli nové legislativě odpovídal účinnému jednacímu řádu z roku 2005. Vzhledem k tomu, že tento návrh jednacího řádu ŠR neupravoval volbu předsedy a místopředsedy a náležitosti vedení jednání a zápisu z jednání, bylo rozhodnuto o odročení schválení nového jednacího řádu na příští schůzi ŠR. Sestavením nového jednacího řádu byl školskou radou pověřen David Vaculík.

 5. Ředitelkou školy byl předložen k projednání návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého rozpočtu na roky 2021 a 2022. Členové ŠR návrh rozpočtu projednali a bez připomínek doporučili ke schválení.

 6. Usnesení: ,,Školská rada ZŠ T.G.M. Pyšely schvaluje program jednání ve znění, v jakém je uveden v zápisu z jednání školské rady. Školská rada volí zapisovatelem jednání pana Mgr. Davida Vaculíka. Členové školské rady volí jejím předsedou pana Lukáše Zajíčka. Členové školské rady odročují schválení jednacího řádu školské rady na její další jednání a pověřují předložením nového návrhu jednacího řádu pana Mgr. Davida Vaculíka. Členové školské rady doporučují návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého rozpočtu na roky 2021 a 2022 ke schválení v předložené verzi." Pro 6, zdržel se nikdo, proti nikdo.

 7. Po projednání všech bodů programu bylo ustavující jednání školské rady v 18:20 hodin prohlášeno za ukončené.


Zapsal: Mgr. David Vaculík


Školská rada při ZŠ T. G. Masaryka Pyšely má 6 členů.

Za město Pyšely:
Miroslava Kocourková
Mgr. David Vaculík

Za pedagogy:
Mgr. Jitka Bartošová
Mgr. Jana Křížová

Za zákonné zástupce žáků:
Barbora Řeháková
Lukáš Zajíček


Zde jsou kandidáti na člena školské rady za zákonné zástupce žáků:

 1. Barbora Řeháková
 2. Lukáš Zajíček

Co o sobě kandidáti napsali:

Barbora Řeháková
Jmenuji se Barbora Řeháková, je mi 38 let. Vystudovala jsem Obchodní Akademii v Praze. V současné době pracuji jako účetní. S rodinou žiji v Pyšelích. Mladší dcera navštěvuje místní základní školu, kde je spokojená.

V případě zvolení bych se ráda zaměřila na komunikaci mezi školou a rodiči, aby byli rodiče informováni o záměrech školy a zároveň aby měla škola zpětnou vazbu od rodičů.


Lukáš Zajíček
Jmenuji se Lukáš Zajíček, je mi 43 let, jsem ženatý za místní rodačku Barboru Podroužkovou, máme syna (8) a dceru (11). Obě naše děti navštěvují pyšelskou školu. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu v Praze a ještě střední odbornou školu umělecko-řemeslnou v Praze. Jsem majitelem firmy RepasAntik s.r.o., která se věnuje restaurování památek.

Ve svém volném čase se věnuji včelaření a v letech 2008 - 2018 jsem působil ve funkci jednatele místního včelařského spolku.

Případným zvolením do školské rady bych chtěl získat možnost pozitivně ovlivňovat dění ve škole. V Pyšelích bydlím 12 let a mám zde vytvořené sociální vazby, díky jimž mohu bezproblémově komunikovat s rodiči a školské radě tak tlumočit jejich podněty. Jsem přesvědčen, že výchova a vzdělání našich dětí je celospolečenskou prioritou a kvalita výuky a výchovy by měla být cílem nás všech, rodičů, učitelů i vedení školy. K tomu chci přispět svou přítomností ve školské radě.


Základní škola T. G. Masaryka

Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323 647 185, E-mail: zspysely@zspysely.cz
Pyšely dne 26. 9. 2019


VÁŽENÍ RODIČE A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ,
VE ČTVRTEK 7. LISTOPADU 2019
SE KONAJÍ ŘÁDNÉ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.


Každý z Vás může kandidovat nebo se zúčastnit alespoň svým hlasem.

V těchto volbách rodiče či zákonní zástupci žáků zvolí dva své zástupce do školské rady. Děkuji všem členům školské rady za dosavadní kvalitní spolupráci. Je možné, že někteří budou chtít pokračovat a budou kandidovat v těchto volbách.

Kandidovat může kterýkoliv rodič nebo zákonný zástupce žáka naší školy a svým zvolením může ovlivňovat dění na škole, kde Vaše dítě nebo děti studují.

 • Od pátku 4. října 2019 bude otevřena kandidátní listina, která bude uzavřena 15 dní před konáním voleb do ŠR, tj. 22. října 2019
 • Vaše kandidatury zasílejte, prosím, na mailovou adresu mmlinhartovi@seznam.cz
 • Samotná volba proběhne v rámci třídních schůzek ve čtvrtek 7. listopadu 2019

Bližší informace včetně kandidátů do ŠR budou zveřejněny po 22. říjnu 2019.

 

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

2018


Zápis ze schůze Školské rady

Základní školy T.G.Masaryka, Pyšely
konané dne 19. prosince 2018

Přítomni: Dana Drábová (předsedkyně), Barbora Řeháková, Jana Křížová, Jitka Bartošová, Miroslava Kocourková, Martin Láska

Hosté: Iva Niklesová (ředitelka školy)

Program:

 1. Úvod: Představení se nové členky školské rady, paní Barbory Řehákové
 2. Podpis schválené Výroční zprávy školy za rok 2017/2018
 3. Projednání Inspekční zprávy České školní inspekce
 4. Různé

 1. Úvodní slovo a přivítání členů školské rady přednesla Ing. Dana Drábová jako předsedkyně školské rady.
  V úvodu byla přivítána nová členka Školské rady paní Barbora Řeháková, která byla zvolena do školské rady za zákonné zástupce žáků. V doplňujících volbách konaných 8. listopadu získala 98 hlasů z celkových 150 odevzdaných hlasů. Paní Barbora Řeháková se představila a krátce seznámila ostatní s prioritami práce ve Školské radě.
   

 2. Členové školské rady připojili chybějící podpisy k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2017/2018, která byla schválena bez připomínek per rollam v říjnu 2018.
   

 3. Paní ředitelka Iva Niklesová seznámila členy Školské rady se závěry Inspekční zprávy z května 2018. Závěrečná zpráva pozitivně hodnotí vývoj od poslední Inspekce konané ve školním roce 2011/2012, shrnuje aktuální silné stránky, ale také poukazuje na příležitosti ke zlepšení.  Paní ředitelka dále informovala o nápravných procedurách pro zlepšení. (Strategie rozvoje ŠD, plnění spotřebního koše školní jídelny, využívání didaktické techniky, hospitační činnost a další). Celá inspekční zpráva je k nahlédnutí na webu školy.
   

