Z historie pyšelské školy

Historie pyšelské školy 10

 

 

Minulé dva díly byly věnovány současnosti v naší škole. Navrátíme se zpět do skutečné historie, tak jak ji bývalí ředitelé školy zdejší zaznamenali do školních kronik. V 7. pokračování  jsme se seznámili s některými osudy lidí na pyšelské škole a v naší obci v průběhu 2. světové války. Válka krutě poznamenala chod dějin na celém světě, v Evropě, v naší vlasti, v naší obci, v naší škole….

 

Školní rok 1945/46 byl zahájen 3.září 1945. Ke shromážděnému žactvu promluvil správce školy Jaroslav Kouba a vyzval žáky ke zvýšené píli a snaze v opět svobodné republice. Učitelských sil byl nedostatek. Několika učitelům byla ustanovena služba v pohraničí – K. Hrůza -Teplice – Šanov, A. Jakeš - stanoven jako okr. škol. inspektor do Děčína, R. Jakešová – Podmokly, A.Davidová - Hor. Růžodol, M. Vošická – Markvartice. Pan učitel Karel Pláteník byl ustanoven do Prahy – Nuslí. Odb. učitelé Jar. Beránek a Karel Hašek nastoupili vyjímečnou vojenskou službu až do března příštího roku. Dne 16. října zahynula při automobilovém neštěstí paní učitelka Růžena Křížová. K její poctě byla uspořádána sbírka mezi žactvem a členy sboru, jejíž výtěžek byl věnován dobročinným účelům – pomoc Slovensku 2 015,-K, Bolzánův sirotčinec učitelský 1 000,-K a měšťanská škola v Chlumu u Sedlčan 1 200,-K.

Na začátku tohoto školního roku chodilo do čtyř ročníků a kurzu zdejší měšťanské školy 189 žáků. Třídy bylo povoleno dělit při 46 dětech, takže jen měšťanská škola měla 7 tříd. Tímto rokem započal též velký odliv a úbytek obyvatel z Pyšel a počet dětí klesl do roku 1950 na 147 žáků ( stěhování rodin do pohraničí, otevření měšťanské školy 1. září 1946 v Poříčí n/S a 1. září 1947 v Čerčanech ).   

 K výpomoci byly přibrány paní učitelky Marie Koubová, Marie Folprechtová, Josefa Horažďovská a Anežka Lindová. Ředitelem školy se stal od 1. listopadu Jar. Kouba.

Na oslavách 28. října byly hrány již dvě hymny – československá a sovětská. Prvně bylo ve škole oslavováno a připomenuto výročí VŘSR.

Vánoční prázdniny byly vzhledem k nedostatku uhlí prodlouženy do 12. ledna 1946 a až do konce topné sezony byly dětem 2 krát týdně dávány úkoly domů.

 Při oslavách 96. narozenin našeho prvního prezidenta 7. března 1946 byla na školu slavnostně připevněna pamětní deska T.G.M., která byla za okupace schována. Na prvních místních oslavách osvobození 9. května 1946 byla též slavnostně odhalena pamětní deska padlým a umučeným spoluobčanům a předána válečná vyznamenání pozůstalým. Večer téhož dne byla v sokolovně sehrána divadelní hra K.Čapka „Matka“.

Od 18. června byl na sokolském hřišti v Pyšelích uspořádán pro děti z Pyšel, Jílového a Vel. Popovic velmi zdařilý  sportovní “ Týden dětské radosti“, kterého se zúčastnilo na 400 dětí.

O prázdninách r.1946 nechal ředitel školy opravit fasádu na obou starých školních budovách – na náměstí a dolní školní budově a hlavně nechal nainstalovat okapy, protože do obou budov zatékalo. Opravy stály 25 000,-Kčs. Ve škole byl zřízen „Žňový útulek“, který vedla pí učitelka Koubová.

 

Školní rok 1946/47 začal přiškolením  dětí z Městečka a Poříčí do nové školy v Poříčí a dětí z Nespek na Křiváček. Vyučováno bylo podle přechodných vyučovacích osnov.

Při oslavách 28. října byla sehrána hra „ Ta naše Praha“ a večer na slavnostním zasedání MNV byl prezident Dr.Eduard Beneš jmenován čestným občanem Pyšel.

I v tomto školním roce přispěly pyšelské děti z vlastního mála na různé sbírky – „Cukr bulharským a jugoslávským dětem“ – celkem 23 kg cukru, „Pomoc hladovějícím dětem v Rumunsku“ - 854,- Kčs. Za sbírky pro kraje válkou poškozené a jiné dobré činy udělilo ministerstvo školství 22. června 1946 dětem pyšelské měšťanské školy čestné uznání. V říjnu téhož roku poslalo ministerstvo školství subvenci 22 500,- Kčs,  za kterou mohl být do školy zaveden školní rozhlas v hodnotě 23 000,-Kčs.

Na škole bylo založeno a ustanoveno rodičovské sdružení.

Od 1. června 1946 byla na školu přidělena soukromá učitelka ruštiny Anna Honzátková, volyňská Češka, která vyučovala ruštinu v l.-lV. roč. měšťanské školy.

Při červnovém tělovýchovném vystoupení národních škol v Praze cvičila i pyšelská děvčata se svojí vedoucí učitelkou Olgou Kaňkovou.  

 

Od školního r. 1947/48 se stala feriálním dnem na škole sobota a vyučovalo se ve čtvrtek, protože čtyři učitelé o sobotách dálkově studovali Vysokou školu pedagog. v Praze.

Dětí opět ubylo, děti z Čerčan a okolí začaly chodit do nově otevřené  čerčanské školy.

Od konce války byla na škole vždy 7. března, k výročí narozenin T.G.M., pořádána akademie školy, v roce 1948 byla tato oslava poslední. Rovněž tak květnová připomínka narozenin Dr. E. Beneše.

Započal čas brigád a národních směn – 21.3. 1948, neděle – národní směna vítězství – mytí celé školy, sběr odpadových surovin, stříhání akátů a další brigády následovaly - výsadba lesních stromků, výsadba zaječické štěpnice se 160ti ovocnými stromky, lékařská brigáda 28 lékařů z Prahy s pomocným personálem na prohlídku zdejšího žactva, sběr mandelinky bramborové, každoroční prázdninový úklid školy maminkami dítek školou povinných, chmelová brigáda 30 dětí v Čiňově u Žatce…..

Všechno žactvo školy se zúčastnilo 19.5.1948 Slovanské zemědělské výstavy v Praze.

Paní učitelka Marie Koubová se stala předsedkyní MNV.

 Ústavodárným národním shromážděním byla 9.5.1948 přijata a schválena  Ústava 9. května. Byl vydán zákon o jednotné škole – tímto zákonem se má dostat všemu žactvu jednotného vzdělání a demokratické výchovy.  Byly schváleny nové jednotné osnovy, které každého učitele plně zavazovaly k jejich plnění. Od 1. září 1948 byla obecná škola přejmenována na národní a měšťanská škola na střední s 1. – 4. ročníkem. 

 

 

Mgr.Vladimír Paclík

ředitel školy

 
  

Last Updated on 12.2.2007
By Mgr. Vladimír Paclík


[ hlavní stránka ]