Z historie pyšelské školy


Historie pyšelské školy 11

K historii školy nepochybně patří i zprávy, životopisné údaje či životní příběhy učitelů. Údaje z kronik jsou v této věci spíše skoupé, neboť se dotýkají života učitelů většinou jen v souvislosti s dílčími událostmi v životě školy. Z kronik známe většinu učitelů na pyšelské škole působících, ale o jejich životě toho moc nevíme, pokud ještě nežijí pamětníci, kteří o nich mohou podat svědectví. Mezi učiteli, na naší škole působícími, bylo určitě mnoho těch, kteří školou žili, pro děti a obec mnoho vykonali. Jedním z nich byl místní rodák, dlouholetý učitel a řídící učitel na zdejší škole pan Karel Brůna. Ano, ještě žije řada jeho žáků, kteří na něj s láskou a úctou vzpomínají. Rád bych Vás seznámil s příběhem tohoto dlouholetého pana učitele, jakož i dlouholetého pana řídícího zdejší školy, který se dětem plně a svědomitě věnoval po celou svoji učitelsko kariéru. Takto o něm psal v době jeho odchodu do důchodu Posázavský týdeník ze dne 24.června 1939:

„Pan řídící učitel Karel Brůna odchází na odpočinek.

V těchto dnech byla naše veřejnost překvapena zprávou o pensionování dlouholetého a tolik oblíbeného řídícího učitele naší obecné školy p. Karla Brůny. Nutná opatření učiněná k zabezpečení tisícůz řad učitelstva a úřednictva, jest příčinou odchodu tohoto velmi svědomitého pracovníka za kterého i dnes těžko bude shledávána náhrada. Co v panu řídícím ztrácí škola, veřejnost, ví dobře všichni zdejší lidé. Jako celá řada jiných i on měl svoji počáteční životní dráhu plnoustarostí a strastí. Syn chudého místního chalupníka. těžce se probíjel jak v době studií, tak i po skončení jako učitelský praktikant. Jedině vrozená píle, schopnost a chuť jíti vpřed byla muzákladem jeho životního úspěchu. Shodou okolností, dostal se před 35 lety na zdejší školy, tedy dorodného místa, ve kterém až dodnes pracoval, a upřímně doznáno, poctivě dřel. Co všechno za tu dobu pan řídící Brůna vykonal, nedá se vypsat. Jako výtečný hudebník a zpěvák hrál a zpíval v pěveckém sboru v dřívější Besedě Havlíček, později i v Sokole, Když založen byl Sokol, byljeho I. náčelníkem a to tak energickým a cílevědomým, že my mladí ještě dnes na tu dobu tak krásného zápalu vzpomínáme. Ve škole přísným učitelem, krajně spravedlivým ke všem, bylžactvem milován, rodiči a celou veřejností uznáván. I obecní samospráva měla v něm výtečného spolupracovníka. Jako městský účetní dlouhou řadu let vedl hospodářství obce a to vzorným a příkladným způsobem. Rovněž tak i obecní knihovnu. Když utvořeno bylo stavební družstvo, byljeho předním pracovníkem. Krásná zahrádková čtvrt na Letné, jak říkáme, ve které má náš pan řídící domeček, pěknou zahrádku'a včeličky, ta je také kusem jeho životní práce. A stavba školy ? I na té měl náš pan řídící velký svůj podíl, žel tak nedoceněný. Co práce vyvstalo pro něho proto, žepoctivě se domáhal lepší a tolik potřebné školní budovy pro ty děti, které uměl učit, uměl upoutat.To vědí rodiče, školní úřady, to vědí všichni. Když byla zavedena Lidová hospodářská škola před deseti lety, byl správcem této školy a jest jím až dosud. Proto není divu, že výbor této školy nemíní jej této povinnosti zhostiti ani po odchodu z místa řídícího školy. A zřízení měšťanské školy bylo jeho dávnou touhou, aby naše město i jeho veliké okolí mohlo dáti v nové době dětem vyššívzdělání, než jaké až dosud poskytovala obecná škola. Tyto přípravné práce ku zřízení měšťanské školy byly tak veliké, s takovým překážkami, které zdolati mohl zase jen muž, jehož životním smyslem byla poctivost a prozíravá práce. Po odchodu pana řídícího uč. Frant. Drastila, dlouhou řadu let vedl správu polévkového ústavu. Dovedl sháněti prostředky, které mnohdy vymodlil, aby chudým dětem byl v zimě dán talíř teplé polévky. I s ostatními svěřenými peněžními prostředky,které ovšem jen po skrovnu měl k disposici k vedení správy školy, dovedl tak mistrně hospodařiti, že podařilo se mu ušetřit značný obnos 3.500 K. Příjemně překvapil školní radu i učitelský sbor, když oznámil, jsa na odchodu z dlouholeté školní praxe, že odevzdává tento obnos s přáním, aby použito jej bylo na zřízení školního radia. Tedy za peníze, které byly mnohdy těžce vydobyty a sloužiti měly pro správu školy, tak hospodárným počínáním ušetřené, opatřuje se zařízení, které jest snad prvým v celém okrese a které tolik usnadňuje dáti žactvu možnost poslechu hudby, zpěvu, přednášek apod. Toť krásná památka, kterou pan řídící po sobě škole zanechává. Jestliže předseda školní rady p. Urbánek ve schůzi školní rady veřejně vzdal dík za tuto tak příkladnou péči, kterou pan řídící učitel Brůna škole přinášel, činil jen svoji povinnost, tak jako je povinností těmito několika řádky, které veřejnosti předkládáme, upozorniti na opravdové zásluhy, kterých si náš pan řídící Brůna o školu, obec i občanstvo získal a za které my všichni musíme být vděční.“

Pan učitel Karel Brůna působil na naší škole v letech 1906- 1915, 1917 -1939. Od roku 1932 až do odchodu do důchodu byl řídícím učitelem.

Text článku jsem převzal z vydání Posázavského týdeníku ze dne 24.června 1939 v původním znění.

Mgr.Vladimír Paclík, ředitel školy

Last Updated on 12.2.2007
By Mgr. Vladimír Paclík


[ hlavní stránka ]