 4. Paní učitelka Jana Křížová obeznámila ŠR o záměru uspořádat v rámci zkvalitnění výuky anglického jazyka výlet do Anglie.  Výlet je plánovaný na květen 2019 a bude koncipovaný jako zájezd s výukou angličtiny cca pro 15 dětí z 9. a 8. třídy.  Paní učitelka informovala o vysokých finančních nákladech na tento výlet (cca 13 tis. Kč na osobu) o požádala ŠR o pomoc při získávání finančních prostředků od sponzorů, zřizovatele či dalších subjektů. D. Drábová navrhla postup spočívající v podání žádosti o finanční podporu na zřizovatele, resp. zastupitelstvo města. Také informovala o dalších možnostech jako například požádat o příspěvek Středočeský kraj.

  Paní ředitelka informovala o drobném majetku, který se po rekonstrukci Školy stal nepotřebným (velké magnetické tabule, …). Tyto pomůcky zůstanou v majetku školy a budou nabídnuty městskému úřadu či hasičům k využití.


Další zasedání Školské rady je plánované na jaro 2019

Zapsal: Martin Láska


Výsledky doplňujících voleb 8. 11. 2018

Za rodiče a zákonné zástupce žáků byla zvolena do školské rady na období do řádných voleb v roce 2019 paní Barbora Řeháková s počtem 98 hlasů.

Kandidát Ing. Mgr. Jakub Mareš získal 52 hlasů.


Přípravný výbor


Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

doplňující volby do školské rady budou probíhat v době třídních schůzek a konzultací v období od 5. 11. 2018 do 8. 11. 2018. Do zapečetěné urny ve vstupní zóně školy - v prostoru před šatnami - budete moci vhodit volební lístek, na kterém křížkem označíte voleného kandidáta v okénku před jménem. Volební lístky budou k dispozici jak v místě volby, tak ke stažení níže. Ve čtvrtek 8. 11. 2018 v 17 hodin dojde k ukončení volby a přípravný výbor provede sečtení hlasů. Výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách školy ještě týž den.

volebni-listek-do-sr-2018.pdf

 

Zde jsou kandidáti na člena školské rady za zákonné zástupce žáků:

 1. Barbora Řeháková
 2. Ing. Mgr. Jakub Mareš

Co o sobě kandidáti napsali:

Barbora Řeháková
Jmenuji se Barbora Řeháková, je mi 37 let. Vystudovala jsem Obchodní Akademii v Praze. V současné době se věnuji administrativě ve firmě, kterou s manželem vlastníme. S rodinou žiji v Pyšelích. Obě dcery navštěvují místní základní školu, kde jsou velmi spokojené.

V případě zvolení bych se ráda zaměřila na komunikaci mezi školou a rodiči, aby byli rodiče informováni o záměrech školy a zároveň aby měla škola zpětnou vazbu od rodičů.


Ing. Mgr. Jakub Mareš
Jmenuji se Jakub Mareš. V současné době pracuji pro Nadaci České spořitelny (NČS), jejímž cílem je pomáhat zlepšovat vzdělávání na českých školách. NČS podporuje například rozvoj výuky Hejného matematiky prostřednictvím organizace H-Mat nebo projekt Elixír do škol zaměřený na interaktivní výuku fyziky. (Současná pracovní pozice ještě není součástí přiloženého CV).

V oblasti školství mě zajímá především obsahová stránka toho, co a jak se děti ve škole mají učit, aby obstály v současné době – tedy jak v procesu vzdělávání a výchovy správně nakombinovat znalosti, dovednosti, ale také hodnoty.

Hlavní motivací pro kandidaturu do školské rady jsou pro mě naše dvě malé děti (4 a 6 let). V profesní sféře, kde se já i moje žena pohybujeme, jsme měli možnost seznámit se s mnoha školami a projekty, které velmi dobře reagují na aktuální poptávku rodičů i zaměstnavatelů po obsahu a formě vzdělávání. Mnohé nám přišly inspirativní, ale rozhodli jsme se, že se je pokusíme zprostředkovat místní škole místo toho, abychom se za nimi vydali mimo katastr bydliště. Protože Pyšely jsou náš domov, a my chceme, aby naše děti chodily do školy v místě bydliště a měly tu kamarády a sociální vazby. 

Školská rada je, podle mého názoru, ta pravá platforma, ze které jako rodiče můžeme přispět ke kvalitnímu vzdělávání nejen našich dětí, ale i ostatních malých Pyšeláků. Rád nabízím své nabyté zkušenosti, energii i část volného času společnému úsilí k rozvoji Základní školy T.G. Masaryka. Školy, která má velkou tradici a vzhledem k růstu Pyšel i poslání a potenciál zaujmout významnou pozici mezi školami v regionu.

V San Franciscu, 23.10 2018

Ing. Mgr. Jakub Mareš

cv_jakub_mares_2017_12.pdf

 


VÁŽENÍ RODIČE A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ,

VE ČTVRTEK 8. LISTOPADU 2018 SE KONAJÍ

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.

 

Každý z Vás může kandidovat nebo se zúčastnit alespoň svým hlasem.

V těchto volbách rodiče či zákonní zástupci žáků zvolí jednoho svého zástupce do školské rady. Paní Lucii Zaradičkové končí působení ve školské radě, protože její dcera již není žákyní naší základní školy, ale studuje na střední škole. Touto cestou paní Zaradičkové děkuji za dlouholetou kvalitní spolupráci.

Kandidovat může kterýkoliv rodič nebo zákonný zástupce žáka 1. nebo 2. stupně naší školy a svým zvolením může ovlivňovat dění na škole, kde Vaše dítě nebo děti studují.

 • Od pátku 5. října 2018 bude otevřena kandidátní listina, která bude uzavřena 15 dní před konáním voleb do ŠR, tj. 23. října 2018
 • Vaše kandidatury zasílejte, prosím, na mailovou adresu mmlinhartovi@seznam.cz
 • Samotná volba proběhne v rámci třídních schůzek ve čtvrtek 8. listopadu  2018

Bližší informace včetně kandidátů do ŠR budou zveřejněny po 23. říjnu 2018.


Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy


Zápis ze zasedání školské rady

konané dne 31. května 2018

Přítomni: Dana Drábová, Jitka Bartošová, Miroslava Kocourková, Jana Křížová, Lucie Zaradičková

Omluveni: Martin Láska, Iva Niklesová

Program:

 1. školní řád
 2. kázeňské přestupky
 3. využití školního hřiště
 4. organizační řád družiny

Úvodní slovo a přivítání členů školské rady přednesla ing. Dana Drábová jako předsedkyně školské rady.

 1. Nové znění školního řádu bylo odhlasováno per rollam a v rámci zasedání školské rady bylo všemi zúčastněnými podepsáno.

 2. Ve škole se objevily prvky vandalismu, rozkopnutí dveří u WC na 1. i 2. stupni. Tyto přestupky jsou projednávány s rodiči. Atmosféra ve škole se jinak velmi zlepšila ve všech třídách na obou stupních.

 3. Školní hřiště je prioritně využíváno pro hodiny tělesné výchovy pro oba stupně. Pokud se vyučující pedagog rozhodne zvolit jiné prostředí, např. běh v parku nebo  v oboře, je hřiště k dispozici pro školní družinu.

 4. Od září 2018 by měl vstoupit v platnost nový řád pro školní družinu z hlediska bezpečnosti žáků a odpovědnosti školy. Na jeho přípravě se bude pracovat během měsíce června 2018.


Zapsala: Lucie Zaradičková

2017


Zápis ze zasedání školské rady

konané dne 9.listopadu 2017

Přítomni: Dana Drábová, Jitka Bartošová, Miroslava Kocourková, Jana Křížová, Martin Láska,  Lucie Zaradičková, Iva Niklesová jako host

Program:

 1. schválení Výroční zprávy školy za rok 2016/2017
 2. zpráva ředitelky školy Mgr. Niklesové o průběhu přesunu provozu školy do nově zrekonstruovaných prostor
 3. návrh na zvážení podání žádosti o dotaci na „Oranžovou učebnu“ z programu ČEZ
 4. způsob úhrady plateb za školní obědy

Úvodní slovo a přivítání členů školské rady přednesla ing. Dana Drábová jako předsedkyně školské rady.

 1. Výroční zpráva školy za rok 2016/2017 byla schválena per rollam 2.10. 2017. Nebyly vzneseny žádné námitky.

 2. Paní ředitelka Iva Niklesová informovala o  konečném přesunu základní školy z provizorní budovy Glacioly do nově zrekonstruovaných a rozšířených prostor. Den otevřených dveří se bude konat 20. listopadu 2017 od 13 – 18 hodin.

 3. Vzhledem k dovybavení odborných učeben navrhla ing. Drábová zvážení podat žádost o dotaci v rámci programu „Oranžová učebna“.

 4. Ing. Láska požádal paní ředitelku Niklesovou, aby ve spolupráci s vedoucí školní jídelny paní Ivou Pěknou, zvážila nové způsoby plateb za obědy žáků školy. Především by preferoval způsob inkasa. Věc bude projednána a dána rodičům na vědomí.

Zapsala: Lucie Zaradičková

Zápis ze zasedání školské rady
konané dne 11. dubna 2017

Přítomni: Dana Drábová, Jitka Bartošová, Miroslava Kocourková, Jana Křížová, Martin Láska,  Lucie Zaradičková, Iva Niklesová jako host

Program:

 1. zpráva ředitelky školy Mgr. Niklesové o průběhy rekonstrukce základní školy
 2. projednání případné žádosti o dotaci týkající se programu primární prevence
 3. problematika nedostatku pedagogů odborných předmětů na 2. stupni ZŠ
 4. řešení chování některých žáků 2. stupně ZŠ

Úvodní slovo a přivítání členů školské rady přednesla ing. Dana Drábová jako předsedkyně školské rady.

 1. Paní ředitelka seznámila členy školské rady o průběhu rekonstrukce. Během letošní stavebně nepříznivé zimy bylo nuceno změnit harmonogram plánovaných prací. Venkovní práce byly přesunuty do interiérů. V současnosti se provádějí práce na zateplení fasády a zároveň pokračují práce uvnitř budovy. Průběh rekonstrukce je možné sledovat na stránkách školy, kam je průběžně umisťována aktuální fotodokumentace.

  Ukončení školního roku 2016/2017 by mělo proběhnout dle plánu. Případné odložení začátku školního roku 2017/2018 bude v co nejdřívějším termínu oznámeno rodičům na školním webu a zároveň rodiče obdrží tuto informaci na své mailové adresy, které předali třídním učitelům.
   

 2. Mgr. Bartošová předložila školské radě zpracovanou žádost o poskytnutí dotace na primární prevenci v rámci 1. i 2. stupně ve výši 46.200,- Kč s 20% spoluúčastí zřizovatele ZŠ. Podání žádosti bylo školskou radou doporučeno.
   
   
 3. Ředitelka školy seznámila školskou radu s problematikou obsazení postů pedagogů pro odborné předměty na 2. stupni. Problém je celooblastní. Poptávka probíhá přes příslušné servery a inzerci v příslušných periodikách a tiskovinách.
   
   
 4. Problematika chování některých žáků 2. stupně, tím vytvořené klima v některých třídách, se důrazně řeší se zákonnými zástupci žáků. Je požadováno jejich vyjádření k nastalé situaci a razantní způsob řešení a sjednání nápravy.


Zapsala: Lucie Zaradičková

2016

Zápis ze zasedání školské rady
dne 22. listopadu 2016

Přítomni: Dana Drábová, Jitka Bartošová, Miroslava Kocourková, Jana Křížová, Martin Láska,  Lucie Zaradičková, Iva Niklesová jako předsedající

Program:

 1. podepsání Výroční zprávy o činnosti školy za loňský školní rok
 2. volba zapisujícího
 3. volba předsedy školské rady
 4. různé

 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 byla schválena per rollam a v rámci zasedání školské rady došlo k jejímu podpisu.
 2. Zapisovatelem byla zvolena Lucie Zaradičková.
 3. Novým předsedou školské rady byla všemi hlasy přítomných zvolena paní Dana Drábová.
 4. při nepřízni počasí mohou děti čekající na autobusové spojení po skončení vyučování strávit čas v prostorách školy
  paní učitelka Jana Křížová provede dotazníkové šetření ohledně zájmu rodičů o týdenní výlet žáků II. stupně do Anglie v rámci zkvalitnění výuky anglického jazyka
  potvrzení harmonogramu stavebních prací na budově základní školy a její znovuotevření 4. září 2017

Zapsala: Lucie Zaradičková


Na základě řádných voleb do školské rady dne 8. 11. 2016 za zákonné zástupce žáků a za pedagogy je složení školské rady při Základní škole T. G. Masaryka, Pyšely, včetně jmenovaných členů zřizovatelem následující:

 • za zákonné zástupce žáků:
  • Lucie Zaradičková
  • Ing. Martin Láska

 • za pedagogy:
  • Mgr. Jitka Bartošová
  • Mgr. Jana Křížová

 • za zřizovatele:
  • Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c.
  • Mirka Kocourková

 

2015

2014

Základní škola T.G.Masaryka
Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67,  tel.: 323 647 185, E-mail: zspysely@zspysely.cz
Pyšely dne 10. 9. 2014


VÁŽENÍ RODIČE, 
13. LISTOPADU 2014 SE KONAJÍ 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.

Každý z Vás může kandidovat nebo se zúčastnit alespoň svým hlasem.
V těchto volbách rodiče či zákonní zástupci žáků volí jednoho svého zástupce do školské rady.
Kandidovat může kterýkoliv rodič nebo zákonný zástupce žáka 1. nebo 2. stupně naší školy a svým zvolením může ovlivňovat dění na škole, kde Vaše dítě nebo děti studují.

 • Od pátku 12. září 2014 bude otevřena kandidátní listina, která bude uzavřena 30 dní před konáním voleb do ŠR, tj. 13. října 2014
 • Vaše kandidatury zasílejte, prosím, na mailovou adresu srpysely@seznam.cz
 • Samotná volba proběhne v rámci třídních schůzek ve čtvrtek 13. listopadu  2014


Vaše případné dotazy rádi zodpovědí:
Ing. Martin Láska, člen školské rady, tel.: 737 283 196, martin@laskovi.cz
Mgr. Lucie Zaradičková, členka školské rady, tel.: 602275883, hudsonservice@seznam.cz

Z Á P I S
ze schůze Školské rady Základní školy T.G.Masaryka, Pyšely
dne 12.12.2013

Přítomni: Jitka Bartošová, Dana Drábová, Martin Láska, Petr Walder, Lucie Zaradičková

Omluvena: Jana Křížová

Host: Iva Niklesová, ředitelka školy


Navržený program schůze:

 1. Představení se nového člena školské rady, p. Martin Láska
 2. Volba předsedy ŠR
 3. Podněty rodičů / zájem o informace:
  • organizace třídních schůzek
  • kapacita školy pro další školní rok(y) 

 

 

Představení se nového člena školské rady
V úvodu schůze byl přivítán nový člen ŠR, Martin Láska, který byl v doplňujících volbách do ŠR zvolen 70 hlasy z celkového počtu 121 odevzdaných hlasů. M. Láska nastínil priority svého působení v ŠR: prosazování zájmu rodičů a zákonných zástupců dětí pyšelské školy, dále pokračování rekonstrukce školy, sjednocení a modernizace učebních programů, kvalitní vybavení školy.

Volba předsedy ŠR
Z důvodu ukončení činnosti K.Křížové po 3 letém funkčním období bylo přistoupeno k volbě nového předsedy školské rady, P. Walder navrhoval zvolit M. Lásku jakožto osobu zvolenou do ŠR rodiči dětí. Pro návrh pouze 2 hlasy (P. Walder, M. Láska), M. Láska nezvolen.

Návrh na zvolení D. Drábové předsedkyní ŠR: Pro návrh: J. Bartošová, D. Drábová, L. Zaradičková, (započítán také hlas J. Křížové, která vyjádřila svou volbu emailem). D. Drábová byla zvolena 4 hlasy předsedkyní ŠR.


Podněty rodičů
Organizace třídních schůzek – z diskuze vyplynuly závěry: žádné velké změny, obvyklý čas třídních schůzek se nebude měnit, je odzkoušeno, že pozdější hodina způsobila spíše menší účast, možnost sjednání individuálních konzultací. Dojde pouze k mírnému posunu času mezi třídními schůzkami na prvním a druhém stupni, což bude lepší pro rodiče, kteří mají děti na obou stupních.

Byla diskutována kapacita školy pro další roky – ve školním roce 2014/2015 se počítá se 2 třídami prvňáčků, kapacitně je tento školní rok ještě zajištěn. Rodiče by uvítali jakékoliv informace o personálním obsazení prvních tříd. Školní rok 2015/2016 již bude problém v případě, že budou opět 2 první třídy. Tuto situaci bude řešit zřizovatel. V současné době připadají v úvahu dvě řešení. 1) zajištění dodatečných prostor (nejsou prostředky) 2) „směnný“ provoz ve škole (krajní varianta).


Příští termín schůze: jaro 2014


Zapsal:  P. Walder

2013

Zaječice, 25. listopadu 2013

Vážení rodiče,

Dovolte, abych Vám předem poděkoval za účast ve volbách do školské rady. Velké díky pak těm, kteří podporovali mou kandidaturu a všem, kteří mi dali minulý týden svůj hlas. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat členům Volební komise, kteří se postarali o přípravu a hladký průběh těchto doplňkových voleb do Školské rady.

Již začátkem prosince je svolaná první povolební schůze Školské Rady. Na této schůzi představím svou vizi práce ve školské radě, tak jak jsem ji prezentoval při své kandidatuře. Na základě zpětné vazby vás rodičů vnímám tyto priority: 1. pokračování rekonstrukce školy, 1. sjednocení a modernizaci učebních programů a 1. kvalitní vybavení školy. Pro rodiče budoucích školáků pak je prioritou dostatečná kapacita pyšelské školy a kvalitní personál. Věřím, že ve spolupráci s ostatními členy rady, ředitelkou školy i obcí se nám podaří tyto body zdárně prosadit a vyřešit.

Mezi hlavní poslání školské rady patří prosazování zájmu rodičů a zákonných zástupců žáků Pyšelské školy. Neváhejte se tedy na mě kdykoliv obracet s vašimi podněty a připomínkami. Zastihnete mě na emailu martin@laskovi.cz nebo na telefonním čísle 737 283 196. Mým závazkem je naopak Vás informovat o chodu školy a činnosti rady, vznášet Vaše náměty a připomínky a řešit vzniklé problémy.

S pozdravem a přáním krásného podzimu

Martin Láska

PS: Pokud jsem Vás již neoslovil e-mailem a máte zájem o pravidelné informace o dění v rámci školské rady, pošlete mi prosím vaši emailovou adresu. Pokud naopak nadále nechcete dostávat tyto zprávy, také mi prosím napište.

Z Á P I S
ze schůze Školské rady Základní školy TGM v Pyšelích
ze dne 12. září 2013

Přítomni:
Jitka Bartošová, Jana Křížová, Lucie Zaradičková

Nepřítomni:
Dana Drábová, Klára Křížová, Petr Walder

Host:
Iva Niklesová, ředitelka školy

Program schůze:

 1. Kontrola plnění úkolů dle zápisu ze schůze ŠR ze dne 11.4.2013
 2. Odsouhlasení a podpis ŠVP a Výroční zprávy za minulý školní rok
 3. Organizace a harmonogram podzimních voleb do ŠR
 4. Informace ředitelky školy ohledně částečné rekonstrukce ZŠ a výhled do budoucna


Kontrola plnění úkolů dle zápisu ze schůze ŠR ze dne 11.4.2013
Ze zápisu ze schůze ŠR nevyplývají žádná plnění úkolů.
Otázka podnětů rodičů: děti nebudou dostávat žádné komerční aktivity nebo materiály domů.

Odsouhlasení a podpis ŠVP a Výroční zprávy za školní rok 2012/1013
Příslušné materiály byly podepsány všemi přítomnými. Nepřítomní členové ŠR přislíbili podpis individuálně u ředitelky školy na základě předchozího odsouhlasení obou materiálů.

Organizace a harmonogram podzimních voleb do ŠR
13. září 2013 byla otevřena kandidátka a rodiče byli o možnosti kandidovat do ŠR informováni letáčkem předaným na třídních schůzkách jednotlivými třídními učiteli, zasláním na mailové adresy a vyvěšením výzvy na webových stránkách školy.
Své kandidátky mohou rodiče nebo zákonní zástupci žáků zasílat na mailovou adresu srpysely@seznam.cz do 14.října 2013. Samotná volba jednoho zástupce rodičů nebo zákonných zástupců žáků 1. a 2. stupně proběhne v rámci třídních schůzek ve čtvrtek 14.listopadu 2013.
Složení volební komise: Štěpánka Bednářová, Klára Gbelcová, Zdena Papučíková.
Dva zástupci učitelského sboru budou voleni v týdnu od 11. do 15.listopadu 2013. Přesný termín kolegům včas upřesní ředitelka školy. Kandidátní listina bude uzavřena 14.října 2013.

Informace ředitelky školy ohledně částečné rekonstrukce ZŠ a výhled do budoucna
Ředitelka školy v krátkosti shrnula průběh rekonstrukce "staré budovy", připravenost tříd a ostatních školních prostor pro nový školní rok, včetně úpravy prostor před zadním vchodem do školní budovy. V rekonstrukci se bude pokračovat buď v rámci přidělení dotace nebo se škola pokusí spolu s MěU zajistit financování vlastními prostředky nebo ze sponzorských darů. Dále paní ředitelka potvrdila termín konání dne otevřených dveří v sobotu 14.září 2013 (vyvěšeno na webu školy), kde si rodiče mohou školu prohlédnout a budou jim zodpovězeny případné dotazy.

Příští termín zasedání: 26.listopadu 2013 od 18 hod.


Zapsala: Lucie Zaradičková

2012

2011

Vážení rodiče,
ráda bych Vám poděkovala za projevenou důvěru ve volbách do školské rady. Pro Vaše dotazy a připomínky jsem Vám kdykoliv k dispozici na telefonním čísle 602275883 nebo mailu hudsonservice@seznam.cz.
Těším se na spolupráci s Vámi.

Lucie Zaradičková

volby-sr.pdf

 

Z Á P I S
ze schůze Školské rady Základní školy T.G.Masaryka, Pyšely
dne 29.9.2011

Přítomni:
Jitka Bartošová
Jana Křížová
Klára Křížová
Petr Walder

Nepřítomni:
Dana Drábová

Hosté:
Iva Niklesová, ředitelka školy

Odsouhlasen program zasedání:

 1. Úvod: Školní řád a výroční zpráva o činnosti školy v 2010/2011, diskuze, schválení
 2. Kontrola plnění úkolů a informace dle zápisu ze schůze ŠR ze dne 29. 3. 2011.
 3. Doplňující volby do školské rady
 4. Školní družina
 5. Skladba učiva přírodopisu v 6. A 7. třídě
 6. Dotazníkové šetření Mapa školy, výsledky, řešení problémových oblastí
 7. Informace o setkání rodičů a učitelů dne 30. 8. 2011, seznámení s návrhy paní ředitelky o dalších společných akcích
 8. EU peníze školám: současný stav, využití prostředků, specifikace spolupráce při výběrových řízeních
 9. Koncepce rozvoje školy 2011-2016
 10. Rekonstrukce školy: žádost o dotaci - aktuální situace, informace obce o možnostech spolufinancování rekonstrukce, vyjasnění rámcového harmonogramu a možného postupu
 11. Závěr: ostatní, diskuze, stanovení termínu následujícího zasedání

 1. Úvod: Školní řád a výroční zpráva o činnosti školy v 2010/2011, diskuze, schválení
  Před zasedáním byly zapracovány paní ředitelkou všechny změny, které požadovali členové rady. Výroční zpráva a školní řád podepsán všemi členy ŠR.

 2. Kontrola plnění úkolů a informace dle zápisu ze schůze ŠR ze dne 29.3.2011.
  Ad bod 3) Paní ředitelka oznámila, že obsadila pozici zástupce ředitele. Novou zástupkyní je Mgr. Linhartová. K. Křížová provedla 5 náhodných ochutnávek obědů ve školní jídelně, s výjimkou 1 jídla, které bylo trochu více slané, vše naprosto OK, jídlo velice chutné. Učitelé nikoho jíst nenutí, každý si požádá o kolik chce, mnohé děti si šly přidat i několikrát.

 3. Doplňující volby do školské rady
  Provedeno shrnutí časového harmonogramu:
  13.9.2011 na třídních schůzkách oznámena možnost kandidatury rodičů, (předcházel email rodičům, info na webu školy)
  14.9.2011 paní ředitelka Niklesová ustanovila přípravný výbor pro zajištění konání voleb (složení Š.Bednářová, K.Holubářová, M.Bergmannová)
  8.10.2011 bude uzavřena kandidátní listina
  dne 8.11.2011 proběhne volba
  Bylo konstatováno, že ke dni zasedání ŠR jsou přihlášeni 2 kandidáti.

 4. Školní družina
  Prostory školní družiny jsou příliš malé pro současný počet dětí, které ji navštěvují, paní zástupkyně ředitelky připravuje systém střídání skupin, dle kroužků. Paní ředitelka sdělila, že v době od 3. 10., kdy začínají již všechny kroužky, bylo zjištěno, že v každém okamžiku nebude v družině více než 30 dětí. S organizací odchodů dětí na obědy a domů pomáhá paní Bergmannová, zaměstnankyně školy. Na dveřích školy byly vyvěšeny časy, kdy si rodiče mohou děti vyzvednout.

 5. Skladba učiva přírodopisu v 6. a 7. třídě
  Dle vysvětlení J. Bartošové současná skladba učiva přírodopisu v 6. a 7. třídě dle ŠVP neodpovídá skladbě učebnic k interaktivním tabulím, které jsou v výuce přírodopisu používány. Paní ředitelka navrhuje úpravu ŠVP dodatkem. Příští rok se chystá aktualizace celého Školního vzdělávacího programu. ŠR souhlasí.

 6. Dotazníkové šetření Mapa školy, výsledky, řešení problémových oblastí
  Na jaře 2011 z podnětu pyšelské školy realizovala společnost SCIO průzkum Mapa školy, objednatelem je škola, předmětem je hodnocení školy ze strany žáků, rodičů i učitelů, s cílem využít závěry pro další zlepšení kvality výuky a pro další rozvoj školy, možnost srovnání s jinými školami, výstupy v květnu 2011 (analytická a souhrnná zpráva je na webu školy), Štěpánka Bednářová a Klára Křížová provedly shrnutí podstatných výsledků pro rodiče a definovaly 4 oblasti ke zlepšení, (výsledky zveřejněny na webu školy i webu KRPŠ při ZŠ Pyšely). ŠR se shodla, že bude dobré jednou ročně průzkum opakovat, s cílem získat časovou řadu a vidět zda dochází ke zlepšení. Z úsporných důvodů a optimalizace vypovídací schopnosti bude navržen interní dotazník, který otestuje problémové oblasti pyšelské školy. Průzkum Mapa školy společnosti SCIO bude zakoupen znovu v delším časovém horizontu.

 7. Informace o setkání rodičů a učitelů dne 30. 8. 2011, seznámení s návrhy paní ředitelky o dalších společných akcích
  Setkání se zúčastnilo 6 rodičů a místo navrhovaných šesti učitelů měl zájem o účast celý učitelský sbor. Rodiče byli seznámeni s požadavky učitelů na součinnost rodičů při domácí přípravě žáků, učitelé se seznámili s požadavky rodičů, setkání hodnoceno jako oboustranně přínosné. K. Křížová definovala setkání jako velice pozitivní z pohledu rodičů žáků, upozornila na jeden zjevný nedostatek: Chybí dlouhodobý jasný plán a cíle vývoje školy, jednotlivé učitelky pracují v rámci své třídy/předmětu dle osnov a svých osobních preferencí (např. komunikace s rodiči), nevnímají školu jako jednotný celek. Potřeba více motivovat učitele, aby více žili pro jednotný cíl školy. Tuto oblast jako problematickou vyhodnotilo i šetření Mapa školy. Zahájena spolupráce učitelů a rodičů. Paní ředitelka navrhla neformální setkání rodičů a učitelů v době kolem vánoc. Na programu budou nepracovní a neformální témata. V příštím roce se uvažuje o obnovení tradice školního plesu.

 8. EU peníze školám: současný stav, využití prostředků, specifikace spolupráce při výběrových řízeních
  Více jak polovina peněz je již na účtu školy, prostředky budou v souladu s žádostí použity na půlené hodiny, programy prevence a zejména na digitální učební materiály a odpovídající výpočetní techniku.

 9. Koncepce rozvoje školy 2011-2016
  Paní ředitelka Niklesová vypracovala materiál Koncepce školy 2011-2016, materiál byl prezentován starostovi obce.

 10. Rekonstrukce školy
  Školská rada i paní ředitelka byli informováni o schůzce K.Křížové a P.Waldera se starostou obce na téma financování a časového harmonogramu akce v případě, že bude dotace na rekonstrukci ze strany ROP přidělena. Na této schůzce starosta sdělil, že ROP osekal maximální možné prostředky na jednotlivé žádosti, maximum částky, která ve výzvě je 60 mil. Kč, max. na jednu žádost je 40 mil. Kč. Obec šla do výzvy s projektem na rekonstrukci za 83 mil. Kč, zjištěno, že žádost je apriori odsouzena k nezdaru, z toho důvodu, že 43 mil. Kč vlastních zdrojů je absolutně nereálné pro obec v blízké době získat. Pokud nebude možné změnit projekt (např. jen rekonstrukci staré budovy, kotelny, rozvodů a oken), bude muset obec dotaci odmítnout. Obec tak promarní další možnost získat peníze z EU. V současné době je vydané ÚR a stavební povolení, s eventuelními změnami by se ztratilo velké množství času, i tak se jeví rekonstrukce během letních prázdnin jako spíše nereálná. Dohodnuta další schůzka K.Křížová, P.Walder, S.Vosický, I. Niklesová. Schůzka proběhne dne 7. 10. a jejím cílem je zahájení spolupráce školy a obce a nalezení alternativního plánu k rekonstrukci školy. Škola by měla definovat své základní požadavky na prostor, obec by měla dle požadavků objednat změnu projektu a výrazně snížit investiční náklady projektu, aby byl projekt realizovatelný.
  K.Křížová poukázala na skutečnost, že existuje smlouva mezi školou a obcí z roku 1995, ve které se „Město Pyšely zavázalo touto smlouvou poskytnout základní škole T. G. Masaryka finanční prostředky na provádění oprav budov, údržbu nemovitostí, jakož i na případné rekonstrukce budov, přičemž základní škola se zavázala zajistit provedení těchto prací“.

 11. Závěr: ostatní, diskuze, stanovení termínu následujícího zasedání
  Předneseny výtky rodičů i učitelů (přerušení výuky, ztráta vyučovací hodiny), že si nepřejí komerční focení žáků, pokud firma přijde s nabídkou na focení žáků, pak jedině se souhlasem přísl. rodiče a po vyučování. Podobně také s komerční literaturou, nedávat žákům domů, pedagogové nejprve posoudí, provedou selekci a doporučení. Literatura pak může být nabídnuta zájemcům ve škole. Děti ji již nebudou nosit domů a pak zpět v případě nezájmu nepoškozenou.
  ŠR se shodla, že celá pracovní doba pana Papučíka bude využita nejen na topení ve škole, ale také na údržbářské práce a drobné opravy.

Další termín schůze školské rady bude okolo 15.1.2012.

Zapsal: Petr Walder

Rodiče žáků ZŠ T. G. Masaryka v Pyšelích

Zaječice, 11. 8. 2011

Vážení rodiče, V březnu tohoto roku odstoupila ze své funkce členky školské rady ZŠ v Pyšelích paní Lenka Černá, která stejně jako já v radě zastupovala zájmy Vás, rodičů dětí základní školy v Pyšelích. Za dobu mé působnosti v radě od listopadu 2010 jsem neměla možnost se s paní Černou seznámit, její zdravotní stav to bohužel nedovoloval, ten byl nakonec také důvodem jejího odstoupení.

Tím Vám chci sdělit, že se uvolnilo místo ve školské radě a chci Vás vyzvat ke kandidatuře. Být členem školské rady znamená možnost spolupodílet se na řízení školy, ovlivňovat její směřování, kontrolovat její hospodaření, spolupracovat na dobré image školy, atd., to vše v zájmu nejen Vašeho, ale i ostatních dětí. Kandidovat může kterýkoliv zákonný zástupce žáka školy, není důležité, zda dítě chodí na 1. či na 2. stupeň. Tímto též vyzývám rodiče dětí, kteří nastupují do 1. třídy právě letos.

Budu velice potěšena spolupracovat s někým, kdo bude schopen získat podporu ostatních rodičů, bude mít možnost obětovat práci pro školu část svého volného času, obohatí nás, radní a všechny ostatní spolupracující osoby, svými dosavadními pracovními a osobními zkušenostmi a bude pohlížet s optimismem do budoucna. Těším se, že budu spolupracovat s někým z Vás na zlepšování prostředí, ve kterém naše děti absolvují základní školní vzdělání. Práce v radě, tedy v době mého působení, kterou mohu posoudit, byla vždy konstruktivní, na profesionální úrovni a má své výsledky.

Během prvních zářijových třídních schůzek budete seznámeni s otevřením kandidátní listiny. Ta bude uzavřena v říjnu, aby v listopadu před druhými třídními schůzkami mohly proběhnout řádné doplňujcící volby do školské rady a rodiče budou mít opět 2, věřím, že plně funkční zástupce v radě.

Informace o činnosti rady najdete zde. Budete-li mít zájem získat více informací o tom, co funkce ve školské radě obnáší, neváhejte mne prosím kontaktovat buď telefonicky: 608 710 333 nebo e-mailem: krizova@ibarch.cz. Zároveň budu velice potěšena Vaši zprávou o Vašem rozhodnutí kandidovat.

S pozdravem,


Ing. Klára Křížová,
předsedkyně školské rady ZŠ T.G. Masaryka, Pyšely


Z Á P I S
ze schůze Školské rady Základní školy T.G.Masaryka, Pyšely
dne 29.3.2011

Přítomni:
Jitka Bartošová
Dana Drábová
Jana Křížová
Klára Křížová
Petr Walder

Nepřítomni:
Lenka Černá

Hosté:
Iva Niklesová, ředitelka školy

 

 1. Úvod: Odstoupení paní Černé ze školské rady, usnesení o nových volbách

  Z důvodu odstoupení paní Lenky Černé ze ŠR ze zdravotních důvodů, bylo dohodnuto, že doplňující volba proběhne v listopadu 2011. Předcházejí kroky:

  Červen 2011 – na třídních schůzkách budou prezentovány předběžné informace rodičům o možnosti kandidatury do ŠR + info na webu školy možno ihned

  Září 2011 – na třídních schůzkách informace o otevření kandidátní listiny,, seznámení s problematikou rodiče žáků 1. třídy, ustanovení přípravného výboru.

  Říjen 2011 – uzavření kandidátní listiny

  Listopad 2011 - před třídními schůzkami – doplňující volby do ŠR


 2. Kontrola plnění úkolů a informace dle zápisu ze schůze ŠR ze dne 11.1.2011.

  výtky některých rodičů na kvalitu výuky Aj vyřešeny dělením výuky v 1. třídě na 2 poloviny v jedné vyučovací hodiny

  žádost o prostředky z projektu Peníze školám podána, škola obdržela kladné vyjádření, bude následovat výběr vhodných učebních pomůcek (KK nabídla paní ředitelce pomoc)

  KK informovala, že SRPŠ bylo založeno, vznikají webové stránky a rozbíhá se činnost tohoto sdružení


 3. Zvážení potřeby administrativní / manažerské pozice ve škole

  KK přednesla návrh na vytvoření této pozice z důvodu výtek několika rodičů týkající se kvality jídla a nemožnosti vegetariánské stravy, provozních nedostatků, atd. s dojmem, že paní ředitelka nemůže vše pojmout.

  Paní ředitelka informovala, že od září bude ustanoven zástupce ředitele

  Paní ředitelka informovala o činnosti školnice, projednávaná kauza 3 neděl neopraveného zámku v družině, která vyvrcholila krádeží peněženky paní učitelky Havlíčkové, prosba KK, aby paní ředitelka více dohlédla na práci školnice.

  Paní učitelky Bartošová  i Křížová i paní ředitelka Niklesová ubezpečily, že s kvalitou jídla není žádný problém, velikost porcí je dodržována, kvalita jídel je dobrá, naprostá většina dětí dojídá, i chodí na přídavky. Jídelna má velmi dobrou kuchařku. Bylo dohodnuto, že KK přijde na 5 nečekaných ochutnávek obědů. Na příštím zasedání bude přednesen výsledek.


 4. Závěr: návrh data dalšího zasedání


Další schůzka v září, v případě potřeby bude svolána ŠR dříve.

Zapsal: Petr Walder

2010

Z Á P I S
ze schůze Školské rady Základní školy T.G.Masaryka, Pyšely
dne 8.12.2010

Přítomni
Jitka Bartošová
Dana Drábová
Jana Křížová
Klára Křížová
Petr Walder
Nepřítomni:
Lenka Černá
Hosté:
Iva Niklesová, ředitelka školy
Tomáš Havlíček, předchozí předseda ŠR

 1. Úvod: Tomáš Havlíček zahájil jednání školské rady (dále jen „Rada“) . Poté proběhlo krátké představení všech členů Rady. Dohodnut návrh programu schůze.

 2. Volba předsedy Rady: 5 hlasy byla Klára Křížová zvolena předsedkyní Rady. 5 hlasy byla Dana Drábová zvolena místopředsedkyní Rady. Bylo dohodnuto, že jednatel Rady volen nebude. Úlohy zapisovatele se ujal se souhlasem všech přítomných členů rady Petr Walder.

 3. Paní ředitelka seznámila Radu se základními procesy ve škole, jak fungují vztahy s obcí, orgány státní správy, školským úřadem, byla předána Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 k prostudování a podpisu členům Rady. Dále paní ředitelka předala zástupům obce rozpočet školy na 2011. Dále byla Rada seznámena s některými zásadními problémy, se kterými se škola potýká (nedostatek financí – provoz školy již financován z rezervního fondu školy, do školy zatéká střechou, oprava střechy přislíbena starostou v nejbližší možné době). Paní ředitelka zodpověděla dotazy nových členů Rady k položkám v rozpočtu, vývoji počtu žáků na obou stupních školy, reagovala na názor rodičů na nedostatky ve výuce fyziky a chemie na 2. stupni (zajištění nového kantora od září 2011).

 4. Diskuze nad potřebou celkové rekonstrukce školy, vysvětlení D. Drábové k dotačním titulům – obec nemá žádné vlastní zdroje které jsou částečně zapotřebí pro získání dotací, program Zelená úsporám na částečnou opravu školy (okna, fasáda, ..) vyžaduje ještě vyšší nároky na vlastní zdroje než dotační tituly Kraje či EU na celkovou rekonstrukci. Klára Křížová se pokusí získat informace k dotaci na opravu a modernizaci hřiště či jiných dílčích částí školy. Klára Křížová získala podporu Rady k jednání s projektantem rekonstrukce školní budovy ohledně možného vydělení určitých částí a jejich opravy mimo celkovou rektonstrukci (hřiště, střecha,...).

 5. Diskuse k programu EU Peníze školám, paní ředitelka již připravuje podklady pro podání žádosti (individualizace výuky, inovace a vzdělávání pedagogů), nad finalizací žádosti se sejde paní ředitelka s Klárou Křížovou. Cílem je získat maximum z 940,700 Kč, což je maximální možná částka pro Pyšelskou školu. Paní ředitelka uvedla zásadní omezení pro maximální využití této dotace, čímž je nedostatek fyzického prostoru pro dělení výuky na menší skupiny (viz individualizace výuky).

 6. Na základě postojů ostatních rodičů (viz dotazníkové řízení z jara 2010) navrhla Klára Křížová zřízení sbírky na opravu dílčích částí školy. Bylo by vhodné, aby konto zřídila právnická osoba či občanské sdružení vzniklé z iniciativy rodičů. Dalšími kroky se bude zabývat K. Křížová

 7. Závěr: aktualizace kontaktů na všechny členy Rady, stanoven předběžný termín další schůze Rady na leden 2011. 


Zapsal: Petr Walder
 


Složení školské rady k 9.11.2010:

 

Za město Pyšely :

Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Ing. Petr Walder

 

Za rodiče žáků naší školy:

Lenka Černá

Ing. Klára Křížová

Za pedagogický sbor naší školy:

Mgr. Jana Křížová

Mgr. Jitka Bartošová


Zaječice,  10. listopadu 2010

Vážení rodiče, Chtěla bych poděkovat Vám, kteří jste mne ve volbách do školské rady podpořili. Ráda bych Vás i ostatní rodiče a zákonné zástupce žáků Pyšelské školy ujistila, že budu dělat vše, co bude v mých silách, abych splnila představy, které jsem nastínila před volbami. Tzn. spolupracovat s ostatními členy rady a novou ředitelkou (či ředitelem) školy ku prospěchu dětí, kontrolovat řádné hospodaření školy, spolupracovat na budování školy jako moderní instituce. Zároveň při případné rekonstrukci budovy školy Vás též řádně zastupovat.

Také jsem se zavázala Vás informovat o chodu školy a činnosti rady, vznášet Vaše náměty a připomínky, řešit vzniklé problémy. Proto Vás prosím, abyste neváhali se na mne kdykoliv obrátit. Najdete mne na e-mailové adrese: krizova@ibarch.cz či na mobilním telefonu: 608 710 333. Pokud jsem Vás již neoslovila e-mailem, prosím Vás, abyste mi v případě Vašeho zájmu zaslali svou e-mailovou adresu, abych Vás mohla pravidelně o dění v rámci školské rady informovat.

Členství ve školské radě je pro mne výzvou, na práci v ní se těším.

Zdravím Vás,


Klára Křížová

Zápis ze setkání Školské rady ZŠ Pyšely
(30. 4. 2010, ZŠ Pyšely)


Přítomni: Dana Drábová, Iva Niklesová, Jaroslav Strnad, Lenka Černá, Lenka Sobotková, Tomáš Havlíček

 1. Po krátké diskuzi proběhla volba předsedy školské rady. Předsedou byl zvolen Tomáš Havlíček.

 2. Zástupci rodičů přednesli dílčí výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči ZŠ Pyšely, kterého se zúčastnilo 52 rodičů. S konkrétními podměty se organizátoři šetření obrátí na dotčené osoby. Obecně lze konstatovat, že je mezi rodiči spokojenost s výukou na 1. stupni, ale velká nespokojenost se stavem budovy a okolních prostor.

 3. Školská rada se rozhodla situaci pokud možno urychleně řešit. Jelikož se zatím jeví nereálná rekonstrukce školy v celku podle původního plánu, tak školská rada bude podporovat postupnou rekonstrukci. Jako první krok se jeví využití programu „zelená úsporám“ od MŽV ČR. V rámci tohoto programu lze rekonstruovat střechu, fasádu a okna školy. Tuto variantu také předloží na jednání zastupitelstva zástupci města: D. Drábová a T. Havlíček.

 4. Dalšími dílčími kroky ohledně opravy by se mohl zabývat koordinátor, který by nejen zjišťoval možné grantové prostředky, ale také koordinoval spolupráci. Školská rada se pokusí tuto osobu hledat.

 5. Zástupci školy oznámili, že se během léta 2010 bude opravovat osvětlení v budově.

 6. Zástupci rodičů také poukazovali na neuspokojivý stav ohledně neexistence šaten, resp. skříněk na uložení osobních věcí žáků. Dochází ke krádežím a ničení. Škola se pokusí toto řešit. Také byl diskutován problém s toaletami, které jsou často ucpané a znečištěné.

 7. Příští setkání Školské rady při ZŠ Pyšely proběhne na přelomu září a října 2010.


Tomáš Havlíček
předseda školské rady


Z Á P I S
ze schůze Školské rady Základní školy T.G.Masaryka, Pyšely
dne 11.1.2011


Přítomni
Jitka Bartošová (JB)
Dana Drábová (DD)
Jana Křížová (JK)
Klára Křížová (KK)
Petr Walder (PW)

Omluvena:
Lenka Černá

Hosté:
Iva Niklesová, ředitelka školy

 1. Úvod: Dohodnut program schůze, diskuze nad neúčastí členky rady paní Černé, členové se shodli, že zatím její neúčást řešit nebudou, případné kroky budou probrány na příštím zasedání rady.

 2. Klára Křížová tlumočila výtky některých rodičů dětí 1. – 2. třídy k výuce Aj, že děti téměř nic neumí, bylo podáno vysvětlení paní učitelkou JK, že Aj v 1. a 2. třídě je jen kroužek, cílem je naučit úplné základy, neodradit děti od dalšího studia tohoto jazyka. Možnost individuální hospitace rodičů po dohodě s ředitelkou je možná. KK znovu požádala paní ředitelku, aby děti dostávaly domů pracovní listy, které by pomohly rodičům orientovat se ve výuce AJ.

 3. Kontrola plnění úkolů ze zápisu z předchozího jednání ŠR.

  Vysvětlení paní ředitelky k financování z rezervního fondu, v letošním roce se bude RF opět tvořit, financování školy není ohroženo, obec průběžně posílá peníze. Ne však v plné výši navrhovaného rozpočtu. Rozpočet je opět 1,4 mil. Kč, obec ročně pravidelně posílá 1 mil. Kč.

  KK informovala o schůzce se starostou Vosickým na téma rekonstrukce školy, obec podniká kroky k získání dotace na celkovou rekonstrukci. Pan starosta má rozjednán projekt, jehož výsledek by měl být brzy znám. KK je s panem starostou dohodnuta, že se sejdou koncem ledna, kdy pan starosta předloží výsledek svého záměru. Pokud bude negativní, bude obec se školou spolupracovat na rozvážení alternativních kroků vedoucích k rekonstrukci školy.

  KK informovala o jednání se zástupci rodičů, dohodnut vznik SRPŠ, záměrem je  umožnit subjektu spravovat finanční sbírku a rodičům umožnit pomoct finančně či jinými vlastními aktivitami škole.

 4. Představení postupu prací paní ředitelky k Program Peníze EU školám – paní ředitelka Niklesová podala vysvětlení k její objednávce k odběru výpočetní techniky s firmou CMIS ze zdrojů dotace a k odmítnutí účasti KK na schůzce s touto firmou. Rada paní ředitelce doporučila okamžité zrušení této objednávky. Paní ředitelka se zavázala vypracovat žádost o dotaci EU peníze školám sama.

 5. KK předala paní ředitelce základní informace k dalším 2 grantovým projektům vypsaných krajem – a) Zvyšování kvality ve vzdělávání, b) Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Termín podání je pro oba projekty stejný, a to 4.3.2011. KK zároveň paní ředitelce předala kontakty na dva nezávislé „fundraisery“ doporučené paní Krausovou z nadace VIA. Rada zhodnotila tyto kontakty kladně, shodla se na záruce jejich nezávislosti a profesionality. Rada paní ředitelce doporučila kontaktovat tyto profesionály a obrátit se na ně o pomoc se zpracováním těchto grantových žádostí. KK doporučila s nimi projednat i projekt EU peníze školám.

 6. KK dále paní ředitelce předložila návrh na prostudování elektronického systému Škola online, který je garantován MŠMT a který používají stovky nejen základních škol (viz www.skolaonline.cz). Tento systém je možné financovat též z projektu EU peníze školám. Dodavatel tohoto systému nabízí pomoc při zpracování žádosti o dotaci zdarma.

 7. Závěr: další zasedání rady svolá KK na březen 2011

 Zapsal: Petr Walder